VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER STADSNIEUWS VAN VROEGER Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Achtste jaargang 'T KLEINE KEAHTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f|15-p?rjaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 10-6-1972 Nummer 170 VACANTIEGROET UIT SPANJE Het is geen regel, dat abonnee's van 't Kleine Krantsje de redactie verrassen met vakantiegroeten, maar zo nu en dan krijgen we toch een kaart uit een ver land, een sympathieke groet van een abonnee, die met vakantie is. Een dezer dagen werden wij verblijd met een zeer bijzondere groet: de hierboven afgedrukte kaart, verzonden uit Spanje door onze abonnee, de heer Koos Reinsma uit Leeuwarden. Zelfs daar, in zijn vakantieoord, blijkt de heer Reinsma zó geboeid te zijn door de lectuur van onze krant, dat hij zich zowaar op de rug van een briesende stier nog door niemand en niets laat afleiden! Intussen heeft Koos Reinsma, bekend en veelgevraagd schilder en ontwerper in onze goede stad, met deze kaart een aardig voorbeeld gegeven en graag zouden wij andere abonnee's willen opwekken dit voorbeeld te volgen. Originele groeten, zoals deze, of bijzondere kaarten uit zeer verre landen, die wij kunnen afdrukken in onze krant, zullen wij honoreren met een exemplaar van het unieke boekje Pommeran- ten met foto's van populaire stadstypen uit de goede oude tijd. Zodra de tekening, foto, kaart of wat het ook maar mag worden, in 't Kleine Krantsje is gereproduceerd, wordt het boekje naar het vaste woonadres van de afzender verzonden. Daarom bij voorbaat hartelijk dank voor alle groeten, die nog moeten komen en nu al vast door 't Kleine Krantsje een heel, hééééééél prettige vakantie toegewenst! DE POLITIEHOND „HECTOR" „Hector" wordt populair. „Hector" is nl. de politiehond van den heer W.F.M. Wesser, inspecteur van politie alhier, die indertijd het kranige stukje uithaalde om 2 x 24 uur na de inbraak op den Eewal den ver- moedelijken dader aan te wij zen. Nu heeft hij weder in Franeker een meesterstukje uitgehaald, waarvan wij reeds een en ander mededeelden en waaraan wij thans het volgende nog kunnen toevoegen: Zooals onze correspondent reeds seinde, maakte het slechte weer (harde regen en storm) en ook de talrijkheid van het pu bliek het speuren bijna onmo gelijk. Niettegenstaande dit al les heeft „Hector" toch de juiste plaats aangegeven, waar het meisje te water moet zijn ge raakt. Tot driemaal toe liep de hond van de woning naar de gracht, een afstand van onge veer 1000 M. Tijdens het speu ren werd een oogenblik aan de juistheid der aanwijzing van „Hector" getwijfeld, daar op de plaats waar de hond aan den walkant bleef rondsnuffelen een schip lag gemeerd; doch later bleek het, dat „Hector" wel degelijk de rechte plaats gevon den had, want ue eigenaar van dat schip verklaarde, dat hij eerst in den morgen van Zater dag (het meisje had in den nacht van Vrijdag op Zaterdag de woning verlaten) deze lig plaats had ingenomen; de eeni- ge plaats aan den walkant, wel ke dien morgen nog open was. Het lijk van de vermiste werd op ongeveer 400 M. afstand van de door „Hector" aangewezen plaats gevondengaf ook dit in den beginne eenigen twijfel aan de juistheid van Hector's speur zin, later bleek, dat volgens deskundigen het lijk heel goed 400 M. kan zijn afgedreven, daar er daar ter plaatse niet alleen een sterke stroom staat, maar ook een drukke scheep vaart is. Met deze laatste praestatie heeft „Hector" wederom zijn voortreffelijkheid als politie hond op overtuigende wijze doen blijken. (1910) I

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1