onze etalages XW U A fl F I II F R VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Grote Hoogstr. 7 - Naauw 9 - Tel. 26815 I Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank •T KLEINE KEANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland KRANTEN f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 18-11-1972 Nummer 180 Vele St. Nicolaasgeschenken c/ bi' /r

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1