BARRE WINTER IN LENTEMAAND MAART Prijsopgave voor hraambehandeling 9 DE LIEFDE VOOR OPENBARE AANBESTEDING BEZIELT NIET ALLEEN DE AANNEMERS. ER IS OOK NOG EEN ARCHITECT IN DEN LANDE, DIE ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ARCHITECT BLIJFT EN DUS VOORKEUR GEEFT AAN HET AANBESTEDEN VAN WERK. DIT MOGE BLIJKEN UIT EEN ADVERTENTIE WELKE ONLANGS IN DE NIEUWE KOERIER WAS OPGENOMEN EN LUIDDE ALS VOLGT: „H.H. MEDICI UIT MAARHEEZE, LEENDE EN BU- DEL WORDEN VERZOCHT EEN VOORSTEL MET KOSTENOPGAVE TE DOEN VOOR DE KRAAM- BEHANDELING TUSSCHEN MEI EN JUNI IN AR CHITECTENGEZIN. BRIEVEN ONDER NO. ZOVEEL AAN HET BUR. VAN DIT BLAD". OVER BESTEKSBEPALINGEN, ARBITRAGE-CLAU SULE EN VERREKENING VAN KOSTEN VOOR MEER- EN MINDER WERK ('T KAN IMMERS OOK EEN TWEELING WORDEN) WORDT NIET GESPRO KEN. WIJ ZIJN BENIEUWD OF ER MEDICI ZIJN, DIE OP EEN DERGELIJKE AANBESTEDING INGE SCHREVEN HEBBEN. (1939) f ^Kleine ^rcintsje leest iedereen ©- jvt eir o ^êSSpoPToWAfWEïv *DE BARGESTEEG is de lekker klinkende bijnaam van de Oude Lombardsteeg tussen Nieu- westad en Ruiterskwartier. De Bar- gesteeg voerde vroeger vanaf de Nieuwestad naar de varkensmarkt die een dikke honderd jaar geleden gehouden werd op de plaats, waar nu het autobusstation is. Hoewel er dus al heel lang geen bargen meer op het Zaailand komen is de naam Bargesteeg tot de dag-van vandaag bewaard gebleven; de naam ligt de echte ouwe Liwadders blijkbaar zo goed in het gehoor, dat ze er graag de voorkeur aan geven boven de officiële naam Oude Lombardsteeg. De Oude Lombardsteeg heeft ook Hooghuistersteeg geheten. DE KOEBRUG heeft niemand van ons meer gekend - de brug lag over het water van de Nieuwestad ter hoogte van de hui dige Langepijp. In 1611 is de Koe brug al verdwenen, toen deze Lange pijp werd aangelegd. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de Koebrug z'n naam dankte aan de koeien, die de brug passeerden om in het Nieuw- land te grazen. HET WITTE STEK was vroeger een andere naam voor wat wij kennen als het Molenpad. MET MOED VOORUIT was vijf en zeventig jaar geleden een toneelvereniging in Leeuwarden. Tot welk jaar het clubje met moed vooruitgegaan is weten we niet. DE JAN MUTSKESTEEG liep vroeger van de Tuinen met een haakse hoek naar de Nieuwe Kade. De ingang aan de kant van de Tui nen is eerst vervallen, daarna ver dween ook het restant van deze steeg aan de kant van de Nieuwe- kade.' Kan de steeg genoemd zijn naar een vroegere stadgenoot met de bijnaam Mutske? DE SENT JACOBSPOORT was in de middeleeuwen een stads- 'poort die gestaan heeft ter hoogte van de huidige Tontjepijp op de plaats, waar de Sint Jacobsstraat overgaat in de Wirdumerdijk. HET SPINHUIS was vroeger het Stads Werkhuis, waar de werkzaamheden aanvanke lijk hoofdzakelijk uit spinnen be stonden. HET ORANJEWALTJE kunnen we vinden aan het Noord- vliet, of beter gezegd kónden we vinden, want veel is er van dit buurtje niet meer over. Het Oranje- waltje is genoemd naar de Oranje Werf, die hier vroeger lag en wel aan het pad naar Cambuur. NU PRECIES EEN KWARTEEUW GELEDEN WAS HET OP DE NEGENDE VAN DE LENTEMAAND MAART NOG ZO BAR WINTER, DAT HET BESTUUR VAN DE IJSCLUB TJALLINGA HET DE MOEITE WAARD VOND ZICH OP HET IJS VAN DE BAAN IN HUIZUM TE LATEN VEREEUWIGEN. ZO ONTSTOND DEZE INDERDAAD MERKWAARDIGE FOTO VAN DE ACTIEVE BESTUURDERS ACHTER EEN ENORME HOOP SNEEUW. VAN LINKS NAAR RECHTS: DE HEREN SJ. HOEKSTRA BONNEMA SR., TJ. MELLEMA, Y. KAASTRA, A. DAM, H. HAMSTRA, Y. BOTKE, S. POSTMA EN SJ. MENDEL. LIGGEND IN DE SNEEUW, ALSOF HET EEN HOOIBULT WAS, DE HEER TH. HOEKSTRA. DE FOTO DOET ONS DENKEN AAN EEN FANTASTISCHE LENTEDAG IN HETZELFDE JAAR, TOEN ER NOG EEN HARDRIJDERIJ VOOR VROUWEN WAS IN HEERENVEEN, WAARBIJ STARTER PIET DUBOIS IN HEMDSMOUWEN OPTRAD EN HET PU BLIEK LANGS DE KANT IN HET GRAS LAG OM NAAR DE VERRICHTINGEN VAN DE DAMES TE ZIEN. ZO SNEL VIEL TOEN, EINDELIJK, EINDELIJK, DE LENTE IN, DAT DE VOLGENDE DAG DE VOETBAL ALWEER KON GAAN ROLLEN IN DITZELFDE HEERENVEEN!

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 9