VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 11-12-1971 Nummer 157 GOEIE VANGST JONGENS, DAAAG We schrijven 1926, de heren van de Visclub „De Vergulde Bel" van het Sint Anthony Gasthuis gaan uit hengelen, de dames wensen de vissers veel succes: „Goeie vangst jongens, daag! Meer van deze visfoto's op pagina 3.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1