4 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN I (Xó Jou net t 5^/eine S^rantd/e teeM iedereen pU^£ Lezers klommen in de pen LEVENSREDDER Erg nieuwsgierig naar de reden, waarom de heer Brown als nacht portier ontslagen werd, nadat hij zijn directeur gewaarschuwd had dat zijn vliegtuig zou verongeluk ken, heb ik me kapot gezocht naar de oplossing, die volgens u op pagina 15 zou staan. Ik heb niets kunnen vinden, of ligt hem dat aan mij? Leeuwarden Mevr. V.L. S. Nee mevrouw, dat lag hem niet aan u, maar aan ons. Helaas was er geen plaats meer voor de oplossing op die pagina 15 en toen zijn die paar regels maar gewoon blijven staan. De heer Brown werd ontslagen, omdat hij - als nachtportier - geslapen had. Hij had immers gedroomd, dat het vliegtuig van zijn direc teur zou verongelukken! Daar om was de directeur wel dank baar voor deze tip (duizend dollar beloning), maar overigens had hij het op slapende nacht portiers niet staan... Onze excuses voor het niet plaat sen van de oplossing, een fout, die vooral opvalt, omdat wij enkele weken geleden ook ver gaten te melden, waarom Gijsie Linkmiegel in de kamer van de verzekeringsinspecteur door de mand viel, toen hij vertelde dat zijn zomerhuisje was afgebrand. Terugroeiend naar de vaste wal hoorde Gijsie de mensen zeggen: „Kiek dat somerhuuske staat inne brand". „Toen keek ik om" zei Gijsie Linkmiegel, „en ik zag tot mien skrik, dat het mien huuske was". Maar Gijsie Link miegel had, terugroeiend naar de wal, immers altijd al het oog op z'n huisje gehad; toen hij achterom keek keek hij juist de verkeerde kant uit, want daar stond zijn huisje niet. Vandaar dat de inspecteur onmiddellijk reageerde met de fraaie volzin: „Uw huisje ging mank aan een euvel. U had de euvele moed een euveldaad te begaan, die ik u thans euvel duid; in dier voege althans, dat ik het vermoeden heb van opzettelijke brandstich ting. En hiermee heeft u uw recht op schadevergoeding ver speeld". Red. 't KI.Kr. KOLKENREINIGER Naar aanleiding van het artikeltje in 't Kleine Krantsje no. 157, van de heer A. van Hespen te Den Haag, dat een opmerkelijk volledige be schrijving bevat van de gemotori seerde kolkenreinigingskar uit de jaren '30-'40, staan mij duidelijk de beide mannen voor ogen die deze kar bedienden. Het waren n.l. vader en zoon van Biesum; de zoon Otto, zal nu, als hij nog leeft, zo'n 60 jaar zijn. Als ik het wel heb heeft Otto van Biesum de lessen in het smeden- bankwerken aan de Ambachtsschool te Leeuwarden gevolgd, en was dus bekwaam genoeg om zo'n voertuig te ontwerpen. Vermoedelijk woon den zij destijds achter het Hervormd Rusthuis (de Zak?). Ook aan de naam van Hespen heb ik nog herinneringen. Als het de heer A.M. van Hespen betreft, dan is hij aan die zelfde school leraar geweest; in het gedenkboek, uitge geven ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan der Vereniging voor MiddelbaarTechnisch- en Ambachts- onderwijs (1880-1930) staatvermeld dat hij op 1 september 1914 in dienst trad als leraar timmeren- en vaktekenen. Hij moet dus nu de Op deze prachtige foto van het Heer Ivostraatje in oude glorie: Wietze Friso met de keeskar. „Mut je jonge?" vroeg hij in al z'n onschuld... De vrouw informeerde later in de kroeg en kreeg toen te horen, dat haar man bij de school lag. Der is wat afspeuld op dat ouwe Vliet, er waren oek vaak Brabanders of Lim burgers bij die sigarenmakers (te- minsen van ofkomst. Leeuwarden Y.F. SIFABO Naar aanleiding van de foto van het Sigarenmakerskoor, deel ik u mede, dat de naam van het koor SI.FA.BO. was. Het bestond alleen uit medewerkers van de Leeuwarder sigarenfabriek U. de Boer. Met enke le medewerkers heb ik nog steeds contact. Groningen U. de Boer MUT JE JONGE? In ons veulgelezen Kleine Krantsje zag ik bij de andere mooie foto oek ut peede wagentsje van de keesventer. Ik weet nog dat er oek een lange man was, Friso hiete hij loof ik, die liep met een dichte handkar met kees, krekt as vroeger die broodbakkerskarren. Ik loof dat deze man allenig in arbeidersbuur ten kwam en hij riep dan „beste wrakke kees". Hij kwam een keer inne Weerklank en daar ston een jonge vrouw met de buuk vooruut, zwaar in gesegen- de omstandigheden bij har voor de deur. De koopman zei: mutje oek kees, buvrouw? De vrouw zei: ja een hal pon nagel. De koopman zei: mut je jonge? De vrouw zei: ja, dochst dou soms dat ut met een een lucifersprikje deen was? Leeuwarden Y.F. P.S. Suk soorte grapkes hoefden thuus Maar Bettus Blauwneus kwam met een list inne portiek terecht... niet verteld te wudden, dat was onfetsoenlik, mar ik loof dat ut nauw niks schele kan, der wud temeensen teugenwoordig heel wat uut de doeken daan over liefde, sex, abortus en so, grootmoeke su wel segge: „O, foei!" F Middelburg H. Hoitsma SIGARENMAKERS Met genoegen zag ik weer de goede foto's in het Kleine Krantsje van 25 december. De foto van de siga renmakers herinnerde mij aan een amusant verhaaltje van een vroegere sigarenmaker W. Schaafsma (over leden) die vertelde mij, dat ze met 7 of 8 man zaten te sigaren maken en zingen op een zolder boven een particuliere woning op het Vliet. De mannen mochten het afval van de tabaksbladeren (strip) zelf ver kopen en om meer gewicht te krijgen maakten ze die rommel voor de verkoop goed nat, wat tot gevolg had, dat de benedenbewoners krachtdadig protesteerden, daar het bruine vocht bij het behang neer in de huiskamer liep. Na tractementbeuren gingen de he ren met elkaar naar de kroeg van De Vries, vooraan op het Zuidvliet. Het gebeurde een keer, dat de vrouw van een der mannen beneden voor Z'n vrouw zou hem wel even uut de kroeg hale... in een grote tabaksmat gerold en dicht gebonden door een der man nen naar buiten gebracht. Maar in plaats van mee naar de kroeg werd dit vrachtje in de portiek van de Vlietster school neergelegd. leeftijd der sterken hebben bereikt! De heer van Hespen woonde des tijds in de Tjerk Hiddesstraat, even als de nu nog in leven zijnde oud leraar uit die jaren: de heer Nico Rohn; deze laatste was leraar ma- chine-bankwerken en projektieteke- naar en aangesteld op 15 december 1921. Mocht de heer van Biesum jr. in het Kleine Krantsje reageren, dan moet hij niet verzuimen een foto van zijn kar bij te voegen! de deur verscheen om haar man op te vangen. Dit was een strop voor de man, hij wou ook weer graag mee om een borrel en gezelligheid. De vrienden wisten raad om hem ongemerkt mee te krijgen, hij werd i

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 4