LUCHTFOTO UIT TUD ZONDER VLIEGTUIGEN ADVERTENTIES UIT VROEGER JAREN Voor de rechter VIJFTIG MAAL VERHUISD SIETSKE f 7.50 PERMANENT het geheele hoofd f 7.50 Fa. DUMOREE Wij zijn niet te evenaren FEITSMA, Nieuwestad 100 is het goedkoopst van de geheele stad. ONDERSTEYN en VAN DER KAM EEN „LUCHTFOTO" UIT DE TIJD, TOEN ER NOG GEEN VLIEGTUIGEN WAREN - HOE KAN DAT NOU? WEL, DEZE STOKOUDE PLAAT IS GEMAAKT DOOR EEN FOTOGRAAF, DIE Z'N DRIEPOOT OP HET DAK VAN DE OLDEHOVE HAD GEZET EN WAT HIJ FOTOGRAFEERDE WAREN DE LANDERIJEN TUSSEN DE HARLINGERSTRAATWEG EN DE STRAATWEG NAAR STIENS. LINKS OP DE VOORGROND DE HUIZEN VAN DE HARLINGERSINGEL, RECHTS IN DE HOEK VAN DE STADSGRACHT DE ZWEMINRICHTING, DIE DOOR HET VOLK HEEL COMPLIMENTEUS „DE INKTPOT" WERD GENOEMD EN DIE - IN 1912 VERDWENEN IS. VAAG OP DE ACHTERGROND RECHTS DE HUISJES VAN DE LANDBUURT; OVERIGENS IS ALLES NOG ONBEBOUWD IN HET HELE STUK TUSSEN DE BEIDE NET GENOEMDE STRAATWEGEN. OOK LINKS VAN DE HARLINGERSTRAATWEG IN DE BUURT WAAR DE NU DE DOMI- NUSKERK STAAT, ZIEN WE NOG GEEN ENKEL HUIS. door den gunstig bekend staanden en begaafden schrijver J JAC. VAN DER KLEI Verhaal van leven en lieven onder boerenjongens en meiden in Friesland: Een boek vol van het echte leven en humor van vrijerij en de „stründers" om de deur. Nu van f 1.50 voor slechts f 0.72 afgehaald aan den GOEDKOOPEN BOEKENBAZAR Leeuwarden, Gr. Kerkstraat 30 J. Zondervan Systeem Eugene of welke naar verkiezing. 8 maanden garantie. Naauw 4 Getrouwd P. EISMA en J. SIDERIUS die, mede namens wederzijd se familie, hartelijk dank zeg gen voor de belangstelling, voor en bij hun huwelijk ondervonden. Leeuwarden, 21 October 1931 Achter de Hoven 319 (U wéét alléén naast C. en A.) LET OP LET OP LET OP 3 paar zijden Dameskousen f 1.09 Fijne Heeren Pullover f 1.45 Groote maat wollen Kindetjurken f 3.50 Voor zulke prijzen kocht U nooit, daar kan niemand tegen aan. WIE VERHUIST IN ZIJN LEVEN VIJFTIG MAAL? WELKE EXPEDITEUR VERHUIST DEZELFDE FAMILIE VIJFTIG MAAL? HET ANTWOORD OP DEZE VRAGEN LIJKT MOEILIJK, MAAR GISTEREN VIEL HET TE GEVEN, WANT TOEN WAS HET DE VIJFTIGSTE MAAL, DAT DE FAMILIE MR. R.E. TILMAN VERHUISDE VAN VUGHT NAAR DEN BOSCH. EN TEVENS WAS HET DE VIJFTIGSTE MAAL, DAT DE FIRMA A. STRANG TE 'S BOSCH DEZE VERHUIZING VERRICHTTE. HET SPREEKT VANZELF, DAT DIT ECHT OUDERWETSCH DEGELIJK „JUBILEUM" MET EENIGEN LUISTER IS GEVIERD. VLAGGEN OP DE WAGENS GETUIGDEN HIERVAN NAAR BUITEN, TERWIJL OOK INWENDIG VOOR DE FEESTELIJKE STEMMING WAS GEZORGD. (1932) Geboren: BERNHARD JOHAN zoon van JOH.G.M. VELTMAN en A. VELTMAN-BOERSMA Leeuwarden, 18 October 1931 Bleeklaan 68 Vrijdag a.s. opening der Fruit- en Groentehal „DE CONCURRENT" Beleefd aanbëvelend. Firma LUINSTRA en JELLEMA Oosterkade 42 - tel. 5684 MEUBELMAKERS Naast het postkantoor, Leeuwarden. Morgenmiddag 4 uur OPENING van onze geheel nieuw gerestaureerde meubel zaak. Beleefd aanbevelend. O.J., 64 jaar, scharenslijper te Leeu warden, wegens mishandeling van zijn echtgenoote M.B.W., door deze met een blad van een grasschaar te steken op 27 Juli 1933 te Leeuwar den. Dus moet thans M.B.W. als kroon getuige worden gehoord. Maar als zoodanig ontpopt zij zich als een liefhebbende echtgenoote. Laten wij haar thans aan het woord. Er wordt tegenwoordig niets ver diend, mijnheer, en daarom liep ik met zeep langs de huizen. Bij... belde ik aan, maar mevrouw zeide: Vrouw, ik heb je zeep niet noodig. Evenwel ik heb nog een grasschaar, en ik zou willen dat je man die sleep. En ik nam de schaar mee; maar ik wou, dat mijn man die nog den zelfden dag zou slijpen. Maar J~ was jarig en hoe gaat het dan mijnheer. Wij hadden beiden al wat gehad. En hij wou die schaar den volgen den dag slijpen. Maar ik stond er op, dat hij het denzelfden dag nog zou doen. En ik hield voet bij stuk en hij ook. Toen hij een half blad had geslepen zeide hij: slijp haar dan zelf. En hij gooide mij de schaar toe. Rechter: Maar hij raakte je in de heup. Getuige: Nou ja, maar dat was per ongeluk. Rechter: Je bent nog met de wonde naar het Stadsziekenhuis geweest? Getuige: Maar mijn man kon het niet helpen. Wij hebben geen woor den gehad; hij heeft nog aardappels geschild en groente klaar gemaakt. Ook J. zegt, dat het een ongeluk is geweest. Dc waarnemend officier, mr. van Gilse, eischt f 10 boete of 10 dagen hechtenis. De rechter maakt er f 2.50 of 3 dagen van. 6 (1933)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 3