L LAAT ZE MAAR KOMEN WIJ STAAN PAL VERLIEFDE JONGELING VIEL IN VERKEERDE ARMEN VOOR LEEUWARDEN EN D Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Achtste jaargang Kijk hier eens; een herinnering aan het Nederlandse leger uit de gezapige vooroorlogse tijd: militairen („met de vetpantsjes oppe kop!") marcheren over de Willemskade in de richting van de Wilhelminabaan. En - natuurlijk - de jeugd trekt mee, in een beste stemming, want het is toch altijd een buitenkansje, wanneer je zo'n troep ferme strijders, door trommelslagers begeleid, door de stad ziet gaan! Toen deze foto werd gemaakt, in de nazomer van '39, stond, enkele honderden kilometers oostelijker, de wereld al in brand en wat deze jonge soldaten op die stralende herfstdag nog niet konden bevroeden weten we nu maar al te goed: tezelfder tijd richtten de Duitsers in het beklagenswaardige Polen de verschrikkelijkste slach tingen aan. Het lijkt allemaal al weer zo lang geleden en in feite is dat ook zo: die jonge soldaten zijn nu allemaal al ouwe knarsebieters met AOW en de hier afgebeelde representanten van de lieve jeugd zijn nu al hard op weg naar de vijftig. Ja, ja, beste mensen, waar blieft de tied... Op pagina 3 in dit Kleine Krantsje nóg enkele herinneringen aan het vooroorlogse militaire leven rond de Kazerne in Leeuwarden. 'T KLEINE LOSSE NUMMERS 65 CENT Nummer 171 Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) 24-6-1972 Een Harlinger jongeman, die zijn liefde voor" een meisje niet zag beantwoord, maar desniettemin nog een laatste poging wilde wagen, nam 's nachts een kloek besluit. Met gevaar voor zijn leven klom hij op het dak van de woning, waar het meisje verbleef, het zich vervolgens langs de dakgoot zakken om zoo te komen bij het, helaas gesloten, raam van de slaapkamer zijner geliefde. Hij klopte eenige malen tegen de ruit, maar de uitwerking daarvan was niet zooals, hij blijkbaar had verwacht. De aangebedene ontwaak te, schrok hevig en snelde naar beneden, waar zij Haar familie wekte. Deze belde direct de politie op en zoo viel de verliefde jongeling in handen van de gerechtelijke over heid, die hem voor nader onderzoek in een cel opsloot, waar hij op een stroomatras over de gevolgen van zijn nachtelijk liefdesavontuur kon nadenken. Nadat gebleken was, dat de jongeman alleen door louter liefde tot zijn daad was gekomen, werd hij 's mprgens weer in vrijheid gesteld. (1934)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1