'T KLEINE KRANTSJE" Romantisch hoekje TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN 5 LEZERS KLOMMEN IN DE PEN MINDER DAN 630.000 ABONNEE'S ei/ie 3^-rantóje leeet iedereen Vervolg van pagina 4 niet tot ons doordrong. Vermeldens waard lijkt me de toenmalige leid ster, een juffrouw Fischer die op haar manier haar tijd ver vooruit was. Tegenwoordig is het geen uit zondering wanneer er in de decem bermaand een stuk of wat sombere karakters proberen de sinterklaas viering een beentje te lichten. Zij was toen al een roepende in de woestijn tegen dit „kinderbedrog". Toch is zij er in geslaagd om het duo Zijlstra-Slager dat vanwege het comité als officiële Sint en Piet een rit maakte langs de bewaarscholen en het Stadsziekenhuis, menigmaal aan school 6 te laten voorbijgaan. In mijn drie bewaarschooljaren is er maar éénmaal sintbezoek geweest. Opeens herinner ik me hoe de later bij U zo bekend geworden H.H. Buisman (Hein) en ik in het duister van 4 december de handkoffers en de staf van Sint naar het Oranje hotel sleepten. De volgende och tend reed Sint in een landauer van Schaap, met als'ik het goed heb, „dikke Jopie" in pelerine op de bok, door de stad, nog niet gehin derd door de Sinten der commercie. Wie de heer Schaafsma niet noemt, is zijn eigen vader, de begaafde boekhandelaar (eerst Meyer Schaafsma, later Noordnederlanse Boekhandel), die ik me nog goed herinner. Zijn reisbrieven uit Mexi co, waar zijn getrouwde dochter woonde, verschenen in de Leeuwar der Courant. Alweer uit het geheu gen noem ik zijn naaste medewerker in de latere jaren, genaamd de Liefde en gehuwd met een lerares, van zich, zelf Engelkes geheten. Zachtzinniger kan het niet. Bij de verhuizing van de post naar de Tweebaksmarkt ging het hard nekkig verhaal dat het witte pand op de Wortelhaven verlaten werd wegens witte mieren. Die zijn dan blijkbaar zelf op de vlucht geslagen toen de fiscus in het gebouw kwam, anders had het niet meer zo lang mee gekund. Mijn tijd was blijkbaar al vrijer van taal dan die van de heer S. immers de schaatsenrijders-naam Poepjes heb ik vaak gehoord na al hun zege's maar nooit met die trema... En dat is dan de enige „correctie" op de mededelingen van de heer Schaafsma. Gaarne hoop ik dat er interesse is voor de „aanvulling". Bussum VOOR LEEUWARDEN EN DE WUDE WERELD ER OMHEEN Mr. J.S. Brouwer EEN ROMANTISCH HOEKJE IN HET OUDE HUIZUM, OMSTREEKS 1925 GEKIEKT. DE FOTO IS GEMAAKT VANAF „DE TRUE". RECHTS, MAAR NIET ZICHTBAAR OP DE FOTO, DE KERK. DE LINKER BOERDERIJ IS DIE VAN HENDRIK ZUIDERVELD, DE RECHTER IS VAN ALE VISSER. OP DE ACHTERGROND DE BOMEN VAN DE PASTORIE. OOK HIER IS HELAAS VEEL LANDELIJK SCHOON VERLOREN GEGAAN. Op deze foto zien we de onderwijzer De Ruyter, alias Katsjepoekel, over wie de laatste tijd nogal wat in 't Kleine Krantsje geschreven is, temidden van zijn leerlingen van klasse IV van School 2 in de Sint Anthonystraat, gefotografeerd in 1907. Wat helaas zelden mogelijk is, gebeurt nu wel: wij kunnen alle namen noemen. Op de achterste rij naast meester U. Jensma: Jan Kramer, Duco Zomerdijk, Willem Berger, Jan Anema, Nico Schaafsma en Johan Oosterhuis. Op de tweede rij: Johan Duintjer, Piet de Vries, Johan Marcus, Jan van Harinxma thoe Slooten, de heer De Ruyter - Katsjepoekel -, Wilco van Sminia, Casper Heimes en J. („Broer") de Looze; op de voorste rij: Guus Vergnes, Gerard van Sandberg, Johan Feenstra, Jo Sanders, Anton Stoop en Gerard Sissingh. Vergissen wij ons niet, dan zijn de heren Jensma en de Ruyter en de leerlingen De Vries, Van Harinxma thoe Slooten, Heimes, de Looze, Vergnes, Van Sandberg, Feenstra en Sanders allen al overleden. Van Sandberg is militair vlieger ge worden en al voor WO II bij het demonstreren van een Fokker jachtvliegtuig in Turkije om het leven gekomen: toen hij op tweeduizend meter hoogte een duik inzette knapten de beide vleugels van het toestel af. Jo Sanders, een populaire figuur in het vooroorlogse Leeuwarden, is als jood om het leven gebracht. Sissingh, zoon van de vroegere huisarts in Leeuwarden, is gaan varen - na een moedige redding van drenkelingen kreeg hij een onderscheiding van de Spaanse regering. Ook Oosterhuis, die ge zagvoerder bij de KNSM geworden is, viel, voor zijn dappere houding in de oorlog, een onderscheiding te beurt. Tenslotte kunnen we nog melden, dat behalve de heren De Ruyter en Jensma omstreeks 1907 de volgende leerkrachten aan deze school 2 verbonden waren: Dorenstouter, de Jong, Oosterhuis, Woudman, Semplonius en Balt.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 5