WAT IS DAT NOU HET NAAUW DEMPEN? Vreemde vondst: helve bankbiljetten Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen EEN VREEMDE VONDST HEEFT VRIJDAG TEGEN DEN AVOND EEN KOLEN- WERKER GEDAAN: HIJ WERKTE OP EEN IN DE REGULIERSGRACHT TE AMSTERDAM LIGGENDE KOLENSCHUIT EN VISCHTE UIT HET GRACHTS- VUIL EEN GROOT PAK OP. HET BLEEK TE MIDDEN VAN EEN MASSA KRAN TEN EEN DIK PAK... HALVE EN DUS WAARDELOOZE BANKBILJETTEN TE BEVATTEN. ALLE BILJETTEN WAREN DOORMIDDEN GESCHEURD OF GE KNIPT - WAREN ZIJ COMPLEET GEWEEST, DAN ZOU, NAAR HET HDBL. VERNEEMT, DE WAARDE VAN HET GEHEELE PAK BANKPAPIER BIJNA EEN TON HEBBEN BEDRAGEN! DE KOLENWERKER HEEFT HET BANKPAPIER BIJ DE POLITIE GEDEPO NEERD: O.A. RUIM 130 (HALVE) NEDERLANDSCHE BANKBILJETTEN VAN F 100, DERTIG VAN DUIZEND EN TWINTIG VAN F 500, ALSMEDE ENGELSCH EN AMERIKAANSCH (HALF) BANKPAPIER. OMTRENT DE HERKOMST VAN HET GELD IS TOT NU TOE NIETS BEKEND GEWORDEN, MEN KAN DUIZEND GISSINGEN MAKEN, DOCH ELKE AAN WIJZING ONTBREEKT TOT NU TOE. (1940) Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Achtste jaargang 'T KLEINE Nummer 173 12-8-1972 Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 CENT Je zou het haast niet voor mogelijk houden, maar nog niét eens zo verschrikkelijk lang geleden waren er stadgenoten met niet het geringste gevoel voor stedenschoon, die serieuze plannen maakten de Leeuwarder stadsgrachten en daarbij ook het schilderachtige Naauw gedempt te krijgen. Deze foto, waarop de gracht is „dichtgeschilderd" moest het Leeuwarder publiek er in de dertiger jaren van overtuigen welk een vooruitgang de stad te wachten stond met een royale verkeersweg dwars door het Naauw! Wij herinneren ons, uit dezelfde tijd, een soortgelijke foto in het blad Fen Fryske Groun, waarin met grote letters aangekondigd werd „Een hele opruiming - het Naauw gedempt". We mogen ons nu gelukkig prijzen, dat de plannen van deze botte vernielers niet zijn gerealiseerd en dat met name het Naauw voor de dempingswoede van deze lieden bleef bespaard - het Naauw, zoals het er nu nog ligt hoort zeker tot de mooiste stukjes van de oude binnenstad! De tennisbaan bij het mooie dorp Sint Anna is onlangs met een soort clubhuisje verrijkt, dat geheel be langeloos door een verdienstelijke dorpsgenoot is ingericht. We kennen dat mensentype wel: handig tot en met, van alle markten thuis en graag bereid wat voor een ander of voor het dorpsbelang te doen. Wel nu, hij timmerde de wanden inel- kaar, legde er een mooi dakje op, bracht nog een kozijn in een van de wanden aan en tenslotte was alles kant en klaar en mochten de tenis- sers de nieuwe aanwinst bewonde ren. Vol blijde verwachting opende de trotse zelfbouwer de deur, om de dames en heren tennissers binnen te laten. Maar potdikkie nog an toe, wat was het eerste, waarop hij toen attent werd gemaakt? Op het ont stellende feit, dat hij het aanhang- wagentje van zijn auto had „inge bouwd" - dat ding kon er nooit meer uit, noch door de ramen, noch door de deur. Goede raad was duur, en er zat niets anders op: alleen tot de laatste draadnagel gesloopt kon het wagentje het clubhuis nog ver laten - en zo is het geschied, een onzer dagen in het mooie dorp Sint A.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1