INTERESSANTE FOTO'S VAN 'T VLIET 3 STADSNIEUWS VAN VROEGER 't 3£ieiVie ^.rantófe leeót iedereen Twee interessante foto's van de hoek van het Noordvliet en de Cambuurstraat, de ene voor en de andere na de verbouwing van het hoekhuis in 1929 gemaakt. Dit pand op de hoek is honderd en twaalf jaar het eigendom van de familie Swart geweest. Johannes Swart, geboren in 1832, kocht het huis in augustus 1858 voor de som van f 1421.- om er een zaak in wijnen, likeuren en gedistilleerd in te beginnen. Later werden er ook kruidenierswaren verkocht. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Johannes Andreas Swart, wiens naam we op liet oude pand nog boven de deuren zien staan. Diens zoons, Rudolf Johannes en Suibertus Johannes Swart, hebben de familietraditie later voortgezet, tot het pand nu twee jaar geleden in andere handen overging. Wie zich met deze foto's in de hand op dit moment nog eens van de situatie ter plaatse overtuigt, zal zien, dat de beide gefotografeerde panden na die verbouwing in '29 precies gelijk gebleven zijn: alleen de ouderwetse houten zonweringen hebben voor modernere vindingen het veld geruimd. Nóg wordt er in het hoekhuis gedistilleerd verkocht, maar in het pand ernaast is het geen schoenmaker meer, die de scepter zwaait. Het is nu het domein van De Verenigde Reparatiebedrijven Friesland, maar de naam van de schoenlapper - de Vries - die we met z'n vrouw op de nieuwe foto in de portiek zien staan, prijkt nog altijd op het ruitje boven de deur. Ja, en dan zien we rechts nog net even een stukje van de oude „clectrische" DE 100e VERJAARDAG VAN JACOBA KREGER-REINHART Dat was me vandaag een feestvreug de in de Lekkumerstraat, waar de weduwe Jacoba Kreger-Reinhart haar 100e verjaardag vierde. Bij den ingang van de straat wapper de de Nederlandsche driekleur, ter wijl voor de woning door de ge zamenlijke bewoners een eerepoort was gemaakt, waarboven uit de nationale vlag wapperde. We troffen opoe hedenochtend ge zeten aan de feesttafel in een ver sierden gemakkelijken stoel. Heel haar gezicht was een bewijs van groote tevredenheid over het be reiken van dezen zoo belangrijken dag. Het spreekt vanzelf, dat talrijke felicitaties, zoowel persoonlijk als schriftelijk haar gebracht werden. De gemeente toonde haar belang stelling door de komst van den burgemeester, jhr. mr. J.M. van Beijma, die de jarige met eenige hartelijke woorden complimenteer de, haar daarbij gelukwenschende met haar lichamelijk nog goede gesteldheid. De diaconie van de Ned. Hervormde gemeente vaardigde de heeren A.J. Feddema en J. Goedemoed af, die aan opoe bloemen en een enveloppe met inhoud overhandigden. Ook de provinciaal directeur van de Winterhulp Nederland kwam de honderdjarige gelukwenschen en on derstreepte zijn woorden door de aanbieding van een gratificatie. Onder de verdere bloemstukken, die de kamer versierden waren er van de Woningvereeniging „Oud Eigenbrood", van den huisarts dr. Wiemer, en van de buren, die tevens er voor zorgden, dat een gebakje niet op de feesttafel ontbrak. Vanmorgen heeft opoe een ogen blik in haar stoel in het voortuintje gezeten, waarvan de buren gebruik maakten haar gelukwenschen aan te bieden. En kinderen zongen haar daarbij toe het volgende versje: „Gefeliciteerd opoe Kreger, Met deez' groten dag, Dat het U wel vreugde geven mag, En 't is de wensch van groot en klein, Dat opoe nog lang in ons midden mag zijn". Dankbaar heeft opoe al de haar gebrachte hulde in ontvangst ge nomen. Wij wenschen haar toe, dat zij in dezelfde goede gezondheid nog menig jaartje aan haar hoogen ou derdom mag toevoegen. (1941) bakkerij van Groen, die geves tigd was in de voormalige sigaren fabriek van Tromp. Blijkens een kreet boven de deur gaf die bakker Groen altijd een lekkere korting van 25 pet. - dat loog er niet om. Die bakkerij is er ook al lang niet meer; bij een grondige verbouwing is er een nieuw en hoger pand voor in de plaats gekomen, waarin nu een Hubowinkel zit. Voor de niet in Leeuwarden wonende lezers die de recente gang van zaken in de stad niet zo goed hebben gevolgd, moe ten we dan tenslotte nog even meedelen, dat die turfschepen er ook al niet meer zijn, want het Vliet is gedempt - er loopt nu een brede asfaltweg op de plaats, waar eens deze scheepjes lagen! O, ja, nu zouden we haast nog vergeten u even te attenderen op dat kleine vogelkooitje onder het straatnaam bordje Noordvliet. Klanten van bui ten zorgden er voor, dat daar elk voorjaar een jonge leeuwerik in kwam; een zoon van de heer J.A. Swart herinnert zich, dat hij of een van z'n broers daar zo nu en dan een fris polletje gras bij moest doen. Dat was echt iets van de oude tijd, want er waren vroeger meer winkels (en apotheken) met zo'n kwinkel- rcrende piet aan de pui.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 3