TAL VAN ONTVLUCHTINGEN UIT DE LEEUWARDER BAJES 8 IN DE LOOP VAN DE JAREN DOOR J.C. VAN DAM v J 't Sifeme ^Crantóje leeót iedereen De Leeuwarder gevangenis, eens de toegewezen verblijfplaats van de zwaarst gestraften in Nederland, heeft deze reputatie moeten afstaan aan Breda waar nu de tot lange straffen veroordeelden worden ondergebracht. Het bekende en vaak in Holland gebezigde gezegde van: „pas maar op, of je gaat naar Leeuwarden!" ter waarschuwing aan iemand met kwade bedoelingen is nu niet meer van toepassing. Tot dusver is de gevangenis voor de slopers gespaard gebleven: de Leeuwarder „Bajes" staat er nog zoals ze er uitzag in mijn jeugd, ruim zeventig jaar geleden. Op het Blokhuisplein, waar zich de - toegang tot de gevangenis bevindt, siert nog de fraaie gevangenispoort dit massieve bouwsel. In verband met de gevangenis speelt het Blokhuisplein in de stadsge schiedenis nogal een rol. Hier n.l. moeten hebben gestaan: schavot, pijnbank en andere folter-werktui- gen. In de Middeleeuwen werden hier tal van mensonterende wreed heden op gestraften en verdachten toegepast. In een tijd die nu geluk kig tot het verleden behoort. Het plein voor de gevangenis heeft in de loop der jaren nogal verande ring ondergaan. Kortgeleden is het Stadsziekenhuis gesloopt, zodat straks dit plein weer een geheel andere aanblik krijgt. Als kind vond ik het gevangenis gebouw nogal belangwekkend. Van af de Zuidergrachtswal zag ik dat imponerend gebouw daar staan, om geven door een brede gracht. De spitse torens en de kale muren met de zwaar betraliede ramen trok ken mijn aandacht. Maar wel het meest vroegen de schildwachten die, met het geweer aan de schouder rond het gebouw liepen mijn be langstelling. Deze soldaten bewaak ten het heiligdom zodat de gasten daarin zich volkomen veilig konden gevoelen en 's nachts rustig hun hoofd konden neerleggen. AFLOSSEN VAN DE WACHT Het aflossen van de wacht vond ik ook het aankijken waard. Het ging hier wel niet zo stijlvol en gewichtig toe, zoals ik het later in Londen zag voor het Koninklijk paleis, maar ik vond de vertoning toch aardig. Nog iets vermakelijks vond ik, wat je >s avonds, wanneer het donker werd, vanaf het Blokhuisplein te zien kreeg. Hier verscheen dan een inwoner van ,,'t gevang".die belast was met het aansteken van de gas lantaarns op de smalle ringmuur. Grimassen makend en dekijklustigen toewuivend verrichtte hij z'n ge vaarlijk werk. Het leek een waag stuk, zoals de Fransman „Blondin" eens vertoonde - ook in mijn tijd - door op een koord over de Niagara watervallen te lopen. Toen was de Keizersgracht nog niet gedempt. Liep je langs die gracht dan hoorde je de machines, de weefgetouwen ratelen. Katoen en linnen werd hier vervaardigd. De opbrengst dekte een weinig de kosten van de strafinrichting. Op zaterdagavond kon je vanaf de Keizersgracht wel genieten van het zingen van de gevangenen. Ze vorm den een mannenkoor. Heel mooi klonken dan die zware stemmen en velen die langs liepen, bleven even staan luisteren. BINNEN KIJKEN Ik heb eens het genoegen gehad binnen de muren van de gevangenis te mogen kijken. Met slager Van der Wees uit de Slotmakersstraat mocht ik mee. Hij leverde er vlees, zoals de heer Fokkema van de Oosterkade, grossier in aardappelen en groente, de leverantie had van deze levensbehoeften. Door de „Huismeester", de heer Busser werd alles, wat binnen kwam gecontroleerd. Dat bezoek viel mij niet mee. Alles was er even triest en somber. Blij was ik dan ook, toen de poort weer open ging en de portier-bewaker ons weer uitliet. Voedselschaarste scheen in de ge vangenis niet voor te komen. Als jongens slenterend door de Leeuwarder straten, zongen wij dan ook: „In Neerland, mijn Neerland, daar is het goed, daar worden de boeven met melk en eieren gevoed!" Toch hebben er in de loop der jaren, tal van ontvluchtingen of pogingen daartoe zich voorgedaan. Zeer ge raffineerd werden deze vaak op touw gezet. In gevangenschap heeft men tijd alles tot in de finesses te doordenken. Slechts een enkele ontvluchting uit de Leeuwarder Gevangenis zal ik trachten te beschrijven. Waar de Kruisstraat uitmondt op de Keizersgracht stond vroeger een ijzeren hek, dat daar uit veiligheids oogpunt was geplaatst. Dit hek speelde een rol in de ontvluchting van drie gevangenen, die aaneenge knoopte lakens, tot polsdikte, in elkaar gerold en hiervan een soort koord hadden gemaakt. Aan het eind was een ijzeren haak bevestigd. Ze slingerden toen het koord met haak om een stang van het hek. Hierdoor kregen ze een lijn van verbinding vanuit het gevangenis- raampje, waarvan de tralies waren verbogen, zodat ze zich er door konden wringen. Voorzichtig gleden toen de drie mannen langs het koord en kwamen zo op de wal- muren van de Keizersgracht, waar de vrijheid hen toelachte. NIET BELOOND Hun vernuft en durf zijn echter niet beloond. Even buiten de stad wer den ze weer ingerekend. Een grappig geval was dat-van een andere gevangene, die ook kans gezien had zijn verblijfplaats te ontvluchten. Op zijn wandeling door de Schrans kwam hij een bewaarder tegen. Hij, de ontsnapte, groette beleefd en zo deed de bewaarder. Maar pas waren ze elkaar gepasseerd of de bewaarder dacht: „he, dat gezicht heb ik eerder gezien, ik moet mij al raar vergissen, als dat niet een van mijn jongens uit de gevangenis is. Hij de man achterna en een gesprek volgde dat zeker tactvol geweest moet zijn, daar de bewaarder het gedaan kreeg, zijn cliënt weer in de gevangenis terug te brengen. Veel leed is er geleden in de Leeu warder Gevangenis, waar schuldigen, maar zeker ook onschuldigen opge borgen zijn geweest. Denk aan de gebroeders Hoogerhuis die, toen het socialisme wortel schoot en dit de kop moest worden ingedrukt, er jaren onschuldig zaten. IJJE WIJKSTRA Ook, maar wel degelijk schuldig, heeft in de Leeuwarder Gevangenis opgesloten gezeten IJje Wijkstra, die op gruwelijke wijze vier politie agenten vermoordde. Dit drama in 1929 in Grotegast, vulde toen als sensationeel nieuws hele pagina's van de dagbladpers. Vlucht uit de Leeuwarder gevangenis - even een lijn naar beneden en dan maar zakken...

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 8