WINTER IN 'T OUDE LEEUWARDEN V WOvs VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD E Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland KRANTEN f20.-per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 27 -1 -1973 Nummer 185 EEN MOOI WINTERS PLAATJE VAN HET OUDE LEEUWARDEN, BIJ HET BEKIJKEN WAARVAN ONS DE RILLINGEN NIET OVER DE RUG HOEVEN TE LOPEN, WANT BAR KOUD WAS HET VAST NIET, TOEN DEZE FOTO WERD GEMAAKT. DE SCHEEPVAART HEEFT HET IJS NOG GEEN GELEGENHEID GEGEVEN EEN BETROUWBARE VLOER TE VORMEN VOOR DE,SCHAATSERS; VOORLOPIG KUNNEN DE SKUTSJES, DIE HIER BOORD AAN BOORD AAN DE KADE LIGGEN, NOG ALLE KANTEN UIT. MAAR VANDAAG ZAL ER VAN UITVAREN GEEN SPRAKE ZIJN: HET IS WASDAG DE SCHIPPERSVROUWEN HEBBEN HET DRUK MET HUN HAGELWITTE WAS AAN DE LIJN. eiOSrr)o-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1