FAMILIES EN VERENIGINGI KOSTELIJKE LECTUU A L M A N 1901. PROVINCIALE FRIESLAN BIJ DE VELE ZAKEN, DIE TROUWE LEZERS VAN T KLEINE KRANTSJE ONZE REDACTIE PLEGEN TOE TE STUREN - FOTO'S, OUDE BOEKEN EN KRANTEN, PRENTBRIEFKAARTEN EN TIJDSCHRIFTEN - BE VOND ZICH EEN DEZER DAGEN EEN PROVINCIALE ALMANAK VAN FRIESLAND VOOR HET JAAR 1901, EEN HEEL OUDJE DUS EN ONDANKS DE ONVERMIJDELIJKE DORHEID, DIE NU EENMAAL HET KENMERK VAN DERGELIJKE ALMANAKKEN IS, EEN KOSTELIJK STUK LECTUUR VOOR DE MAN, DIE ZO N ZEVENTIG JAAR LATER LEEFT. WANT ZO N UITGAAFJE BEVAT TAL VAN NAMEN, NAMEN VAN ECHTE OUDE LEEUWARDER FAMILIE S, DIE NU UITGESTORVEN ZIJN, NAMEN OOK VAN VOORAAN STAANDEN VAN TOEN, DIE ONS OOK NU NOG BEKEND IN DE OREN KLINKEN, NAMEN VAN EENS VERMAARDE ORGANISATIES, DIE NU AL LANG TER ZIELE ZIJN, NAMEN VAN VERENIGINGEN, DIE VANDAAG NOG STEEDS EN NET ZULKE TRIOMFEN VIEREN ALS TOEN. HET LIJKT ONS DAAROM DE MOEITE WAARD HET BOEKSKE EVEN MET U DOOR TE NEMEN - WEL ERG VLUCHTIG EN MET DE FRANSE SLAG, WANT ER STAAT ZOVEEL IN, DAT WE WEL EEN HELE JAARGANG VAN T KLEINE KRANTSJE NODIG ZOUDEN HEBBEN, WANNEER WE BIJ ALLE NOTITIES EVEN STIL BLEVEN STAAN. LEEUWARDEN: STADJE MET 32.000 INWONERS voor het jaar t I^.leine 3Cranteje leeót iedereen Het begint al dadelijk met de uit gever van deze Provinciale Almanak, de Firma A. Bruis van de Wortel- haven (87). Die zaak bestaat al wie weet hoe lang niet meer, maar oude re Leeuwarders zullen zich deze naam stellig nog goed herinneren. Onder de kop Algemeen Rijksbe stuur en het onderkopje Koninklijk Geslacht vinden we vermeld: Koningin: Wilhelmina Helena Pau lina Maria, geboren 31 augustus 1880, Koningin sedert 23 november 1890, gehuldigd 6 september 1898, verloofd 16 October 1900 met Hen drik Wladimir Albert Ernst Hertog van Mecklenburg-Schwerin, geboren 19 april 1876 en Koning-moeder: Adelheid Emma Wilhelmina There- sia van Waldeck en Pyrmont, gebo ren 2 augustus 1858, sedert 23 november 1890 weduwe van Koning Willem III. Verder staat ook de „Nicht der Koningin" vermeld: Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, geboren 5 juli 1841, gemalin van Willem Adolph Maximiliaan Karei, Vorst Zu Wied. Dan de ministers van die tijd. Be kende en onbekende namen: De Beaufort, Cort van der Linden, Provincie Friesland is Mr. Binnert Philip baron Van Harinxma thoe Slooten („audiëntie vrijdags nam. 12 1/2 uur"), leden van Gedepu teerde Staten zijn de Leeuwarders Jacobus Nicolaas Witteveen, Mr. Auke Bloembergen, Jacobus van Loon, Dr. Nicolaas Reeling Brou- Goeman Borgesius, Roëll, Pierson, Eland, Lely, Cremer. De Friese leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal zijn Jhr. Mr. J.H.F.K. Van Swinderen, Mr. J. van Weideren baron Rengers, Mr. W.A. Bergsma en H. Fennema. Commissaris der Koningin in de wer, Pieter Peereboom en Mr. Tiete van Hettinga Tromp en Mr. Jacob Sickenga uit Wolvega. Als Griffier tenslotte staat Mr. Cornelis Benja min Menalda vermeld - ook voor ons nog een bekende naam. En wie zijn de Leeuwarders, die voor de Provinciale Staten zitting hebben? Wel, Jhr. Mr. Cornelis van Eysinga, Adrianus Henricus van Slooten, Mr. Auke Bloembergen, Tjeerd Velstra, Mr. Tiete van Het tinga Tromp, Jelle Troelstra en Mr. Halbe Binnerts. Dan krijgen we de Leeuwarder ge meenteraad, de pommeranten van 1901. Burgemeester is Jhr. Mr. A. Roëll, die het tussen twee haakjes niet zo lang meer zou volhouden: in 1904 werd hij als burgervader van Leeuwarden opgevolgd door Zimmerman. Er bleken voor het veel kleinere Leeuwarden met z'n 32000 inwo ners nog geen vijf wethouders te zijn, maar slechts drie: J. Troelstra, Mr. C. Beekhuis en S.H. Hijlkema. En er waren twintig leden van de raad: H. Beucker Andraea, RH. Dijkstra, D. Tigler Wijbrandi, N.T. Haverschmidt, C.L.B.J. Feitz, S. Jansen, S. Jansma, A. Duparc, T. VAN Leeuwarden A. BRUIS, Wortelhaven 87. Typisch beeld uit het gemoedelijke Leeuwarden van 1901: de Schutterij trekt over de Wuttelhaven - de halve stad loopt uit om naar die stoere kerels te zien.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 6