HET ZWEMBAD „DE GROOTE WIELEN Grepen uit de geschiedenis 9 't 3d(eine SÜrantd/'e leeet iedereen Op 19 juni 1934 werd de geheel vernieuwde inrichting met paviljoen geopend door de voorzitter de heer J. de Boer Gzn. Vele notabelen uit de Gemeenten Leeuwarden, Leeu- warderadeel en Tietjerksteradeel woonden de opening bij, alsmede de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, vele be sturen van zwemclubs en uiteraard vele leden en abonnees met hunne dames. De Leeuwarder Zwemclub, welke nauw met de Grote Wielen samenwerkte en daar als het ware een deel van was, schonk een elec- trische klok. Het was een grote dag voor de vereniging. Zij beschikte nu over een groot aantal bassins (een apart damesbad dateerde reeds van 1925 en sinds 1931 waren er ook bassins bijge komen voor schoolzwemmen en kinderbaden). Er was nu bovendien een bassin voor waterpolo en één voor wedstrijden. Naast de gewone kleedkamertjes waren wisselcabines in gebruik ge komen. Terrassen voor zonnebaden, overdekte rijwielbergplaatsen, een parkeerterrein, een hele vloot van zeil-, roei-en vissersboten en kano's, en een modern ingericht paviljoen (café en restaurant, waarvan de exploitatie werd verpacht) met ge zellig interieur, grote terrassen en prachtig uitzicht op de Wielen-plas- sen maakte het geheel tot een in richting, die waarlijk tot de mooi ste van de Nederlandse open lucht-zwembaden mocht worden gerekend. En dat alles was tot stand gekomen zonder enige subsidie van welke zijde ook door het particulier en onbaatzuchtig initiatief van een aantal Leeuwarder burgers; door een bestuur met commissarissen, die aldus door goede gemeenschaps zin gedreven voor vele duizenden van hun stadgenoten in die jaren iets moois hadden gewrocht. VEEL DANK VERSCHULDIGD Natuurlijk, er zijn vroeger vele van dit soort verenigingen geweest en ook nu zijn ze er nog. Het publiek is zich echter veelal te weinig be wust van wat het aan de mannen, die er achter staan, heeft te danken. En zeker is ook, dat tegenwoordig heel wat gemakkelijker een beroep op de overheidskas wordt gedaan dan vroeger het geval was. Het is daarom goed, menen wij, om een vereniging als het zwembad Grote Wielen was, nog eens een keer uit de vergetelheid terug te halen. De financiële uitkomsten in 1934 waren wederom zeer gunstig ge weest. Het aantal abonnees bleek een recordhoogte te hebben be reikt, nl. 3017. Het aantal ver kochte extra baden (4045) en de verhuur van boten (3936 maal), was echter iets minder dan de twee voorafgaande jaren. De slechte eco nomische omstandigheden, die met de beurscrisis in oktober 1929 waren begonnen, gingen eindelijk blijkbaar toch ook - zij het nog zeer matig - doorwerken op de exploitatie van de Grote Wielen. SCHOOLZWEMMEN Door 1256 kinderen werd aan het schoolzwemmen deelgenomen, waar voor de Gemeente een toelage gaf. De Koninklijke Marechaussee, Rijks- en Gemeenteveldwachters en de Politie van Leeuwarden en Tiet jerksteradeel konden van het zwem bad gebruik maken. Zo ook de werkende leden van „Eerste Hulp bij Ongelukken" en die van de „Brigade tot Redding van Drenke lingen. De „Vereniging Vacantie Ontspanning" werd verscheidene malen gastvrijheid voor hare kinde ren verleend. De „Leeuwarder Zwemclub" hield weer haar jaar lijkse oefeningen en onderlinge wed strijden in de bassins van het zwem bad. Aan de jaarlijkse overtocht van de Grote Wielen werd deelgenomen door 437 dames en heren, waarvan 10 uitvielen. De jongste deelneem ster was 9 jaar. Voor het diploma- zwemmen slaagden 80 dames en 67 heren. Gedurende de wintermaan den stelde het bestuur de inrichting wederom open voor de leden van de Algemene Hengelaarsbond afd. Leeuwarden. 1934 was een topjaar voor de Grote Wielen. Daarna ging het helaas berg afwaarts. Een groot verlies leed de vereniging toen in het begin van 1935 haar voorzitter, de heer J. de Boer Gzn, ernstig ziek werd en sindsdien niet meer aan de werkzaamheden aktief kon deelnemen. Wel werd hij op de Algemene Ver gadering van 27 maart 1935 op nieuw tot voorzitter gekozen, in de hoop dat hij mocht herstellen, doch die hoop ging niet in vervulling, Hij overleed op 10 juli 1937. Het moet voor hem nog een voldoening zijn geweest, dat de Algemene Ver gadering van 31 maart 1936 hem benoemde tot Ere-Voorzitter van de „Vereeniging Zwembad Groote De heer J. de Boer Gzn, die zoveel baanbrekend werk voor het Zwem bad De Groote Wielen heeft ver richt. De foto is in 1922 gemaakt. DOOR DRS. C. N. DE BOER Wielen", waaraan hij sinds de op richting in 1903 als bestuurslid in diverse functies en de laatste 16 jaren als voorzitter was verbonden geweest en