Vooh ^ISgpopT®WAM£tV< Groot Klederen-Magazijn. UITSPANNING DE GROOTE BONTE KOE KLEEDING. 8 10 Ot. BEIJERSGH BIER. 10 CL ÏO cent het Cr las. W. LEHEI Hz., Cr. Ai de Koe. (1871) 't 3^.leine Z^Crantoje leeót iedereen DE STAD GRONINGEN zo heette vroeger een café aan de Grachtswal. In 1897 zat er een meneer S. Landstra in. Hij adver teerde toen aldus: „Mooie tuinge- legenheid - Piano disponibel - Con sumptie puik - Prijzen billijk". HET WAPEN VAN NEDERLAND was een zestig jaar geleden nog een herberg in de Oude Doelesteeg, het was het pand nummer 10. DE DRIE SOLDATEN was een huis aan de noordkant van het Sint Jobsleen; waarschijnlijk dat waarin later het logement van Aaltje van der Brug is geweest. Het huis had een uithangteken met drie stoe re soldaten er op. HET HOOGPADSEND was - uiteraard - het eind van het Hoogpad: een streek huizen tussen de noordelijke uitgangen van de Weerklanksteeg en de Langesteeg. Het Hoogpadsend liep evenwijdig aan de Seringebuurt. DE HOEKSTER- POORTSBRUG van nu is niet de Hoeksterpoorts- brug van vroeger. De oorspronke lijke lag dicht bij de Hoeksterbrug en ze verviel, toen het water hier in 1865 werd verlegd. Nu wordt de stenen overkluizing bij de Hoekster- singel Hoeksterpoortsbrug genoemd; de vroegere draaibrug op deze plaats heette de Grote Draaibrug. HET OSSENHUIS was een herberg aan de zuidkant van de Ossekop, dat z'n naam dankte aan de houten kop van een os, die daar tot omstreeks 1828 heeft uitgehangen. De herberg stond aan het Ossehiem en gaf aanleiding tot de benamingen In-, Bij en Ach ter de Ossekop, waaronder de volks mond de verschillende delen van de Uniabuurt onderscheidde. Drie eeuwen geleden was er aan het gevel bij de Ossekop het volgende opschrift te zien: Al mocht de mensche Na sijn wensche lange leven Als komt de doot Hem uit de werelt stoot Wat heeft hij dan bedreven? Niet. DE LUTKEBUURT is de oude naam voor Dokkumerend en Dokkumerend heet nu gewoon Voorstreek. De Lutkebuurt was het begin van de Voorstreek bij de Hoeksterbrug: lutke is klein. HET GOUDEN WAGENTJE ook wel De Gouden Wagen en (even na 1700) de Vergulden Wagen ge noemd, was een vermaarde herberg 'aan de drukke kant van de Nieuwe- stad, vlak bij de Lange Pijp. Boven het bord Gouden Wagentje aan de voorgevel prijkte een gevelsteentje met een vergulde wagen: de voer lieden van de reiswagens, die eens op de Langepijp hun standplaats hadden, dronken hier een glaasje bier. Het Gouden Wagentje is om streeks 1920 afgebroken, tegelijk met het naastüggende pand, vroeger de Manufacturenzaak van Van der Linden. De grote zaak van Gerzon kwam er toen voor in de plaats en nu vinden we de Hema op dit punt. Het gevelsteentje van het Gouden Wagentje kunnen we nog bewonde ren in de collectie gevelstenen aan de Pijlsteeg. pri rwi ir lij het Station tegenover de Prins DLLLL V UL Hendriksbrug te Leeuwarden. Gebotteld buitenshuis 18 cent, Koffijhuishoudevs 17 cent per flesch. TvnvnPTJQ Per Couvert 80 cent. per Abonnement 70 cent. op de Kelders te LEEUWARDEN, heeft ontvangen eene buitengewoon nette en uitgebreide L-P117P in HEEREN en KINDER Modellen en Bewerking Ilaat niets te wenschen ^^M»over. MANTELJASSEN en OVERPALLETOTS van Buksking en Waterproef voor het voorjaaralsmede eene mooije collectie JON GENS- en KINDERPAKJES (Costumes). Tevens durft hij zijne Kleedermakerij a An a nr» rvAtrAl Ar» bij aakmeting zeer goed aanbevelen. CERES IN DE HUIZUMERLAAN, HALFWEG AAN DE MARSSUMERSTRAATWEG, ZWARTEWEGSEND BIJ TIETJERK, DE KLEINE EN DE GROTE BONTEKOE AAN DE STIENSERSTRAATWEG - HET ZIJN ALLEMAAL FANTASTISCHE UITSPANNINGEN GEWEEST IN EEN TIJD, TOEN HET ZICH VERMAKEN IN EEN SPEELTUIN OF BIJ EEN OUDE HERBERG NOG HEEL WAT WAS VOOR DE JEUGD. VAN AL DEZE GENOEMDE ETABLISSEMENTEN BESTAAT NU ALLEEN DE KLEINE BONTEKOE NOG, MAAR DAT IS NIET DE UITSPANNING, DIE WE OP DEZE FOTO ZIEN. DIT IS DE GROTE BONTEKOE, DIE VERDEROP AAN DE STIENSERSTRAATWEG HEEFT GESTAAN. DAT WIL ZEGGEN, HET PAND IS ER NU NOG, MAAR ZODANIG VERBOUWD, DAT NIEMAND MEER KAN ZIEN, DAT HET OOIT ZO'N FIJNE UITSPANNING IS GEWEEST. WAT GAAT ER EEN SFEER UIT VAN DEZE ZWAAR MET GROEN BEHANGEN ZAAK, EENS EEN POPULAIRE PLEISTERPLAATS VOOR WIE VANUIT DE STAD NAAR HET NOORDEN MOEST, DEZE FOTO MOET VOOR 22 AUGUSTUS 1910 ZIJN GEMAAKT, WANT OP DEZE DAG IS ZE ALS PRENTBRIEFKAART VERSTUURD NAAR EEN MENEER W.A. VAN DER MEULEN, DIE AAN DE GROESBEEK- SCHEWEG IN NIJMEGEN WOONDE. WE MOGEN WEL AANNEMEN, DAT DE AFZENDERS VAN DEZE KAART OP DIE ZOMERDAG ENKELE GENOEGLIJKE UURTJES OP DE KLEINE BONTEKOE HEBBEN DOORGEBRACHT; ALLEN HEBBEN ZE HUN NAMEN ZWIERIG ONDER HET KOPJE „CORRESPONDENTIE" OP DE KAART GEZET: CORRY VAN GOOL, F. TEN BOUWHUYS, IPIE BAKKERS, C. ATTEMA, MIEN VAN GILS, VICTORIENTJE VAN DER WERFF, G. KEY EN GERRIT, DIE NIET ZO MOOI SCHREEF, ZODAT WE WEL NOOIT TE WETEN ZULLEN KOMEN, HOE Z'N ACHTERNAAM WAS. MAAR DAAROM NIET GE TREURD; DE KAART WAS TENSLOTTE IN DIT JAAR 1972 OOK NIET VOOR ONS BESTEMD, MAAR IS TWEE EN ZESTIG JAAR GELEDEN AAN DIE ME NEER VAN DER MEULEN GERICHT. EN DIE ZAL WAARACHTIG WEL GEWETEN HEBBEN WIE GERRIT WAS'

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 8