AANSLAG OP SCHOONHEID VAN DE STAD Het slopen van de stadspoorten POMMERANTENZIE PAGINA 10 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar 5^\ (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 5-2-1972 Nummer 161 IN HET LAATSTE KRANTSJE VAN HET VORIGE JAAR HEBBEN WIJ EEN PRACHTIGE PLAAT AFGEDRUKT VAN DE HOEKSTERPOORT, DIE GESTAAN HEEFT AAN HET EIND VAN DE VOORSTREEK, ONGEVEER OP DE PLAATS VAN DE HUIDIGE HOEKSTERBRUG - DE OVERKLUIZING VAN HET WATER BIJ DE LEEUWARDER COURANT. „EEN VERSCHRIKKELIJKE AANSLAG OP DE SCHOONHEID VAN LEEUWARDEN IS IN DE DERTIGER JAREN VAN DE VORIGE EEUW HET SLOPEN VAN DE STADSPOORTEN GEWEEST" SCHREVEN WIJ TOEN EN DAT BERICHT KON BESCHOUWD WORDEN ALS DE EERSTE AFLEVERING, VAN EEN KORTE, MAAR ZEER TRIESTE VERVOLGROMAN, WAARVAN DAN VANDAAG DE TWEEDE AFLEVERING VOLGT: HIERBOVEN EEN AFBEELDING VAN DE SCHILDERACHTIGE TUINSTERPOORT, DIE GESTAAN HEEFT AAN HET EIND VAN DE TUINEN TUSSEN DE OOSTER- EN DE NIEUWEKADE IN. IN 1817 BESLOOT DE GEMEENTERAAD NOG EEN BEDRAG VAN ACHTDUIZEND GULDEN AAN HET RESTAUREREN VAN DEZE POORT TEN KOSTE TE LEGGEN, MAAR TOEN MEN OP HET PUNT STOND HET RESTAURATIEWERK AAN TE VATTEN, KWAMEN DE BEWONERS VAN DE BUURT VAN DE TUINEN IN HET GEWEER. ZIJ VONDEN, DAT DIE POORTENTROEP MAAR BETER KON WORDEN GESLOOPT, PLEITTEN DAAR VURIG VOOR EN ZIE... ZE KREGEN HUN ZIN. ZO KWAM ER VOOR EEN RESTAURATIEPLAN EEN AF BRAAKPLAN IN DE PLAATS EN KORTE TIJD LATER SLOEGEN DE SLOPERS HET MONUMENTALE BOUWWERK TEGEN DE GROND. EN MET DIT DROEVE VOOR BEELD VOOR OGEN BESLOOT HET STADSBESTUUR DAARNA OOK DE ANDERE POORTEN OP TE RUIMEN...

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1