die hij, evenals zijn medebestuurders dat deden, had gezien als een stuk levenswerk, waaraan hij zijn hart had verpand. Een voorstel om zijn naam blijvend aan de zwemsport te verbinden door het instellen van een de Boer's wisselbeker bij een jaarlijkse wed strijd van de abonnees, vond op de vergadering luide instemming. Uit gevoerd is dit plan echter niet. Het leek wel alsof met het heengaan van de heer de Boer de zorgen voor de vereniging van jaar tot jaar toe namen. Daarvoor waren meerdere oorzaken aan te wijzen. Wij komen daarop aan het einde van dit opstel even terug. Eerst willen wij nog enkele punten uit de afgelopen jaren apart memoreren. Al in de eerste jaren van het bestaan van de vereniging bleek, dat - wilde men meer mensen naar het zwem bad trekken - een gemakkelijker verbinding dan per fiets of „Benen wagen" zeer gewenst was. Het was reeds in de jaren voor de eerste wereldoorlog - zo omstreeks 1910 - dat overal in Nederland een sterker neiging naar meer democra tische vormen en naar betere sociale voorzieningen voor wat men pleegde te noemen het „gewone volk" naar voren kwam. Termen als volksleger, volksbad, volkstuintjes waren „in" en ook het bestuur van de Grote Wielen deed in 1910 zijn eerste pogingen in die richting. EEN TRIOMF Een commissie werd daarvoor be noemd. „Het zou een triomf zijn" - zo lezen wij in het verslag over dat jaar - „indien de Grote Wielen door de instelling van een volksbad zou bewijzen de zwemsport in het alge meen te willen bevorderen en niet slechts ten behoeve van een beperkt aantal mensen". De vereniging wilde het hare bijdragen om de plannen te verwezenlijken, doch zonder finan ciële steun van overheid of andere instellingen zou het niet gaan, want het volksbad zou een eigen bassin krijgen, waar gratis of tegen zeer geringe vergoeding gezwommen zou mogen worden. Een volledig plan werd opgesteld en aan burgemeester en wethouders van Leeuwarden gezonden met ver zoek om medewerking. In diezelfde tijd was er ook sprake van de aanleg van een tram langs de Groninger straatweg. De gedachte van een volksbad had mede daar door gestalte gekregen. De tram is er echter nooit gekomen, hoewel de plannen in 1916 nog niet waren opgegeven, getuige een adhaesiever- klaring in dat jaar van het bestuur van de Grote Wielen aan de Raad der Gemeente Leeuwarden inzake deze tramaanleg. De tijd van dit logge, niet te snel gaande maar wel gemoedelijke middel van vervoer begon in die dagen eigenlijk al op een einde te lopen. Andere steun voor een volksbad bleef ook uit, behalve van de Spaarbank in Leeu warden, die zich bereid had ver klaard f 100 - in de oprichtingskos ten bij te dragen. Overheid en enke le andere benaderde instellingen hielden zich echter afzijdig en zo bleek tenslotte de gedachte aan een volksbad een fata morgana te zijn geweest. De behoefte aan een openbaar mid del van vervoer naar de Wielen werd echter steeds groter en het bestuur bleef aktief om hiervoor een op lossing te vinden. Het lukte niet. Pas in 1920 kwam een serieus gesprek tot stand met de eigenaren van de Leeuwarder Auto bus Onderneming, die bereid waren tegen speciaal tarief voor abonnees op gezette tijden heen en terug naar de Wielen te rijden. Het bleef bij een gesprek, dat eerst in 1924 werd hervat en waarbij in 1925 ook de wethouder van Onderwijs werd in geschakeld. De bedoeling was als proef 14 dagen om het uur een autobus naar de Wielen te laten rijden. Een retourrit inclusief bad zou 30 cent gaan kosten, waarvan 10 cent voor het bad en 20 cent voor de rit. Een eventueel tekort op de exploitatie van de bus zou door Gemeente en zwembad voor gelijke delen worden gedragen. Al spoedig bleek het bestuur dat men zelfs deze proef niet tot uitvoering wilde of durfde brengen. Wel werd van alle kanten medewerking van het bestuur gevraagd voor het laten zwemmen van schoolkinderen onder leiding van hun gymnastiekonder- wijzers en voor leden van vereni gingen enz., waaraan ook gehoor werd gegeven, hoewel de lasten van de vereniging er door toenamen; maar als de Wielen om medewerking verzocht, dan bleek daartoe steeds geen of weinig bereidheid te be staan. VOORTBESTAAN IN GEVAAR In de notulen van een bestuursver gadering van 27 februari 1927 lezen wij dan ook de klacht, dat zij, die de hogere lasten van de Wielen veroorzaken, aan de andere kant voortdurend trachten tot de op richting van een bad- en zwemin richting in de stad te komen, waar door de Wielen in een moeilijke positie zou kunnen geraken en haar voortbestaan wellicht zelfs in gevaar zou komen. (Wordt vervolgd)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 9