VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD E Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KRANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 30-12-1972 Nummer 183 LEEVWAERD IN VROEGER TIJD BIJ HET AFSCHEID VAN DITTIUDE JAAR WILLEN WIJ ONZE LEZERS GRAAG DEZE CURIEUZE PLAAT AAN BIEDEN VAN ONZE GOEDE STAD IN DE OUDE TIJD: EEN GEZICHT OP „LEEVWAERD", ZOALS HET PRECIES TWEE EEUWEN GELEDEN WAS. DE TEKENING IS GE MAAKT DOOR IONNES PEETERS EN KOMT VOOR IN HET BOEK „THONEEL DER STEDEN ENDE STERCKTEN VAN'T VEREENIGHT NEDERLANDT". ER IS VAN ALLES OP TE ZIEN, ZEKER WANNEER WE EVEN EEN VER GROOTGLAS TER HAND NEMEN EN DE AFGEBEELDE PANDEN EN POORTEN ZICH NOG BETER LATEN BE KIJKEN. CENTRAAL STAAT DE MACHTIGE WIRDUMER- POORT, DIE ZICH AAN HET EIND VAN DE WIRDUMER- DIJK BEVOND,TERHOOGTE VANHET HUIDIGE GEBOUW AMICITIA. RECHTS DAARVAN EN HOOG OPRIJZEND DE NIEUWE OF SINT JACOBSTOREN, DIE OP HET KLOK- PLEIN BIJ DE GROTE HOOGSTRAAT HEEFT GESTAAN. OOK DE OUDE HOEKSTERKERK EN DE PAPINGASTINS STAAN ER OP EN DE TOREN MET DE SPITS LINKS MOET DE OLDEHOVE VOORSTELLEN. DAN DE PRACH TIGE MOLENS, DIE OP ALLE HOEKEN VAN DE STAD HUN WIEKEN LIETEN WENTELEN; WE ZIEN, LINKS, DE MOLEN DE HOOP, RECHTS DE NAAMLOZE MOLEN, DIE BIJ HET BLOKHUIS HEEFT GESTAAN EN DAAR TUSSEN IN ONDER ANDERE DE MOLENS DE AREND EN DE LEEUW EN DE MOLEN, DIE BIJ DE HOEKSTER- POORT HEEFT GESTAAN. GEHEEL WAARHEIDSGE TROUW EN DAT ZULT U AL BEGREPEN HEBBEN, IS DE TEKENING NIET, MAAR IN ONZE OGEN BIJZONDER TOCH WEL EN HET BESTUDEREN ZEKER WAARD. EN WILT U WETEN, WAT DE MAKER VAN DE PLAAT ZELF VOND VAN LEEUWARDEN EN DE LEEUWARDERS VAN DIE TIJD? WEL, DIT „LEEVWAERDEN D'HOOFT- STADT DER PROVINCIE VAN VRIESLANDT, GHELE- GEN TWEE CLEYNE MYLEN VAN FRANEKER ENDE TWEE EN EEN HALF VAN DOCKUM, IS EEN SEER VER- MAERDE, STERCKE, GROOTE ENDE VOLCKRIJCKE STADT, MET AENSIENELIJCKE GHEBOUWEN, TREFFE- LIJCKE KERCKEN, ENDE VERMAECKELIJKE HOVEN, VERSIEN VAN VIER BESONDERE WAETEREN, DIE UYT EN IN DE STADT LOOPEN, ENDE SEER DIENSTIGH ZIJN TOT DEN COOPHANDEL DER BURGHEREN MET HUNNE NAEGHEBURREN. DE STEDELINGHEN ZIJN ZEDIGH, BELEEFT, NEERSTIGH, NET IN HUN HUYS- HOUDEN. EN GHENEGHEN TOT ALLERLY COOPMAN- SCHAPPEN, DIE-SE IN VEEL RIJCKEN ENDE STEDEN VERSEYNDEN". WEL, BETER KON HET NIET, DACHTEN WIJ. HOE ZOU HET OBJECTIEVE OORDEEL NU, TWEEHONDERD JAAR LATER, MOETEN LUIDEN?

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1