AAMSLAG OP SCHOONHEID VAN DE STAD Het slopen van do stadspoorten 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM H EEJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Achtste jaargang 'T KLEINE KEANTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 15-4-1972 Nummer 166 IN AANSLUITING OP DE PRACHTIGE PLATEN VAN DE HOEKSTERPOORT EN DE TUINSTERPOORT, DIE WIJ HEBBEN AFGEDRUKT OP DE VOORPAGINA'S VAN DE NUMMERS 158 EN 161, BRENGEN WIJ NU EEN AFBEELDING VAN DE ONZE LIEVE VROUWENPOORT, DIE GESTAAN HEEFT AAN HET EIND VAN DE NIEUWESTAD, TER HOOGTE VAN DE HUIDIGE PANDEN VAN DE JUWELIER KRAMER EN HET CAFE DE VROUWENPOORT. IN 1837 BESLOOT DE LEEUWARDER GEMEENTERAAD DEZE POORTEN AF TE BREKEN EN OP STAANDE VOET WERD MET HET SLOOPWERK EEN BEGIN GEMAAKT. DE GRACHT NAAST DE POORT WERD GEDEMPT, WELK WERK NOG EEN UITBREIDING KREEG DOOR HET LEGGEN OVER DE STADSGRACHT VAN EEN NIEUWE BRUG „OP EEN GESCHIKTERE PLAATS". „DOOR AL DEZE WERKZAAMHEDEN" SCHREEF STADSARCHIVARIS WOPKE EEKHOFF IN 1845, „BEKWAM DE WESTZIJDE DER STAD EEN BEVALLIGEN INGANG EN EENE UITGESTREKTE WANDELPLAATS, WELKE MET HET BEPLANTE KERKHOF (OLDEHOOFSTERKERKHOF), WAAROVER IN 1844 EEN RIJWEG WERD GELEGD, EEN SCHOON GEHEEL VORMDE, ZOODAT DEZE WESTER-PLANTAADJE VOOR DE STAD EENE BELANGRIJKE AANWINST MOGT WORDEN GENOEMD". NOU JA, WAT WOPKE EEKHOFF EENE BELANGRIJKE AANWINST NOEMDE, WILLEN WIJ NU GRAAG EEN VAN DE GRUWELIJKSTE AANSLAGEN NOEMEN OP DE SCHOON HEID VAN DE OUDE STAD - HET BLIJFT VOOR ONS ONBEGRIJPELIJK, DAT ONZE VOOROUDERS HET VERDWIJNEN VAN DEZE OUDE STADSPOORTEN IN HET GEHEEL NIET ALS EEN VERLIES HEBBEN GEZIEN. MAAR JA, WAT ZULLEN LATERE GENERATIES ZEGGEN VAN DE SLOOPWOEDE, WAARMEE WIJ NU OUDE STADSGEDEELTEN VAN DE AARDBODEM VEGEN?

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1