WINTERROMANTIEK VAN VROEGER ADVERTENTIES UIT VROEGER JAREN CIRCUS CORTY Op het Plein voor het UITVERKOOP ROLING EN WREESMAN D.J. DIRKS ATTENTIE E. Wiersma. STADSNIEUWS VAN VROEGER 't 3^leine 3^.ranti>je leeót iedereen WINTERROMANTIEK VAN VROEGER - ZO IS HET JA; EEN PRACHTIGE, SFEERVOLLE FOTO ZOALS DEZE VAN VIJFTIG JAAR TERUG, ZULLEN WE NU NIET MEER KUNNEN MAKEN, IN DE EERSTE PLAATS NIET, OMDAT DE KANS OP HOUDBAAR IJS AAN DE VOET VAN DE OLDEHOVE VOOR DE TOEKOMST VRIJWEL VERKEKEN IS, MAAR VER DER NIET, OMDAT DE SCHILDERACHTIGE SKUTSJES OP DIT PUNT UIT DE STADSGRACHT VERDWENEN ZIJN. MAAR DE BEKENDE LEEUWARDER FOTOGRAAF VAN DER PEIJL, AAN WIE WE ZOVEEL AARDIGE FOTO'S VAN HET VROEGERE LEEUWARDEN TE DANKEN HEBBEN, HEEFT DEZE WINTERROMANTIEK NOG WEL ZO GEKEND EN HIJ HEEFT HET NIET KUNNEN LATEN OM DIT BEELD VOOR HET DESTIJDS ZO POPULAIRE BLAD DE PRINS TE VEREEUWIGEN. EN NU, TIENTALLEN JAREN LATER EN OOK LANG NA DE DOOD VAN DEZE VERDIENSTELIJKE FOTOGRAAF KOMT ZIJN FOTO NOG EENS IN DE KRANT. LEES MUSEUM TE LEEUWARDEN Zij, die nog dadelijk als Leden van het Lees-Museum willen toetreden en zich daarvoor de voordelen verzekeren, aan de oprigters gereserveerd, gelieven daarvan ten spoedigste schrifte lijk opgave te doen aan den Ondergetekende, derwijl de termijn van aangifte eerstdaags gesloten wordt. Namens de voorlopige Regeling Commissie T. van HETTINGA TROMP Secretaris Paleis van Justitie te Leeuwarden 12 voorstellingen in de HOOGERE RIJKUNST, PAARDENDRESSUUR, BAL LET, PANTOMIMES, MANOEVRES EN QUADRILLES De tent is geheel van hout gebouwd, goed verwarmd, met Vaan dels, Wapens en Tapijten gedecoreerd en met gas verlicht. Voor stellingen voor den eersten rang f 9.00. Corty Directeur BAL - CONCERT Wij ontvingen heden uit Frankrijk eene bijzondere fraaie collectie TARLATANES BAL-ROBES SORTIS - DE - BAL BAL-KRAGEN CAPUCHONS BASELISQUES Leeuwarden PULL EN DE JONGE Bij G.T.N. Suringer te Leeuwarden De zegen der ouderdom. Stille uren aan den avond des levens. Twee deelen royaal octavo, gedrukt met eene groote en duidelijke letter f 6 50 Naar aanleiding van de tegen 1 Maart 1872 vastgestelde ontbinding onzer Vennootschap, berigten wij, dat alle voorhanden MANUFACTUREN enz. tot buitengewoon lage prijzen zullen worden Uitverkocht. Leeuwarden Leeuwarden Koommarkt, lett. I, no 2. De ondergetekende berigt, dat hij, op heden, het Tig- chelwerk, op het Zuidvliet te Leeuwarden, in eigendom heeft overgedragen aan den heer Mr. S. SALVERDA te Leeuwarden, Koommarkt, letter I. no 9. Leeuwarden, 17 Januarij 1872 Rijtuig- en Zadelmaker in de Schrans onder Huizum, maakt aan het geacht publiek bekend, dat hij bij zijne genoemde Affaires heeft opgerigt eene HOEF- EN GROFSMEDERIJ weshalve hij de vrijheid neemt zich ook beleefdelijk in laatstgemeld vak aan te bevelen, belovende in alles eene nette en spoedige afdoening. Twee ongehuwde Wagenmakersknechten kunnen direct of op 12 Mei e.k. bij denzelfden vast werk bekomen. Koppermaandag Typografische Vereeniging „BROEDERTROUW" te Leeuwarden le Jaarfeest. Zondag 7 Januarij 1872. Openbare vergadering, mid dags 12 uur op de Boven zaal bij den Heer Bottinga, in het Blaauwhuis. Gasten worden toegelaten a 10 Cents. Mevrouw Burger, bij de Put, vraagt eene knappe KEUKENMEID van goede getuigen voorzien tegen 12 Mei. Adres is persoon. DRENKELING Gisteravond zag hier een zekere S. uit Sneek, die de schadelijke wer king van zijn overmatige godenver- eering zichtbaar onderging, bij de Potmargebrug het vaarwater voor een slaapplaats aan. Met hulp van een agent van politie en eenige burgers is hij door middel van een praam met groote moeite op het droge gebracht. Het resultaat van zijn vergissing was van zoo ernstige aard, dat hij naar het Stadszieken huis overgebracht moest worden. (1920)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 3