AANSLAG OP SCHOONHEID VAN DE STAD Hol slopen van de sla dspoorlon POMMERANTEN: TOT 1 JANUARI VOOR EEN RIKS VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 25-12-1971 Niimmer 158 EEN VERSCHRIKKELIJKE AANSLAG OP DE SCHOONHEID VAN LEEUWARDEN, DAT IS IN DE DERTIGER JAREN VAN DE VORIGE EEUW HET SLOPEN VAN DE STADSPOORTEN GEWEEST. ALTHANS, ZO ZIEN WIJ HET NU, ANNO 1971, MAAR HOE GEHEEL ANDERS HEBBEN ONZE VOOROUDERS TEGENOVER DEZE VER ANDERINGEN GESTAAN! ZIE MAAR EENS, WAT STADSARCHIVARIS WOPKE EEKHOFF ER IN 1845 VAN ZEI: „GEENE VERANDERING HAD VOOR HET UITERLIJK AANZIEN DER STAD ZOO GROOTE GEVOLGEN, EN MOGT ZOO ALGEMEENEN BIJVAL VERWERVEN, DAN HET WEGBREKEN VAN DE POORTEN EN HET SLECH TEN VAN DE WALLEN". JA, JA, JA, HOE IS HET MOGELIJK, ZEGGEN WE NU. ENFIN, HET IS ALLEMAAL GEBEURD EN WE KUNNEN ER NIETS MEER AAN DOEN; ANDERS DAN IN VERSCHILLENDE ANDERE STEDEN IS ER IN LEEUWARDEN GEEN STADSPOORT MEER TE ZIEN. OP DEZE OUDE PLAAT ZIEN WE DE PRACHTIGE HOEKSTERPOORT, DIE GESTAAN HEEFT AAN HET EIND VAN DE VOORSTREEK, WAAR LATER DE HOEKSTERBRUG WERD GELEGD, DUS VLAK BIJ HET HUIDIGE GEBOUW VAN DE LEEUWARDER COURANT EN HET PAND, DAT WE NOG ALTIJD ALS STAD DOCKUM KENNEN. DE MAKER VAN DEZE MOOIE TEKENING MOET IETS TEN NOORDEN VAN HET HUIDIGE HOEKSTERPAD HEBBEN GESTAAN; DE GRACHT, DIE HIJ TEKENDE LIEP DOOR DIT HOEKSTERPAD.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1