li DE TIJD TROTSEERDEN ALMANAK UIT 1901 t 3^/eine 3£nau teje leeet iedereen Konter, Mr. H.D. Van Ketwich Verschuur, Mr. A. Menalda, P.A. Wilhelmy, Jhr. W.C.G. van Eysinga, Dr. J. Baart de la Faille, W.J. Oos- terhoff Jz, J.F.H. Bekhuis, S.J. van Messel, J.E. Kiers, Z. Middelkoop en D. Lautenbach. ONZE ARTSEN Nu moeten we eens even zien, wie in 1901 in Leeuwarden de artsen waren. Hier komen ze: Baart de la Faille, Meindersma, Romer, Schreu- der, Woltring, Plet, Hamer, Ebbens Sissingh, Tromp, Selhorst, Uffelie, Sikkes, Van Eden, Boon en Veld man. Wat zegt U? Heeft hij u nog verlost? Tandartsen („tandmeester" staat er in het boek) waren nog zeldzame verschijningen in die tijd. De hele stad had er maar drie: Schoonder- markt, Rueb en Röben. Dit waren de apothekers, bij wie onze ouders de medicijnen haalden: Brandt, Stellingwerff Beintema, Al- berda, De Vogel, Sonnega, Tromp Visser, Kuipers, Feteris en Van der Ley. En de vroedvrouwen mogen we natuurlijk ook niet vergeten: Van der Kaars, Visser, Eppenga en Driessens, die de huisvrouw van een meneer Groenewoud was. De schutterij staat ook in de alma nak. De Staf van de Dienstdoende Schutterij bestaat uit G.J. Sas, „Ma joor-Commandant met den perso- neelen rang van Kolonel", C.G. Kamerling, Kapitein Adjudant, L. de Swart, le Luitenant Kwartier meester, L.A. Tromp, arts, Officier van Gezondheid 2e klas, W.F.J. Uffelie, arts, Officier van Gezond heid 2e klas a la suite, J.W. Hogen- huis, Adjudant onderofficier-admi nistrateur, L. Looienga, Adjudant Onderofficier Vaandeldrager, N. Huppes, Sergeant Majoor Magazijn meester en J.C. Ruyg, Korporaal Tamboer „met den titul. graad van Sergeant Majoor". RECHTERLIJKE MACHT Wat de Rechterlijke macht betreft: Mr. Bernard Willem Nicolaas Ser- vatius is president van het Gerechts hof en Mr. Cornelis Wilhelmus de Vriese presideert de Arrondisements- rechtbank, terwijl Mr. Johannes Ge rard Peeting Kantonrechter is. Advocaten bij het Hof en de Recht bank zijn de Mrs. Horatius Alberda, Jan Tjebbes, Bernardus van Loon, Tiete van Hettinga Tromp, die we al eerder tegenkwamen in dit ver haal. Cornelis Beekhuis, Julius Ver- wer, Jan van Loon, Johan Antonie Stoop, Johannes Leonardus van Sloterdijck, Jan Bieruma Oosting, Willem Marinus Visscher, Anne Was senaar, Adriaan Burger, Pieter Ca- thrinus Johannes Albertus Boeles, Jelle Jelles Crolis, Johan Hendrik Beucker Andreae, Arnold Daniel Hermannus Fockema Andreae, Ja cob van Binsbergen en - nog een hele mondvol - Maurits Johan Pieko Diederik Baron van Harinxma thoe Slooten. De notarissen moeten we vanzelf sprekend ook even noemen - Mr. Horatius Alberda, AUert Ottema, Mr. Jan Tjebbes, Antonius Bernar dus Sjerps, Berend Schmidt, Henri Jacob Sierevelt en Andries Andringa en, wie weet, misschien zeggen de namen van enkele deurwaarders sommige van onze lezers ook nog iets: Bonne van der Schoot, Herman van der Woude, Gerhardus Acker, Anne Voet en Joseph Westra. Bij de politie blijkt de later zo popu lair geworden commissaris W.F.M. Wesser in dit jaar nog inspecteur tweede klas te zijn onder Commis saris A.P. Heg en inspecteur eerste klas M. Remmeling. Verder staat er een J.E. Bachofner als inspecteur titulair genoteerd. Maar genoeg nu over het recht en onrecht. We gaan over naar Tante Pos. Het Postkantoor te Leeuwar den („berekend naar Greenwich - of spoortijd 23 1/2 minuten achter bij den plaatselijken tijd") is ge opend van 's morgens half zeven tot 's avonds half tien en op zon- en feestdagen (jawel)) van half negen tot half elf 's morgens en van twee tot drie 's middags. Heren postambte naren: daarna fijn vrij! Of wordt er achter de schermen op deze zon- en feestdagen toch ook nog doorge werkt tot 's avonds half tien? De goeie ouwe tijd! VOOR EEN NUTSKE Wat kost het versturen van een brief, die vijftien of minder dan vijftien gram weegt? Vijf cent! Drukwerk is natuurlijk niet zo ongehoord duur: één cent tot vijftig gram. Couranten beneden de veertig gram brengt de post graag voor een halve cent naar waar u ze hebben