VOOR JANUARI ABONNEMENT BETALEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 16-12-1972 Nummer 182 HET PALEIS STAAT IN BRAND We schrijven 1917, het is bar winter en daar komt een groot alarm: het Paleis van Justitie staat in brand! Enorme sensatie voor de Leeuwarders van die tijd. Maar gelukkig: al is de schade groot, de brandweer ziet kans het imposante gebouw voor algehele verwoesting te vrijwaren. Wie weet kwam dat door „de nieuwe regeling omtrent het alarmeren en uitrukken", die de brandweer acht jaar eerder had ingevoerd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden brachten toen „ter algemeene kennis", dat met ingang van 1 Januari a.s. in werking treedt eene nieuwe regeling omtrent het alarmeeren en uitrukken van het personeel en materiaal der brandweer bij brand in de gemeente; dat deze regeling hoofdzakelijk gebaseerd is op het gebruik der telefoon en alleen dan goed zal kunnen werken, indien allen daartoe hunne medewerking verleenen; dat in verband hiermede speci aal de aandacht wordt gevestigd op de art. 3 en 9 van het be sluit tot uitvoering van art. 17 der verordening, regelende de brandweer, luidende: Art. 3. „Een ieder die ontdekt, dat in een gebouw of vaartuig brand is ontstaan, spoedt zich onverwijld naar die meest nabij gelegen woning, waar voor de brandweer te allen tijde een telefoontoestel beschikbaar is en zorgt dat van hieruit van den brand wordt kennis gegeven aan het centraalbureau der te lefoon". „De hiervoren bedoelde wonin gen zijn aangeduid door een kenmerk, bestaande uit een rooden driehoek, waarin in wit de letter T en zoo mogelijk, door vermelding van het plaat selijk nummer, op de meest nabij zijnde straatlantaarn". „Bovendien zijn de vaste aan zegplaatsen kenbaar aan een lantaarn van rood glas". Art. 9. „Hij door wiens zorg de kennisgeving wordt gedaan, bedoeld bij art. 3, eerste -lid, ontvangt deswege eene premie, indien het geval door het colle ge van brandmeesters als brand wordt erkend. Het bedrag der premie wordt door genoemd college vastgesteld"; dat, waar het van het hoogste belang is, dat de manschappen der brandweer in een minimum van tijd met de bluschmiddelen op het terrein van den brand aanwezig zijn, vertrouwd mag worden, dat die medewerking in voorkomende gevallen niet zal worden onthouden; dat ten slotte in herinnering wordt gebracht art. 142 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: „Hij die opzettelijk door valsche alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van ten hoogste zestig gulden". Leeuwarden, 7 December 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ZIMMERMAN, burgemeester M. GOSLINGS, secretaris. c

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1