Atsjehuid de Fry she flauQe heech VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen cB Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Achtste jaargang 4-3-1972 Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Nummer 163

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1