wilt en het ver sturen van papieren en bescheiden („Papiers d' affaires" - staat er ter verduidelijking bij) kost een halve stuiver per vijftig gram. Maar let op: „Naar Rusland mogen geen boeken in de Russische taal of couranten en tijdschriften van staatkundigen aard verzonden wor den". Het onderwijs, belangrijke zaak. Rector van het Gymnasium is Dr. E.O. Houtsma, leraren zijn: Coenen Halberstadt, Ringnalda, Poll, Kuiper, Van der Wal, Boonstra, Nauta, Van Belkum en Bonnema - wie heeft zé nog meegemaakt? Dr. J. Aliens Kapper is Directeur van de Rijks HBS en Mej. A.M. Will, is Directrice van de Meisjes HBS. Zelfs de hoofden van de lagere- en bewaarscholen staan in de almanak en daar zijn namen bij, die velen nog wel wat zullen zeggen: Geerts, de Ruyter, juffrouw Buis, Boersma, Boddé, Postma, Sytstra, Hoeneveld, Hooftman, Visser, Bij de Leij, Pris ma, Van Dijk, Ferwerda, Bresson, juffrouw Van der Poel, Van Munster, juf Van der Sluis, juf Petraeus, juf De Haan, juf Slotje, juf Rijkmans, enfin namen, namen, namen, we komen er langzamerhand in om. Daarom nu maar eens even gras duinen in het verenigingsleven. Er is een Vereeniging Hulpbetoon aan nijvere armen (let wel: nijvere), er is een Vereeniging tot vervaardiging van Kleedingstukken voor minder- vermogenden, Philoponeria, er is een Vereeniging tot verbetering van Ludwig Jahn nu al lang ter ziele, maar de Gymnastiek- en Scherm- vereeniging Brinio (voorzitter in 1901 J. Rodenhuis, secretaris A.S. Postma en directeur A.J. Ypes) bestaat nu, een en zeventig jaar later nog steeds! Hetzelfde kan gezegd worden van de Leeuwarder Athletische Club Frisia (voorzitter E. Konter), van Van de Rederijkerskamers moeten we nog noemen Aurora (voorzitter S. de Haas, secretaris W.H. Visser), Crescendo (voorzitter P. Rodenhuis, secretaris C. Haag) en niet te ver geten Ten Kate met H. Hoogeveen als voorzitter en J.H. Oosterhuis als secretaris. En dan was er, en daar sluiten we dit verhaal dan maar mee af, een Ook dit hoorde bij de vroegere gezelligheid: de vatenmakers laten op de Nieuwestad hun producten zien. Op de foto hieronder: dames van de Gymnastiek- en Schermvereniging Brinio: ook toen al actief! armenzorg, er is de Israëlitische Dames Vereeniging Weldoen zij onze leus, er is een Comité tot verzorging van behoeftige kranken, er zijn tal van kerkelijke verenigingen (de Ver eeniging van de H. Vincentius a Paolo, de Gereformeerde Jongelings- vereeniging Phenix, de Chr. Jongel. en longem. Vereeniging Rom 1:16a. De Christelijke Jongedochters Ver eeniging Dank God in alles, de Her vormde Jongelieden Vereeniging Obadja, de Hervormde Meisjes Ver eeniging Tabitha, de Hervormde Jongedochters vereeniging Martha. Van de vermelde sportverenigingen zijn de Athletische Club Claudius Civilis en de Gymnastiekvereeniging het Schaakgezelschap Philidor (voor zitter S.D. Posthumus) en van de Nieuwe Leeuwarder IJsclub; zij het dan, dat deze laatste vereniging zich op dit moment in een diep-slapende toestand bevindt. Lange tijd evenwel hoorden we niet meer van de Vischclub 't Schaap met de klomp (kapitein F. Bakker Pzn en secretaris A. Siekman), van de Vischclub De vliegende Snoek (voorzitter E. van der Laan, secre taris J. Stoffer), van de Kegelclub Houdt 'm er op (voorzitter A. Pull, secretaris H. Hoven), en van de Kegelclub Houdt 'm op de plank (voorzitter P.A. Wilhelmy, secreta ris P.J. Attema). Vrouwen- en Meisjesvereeniging met de mysterieuze naam Neen Nooit, voorzitster mejuffrouw H. van der Meulen, secretaresse mejuffrouw A. Hoeber. Neen Nooit! Het is eigenlijk te gek om los te lopen, maar mogen we veronderstellen, dat dit ouwe vrijsters waren, die het tot hun dood gebleven zijn? Enfin, zo ziet u hoeveel interessants er toch nog te halen valt uit de dorre leesstof van zo'n almanak uit lang vervlogen tijd. Mochten er lezers zijn, die ook nog beschikken over dergelijk materiaal, dan houdt de redactie van 't Kleine Krantsje zich daarvoor graag aanbevolen.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 7