Koajexbgciiidiiiiasoïig je mee DE PIEPEBLAZER Wie heeft hem gekend TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN 7 LIEDJES UIT VROEGER TIJD STADSNIEUWS VAN VROEGER IN DE DERTIGER JAREN LIEP ER IN LEEUWAR DEN EEN MAN MET EEN WAGENTJE EN EEN APPARAAT, WAARMEE HIJ VOOR EEN PAAR CENTEN PIJPEN SCHOONMAAKTE. HET WAS EEN ZWAAR EN DONKER TYPE, DIE O.A. VAAK WERD GESIGNALEERD OP DE OOSTERKADE TER HOOG TE VAN EISMA'S DRUKKERIJ. DAAR STOND HIJ DAN MET Z'N KARRETJE OP DE WALKANT PIE PEN DEUR TE BLAZEN. WIE HEEFT DEZE PIEPE BLAZER GEKEND? HOE HEETTE HIJ, WAAR WOON DE HIJ, WAAR IS HIJ GEBLEVEN? WIE HET WEET MOET HET ZEGGEN; EVEN EEN TELEFOONTJE (20302) OF EEN BRIEFKAARTJE NAAR 'T KLEINE KRANTSJE, VREDEMAN DE VRIESSTRAAT NAAST EMMAKADE 39. J^.ieine 3^.rantóje leeet iedereen NEERLAND EN ORANJE Ieder Volk op eigen trant Roemt en prijst zijn Vaderland Maar niet één kan zoo toch roemen, Zooveel grootsch en edels noemen Als hij, die in 't plekje juicht, Dat van Neêrlands glorie tuigt! V Want de roem, dien 't voorgeslacht Ruimschoots op ons overbracht, Is zoo vast ingeweven Met Oranje's huis en leven, Dat, wie dezen roem ontvouwt, Ook dien stam en eerzuil bouwt. Roeme in land en vorsten dan Die zoo heerlijk roemen kan! Neêrland blijft zijn Nassau's roemen, Dat geslacht zijn glorie noemen, En verheft zijn naam en faam Nooit - dan met Oranje saam! VERZET TEGEN POLITIEAGENTEN Hij probeerde zijn kameraad te ontzetten De hoofdagent van politie W. Grond stra en de agent van politie L. Vogel surveilleerden in de nacht van 26 op 27 Maart j.l. door de binnenstad. Loopende door de Reigersstraat, hoorden zij daar een beschonkene tieren en razen. Beiden grepen den dronken man beet en wilden hem naar het bureau brengen. Op de Wirdumerdijk gekomen werden zij aangevallen door den 37-jarigen steenhouwer Gerrit B. te Huizum, die den arrestant probeerde te ont zetten. B. greep de politieagenten bij de arm, duwde hen op zij en viel hen op allerlei wijze lastig. Tenslotte konden de agenten B. overmeesteren en meenemen naar het bureau. Getuige Grondsma deelt mede, dat B., die ook beschonken was, woest is'opgetreden en hem geducht hin derde in zijn pogingen om den ar restant mee te nemen. Verdachte zegt dat hij zijn kame raad thuis wilde 'brengen, waarom hij hem probeerde te ontzetten. Hij heeft spijt van het gebeurde en gebruikt nu in het geheel geen drank meer. De procureur-generaal eischt 1 maand gevangenisstraf voorwaarde lijk en f 25 subs 15 d.h. onvoor waardelijk. Het vonnis van den politierechter was 10 dagen gevangenisstraf. (1937) DE HEER D. VAN DER SCHAAF, DE BIRD 40 I TE LEEUWARDEN, DIE ONS DEZE FOTO TOEZOND, WILDE NOG GRAAG EVEN INHAKEN OP HET STUKJE VAN DE HEER P. JONGEMA OVER DE SCHRANS IN DE RUBRIEK „LEZERS KLOMMEN IN DE PEN". „VAN NAAM" ZO SCHREEF DE HEER VAN DER SCHAAF, „HERINNER IK ME P. JONGEMA, MAAR HOE HIJ ER UIT ZAG WEET IK NIET MEER. VOOR ZOVER IK ME KAN HERINNEREN IS ALLES WAT HIJ SCHREEF ZEER NAUWKEURIG. DIE JONGEN VAN WIERSMA, AANNEMER, LEEFT NOG. JOUKE DE VRIES IS ENIGE JAREN GELEDEN OVERLEDEN. COR AARTS WOONT TWEE ETAGES BOVEN MIJ. VAN KLAAS VELLINGA EN WILLEM ZAGEMANS WEET IK NU NIETS. OP BIJGAANDE FOTO VAN DE CHR. SCHOOL IN HUIZUM IN DE VROEGERE ZUIDERSTRAAT, GEMAAKT IN PLM. 1912, KOMEN KL. VELLINGA, A. WIERSMA EN D. VAN DER SCHAAF NOG VOOR. IK HOOP DAT DE HEER JONGEMA NOG VERSCHILLENDE GEZICHTEN ZAL HERKENNEN." TOT ZOVER DE HEER VAN DER SCHAAF. EN NU DE NAMEN VAN DE GEFOTOGRAFEERDE LEERLINGEN. BOVENSTE RIJ V.L.N.R.: H. FELDERHOF, P. KOOI, J. BROUWER MET EEN VRAAGTEKEN, EEN ON BEKENDE, S. JAGERSMA, E, BLOKSMA MET EEN VRAAGTEKEN, TH. BOERSMA EN EEN ONBEKENDE. OP DE VOORLAATSTE RIJMEESTER S. FEITSMA, MEVROUW KOKSMA, SJ. WIERSMA, E. WIERSMA, A. WIERSMA, VELLINGA, J. JAGERSMA, EEN ONBEKENDE, U. WIERSMA, M. BOERSMA, I. VAN DER SCHAAF EN MEESTER J.G. VENHUIS, HET HOOFD VAN DE SCHOOL. OP DE TWEEDE RIJ: J. KOKSMA, E. KOOI, D. VAN DER SCHAAF, SJ. KOOI, EEr/ONBEKENDE, KL. VELLINGA, TJ. BLOKSMA, A. WIERSMA, P. BAKKER, EN EEN ONBEKENDE. TENSLOTTE OP DE VOORSTE RIJ: I. KOOI, T. BLOKSMA, A. FEITSMA, B. VAN DER SCHAAF EN VELLINGA.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 7