VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRAHTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland KRANTEN f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 21-10-1972 Nummer 178 EVEN NAAR DE VRIJDAGMARKT

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1