STADSNIEUWS VAN VROEGER Een blinde passagier in een benarde positie. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang OUD LEEUWARDEN IN WINTERKLEED SCHILDER HET NET ZO HAD GEDAAN, DIE HAD DE BESNEEUW DE DAKEN, DE WITTE BOMEN EN BRUGLEUNINGEN GESCHIL DERD NAAR DE WERKELIJKHEID, MAAR HIJ HAD BOVEN DIEN DE LEVENDE FIGUREN PRECIES ZO GESITUEERD ALS DE FOTOGRAAF: HET VROUWTJE, LINKS IN BEELD, MET EEN PA RAPLU TEGEN DE KENNELIJK NEERDWARRELENDE NATTE SNEEUW, EVEN VERDER NOG EEN MENEER MET EEN PARAPLU, EEN PAARDEWAGEN, DIE DIEPE SPOREN TREKT IN DE SNEEUW. EEN WANDELENDE HEER, DIE, RECHTS IN HET BEELD, NET Z'N HONDJE UITLAAT. VAAG OP DE ACHTERGROND NOG WAT SCHIMMEN VAN MANNEN MET EEN HANDKAR; OVERIGENS GEEN VERKEER, GEEN DRUKTE, GEEN GEJAAG. WIE ZOU, BIJ NET RUSTIG BEKIJKEN VAN ZO'N PLAAT, NIET EENS TERUGVERLAN GEN NAAR DE TIJD VAN TOEN? Nummer 186 Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent SNUFFELEND IN DE UITGEBREIDE COLLECTIE'S MET ETTELIJKE DUIZENDEN FOTO'S VAN HET OUDE LEEUWARDEN, DIE 'T KLEINE KRANTSJE BEZIT, KOMEN WE PRACHTIGE AFBEELDINGEN TEGEN, DIE DE SFEER VAN VROEGER MOOI WEERGEVEN. MAAR DIT IS MISSCHIEN WEL DE MOOISTE EN MEEST SFEERVOLLE, DIE ER IN DE VERZAMELINGEN IS: EEN FOTO UIT DE TWINTIGER JAREN VAN DE TUINEN IN WINTERKLEED. DE TUINEN DUS, ZOALS PIE WAS VOOR DE HANDELSKADE WERD VERBREED DOOR HET WEGBREKEN VAN ENKELE HUIZEN AAN DE TURFMARKT EN DE VOORSTREEK EN VOOR DE SIERLIJKE MEELBRUG EN AMELANDS- PIJP WERDEN VERVANGEN DOOR DE VLAKKE EN STIJLLOZE OVERKLUIZING, DIE ER NU NOG IS. HET MOET EEN KNAPPE FOTOGRAAF GEWEEST ZIJN, DIE DIT BOEIENDE BEELD VOOR ONS HEEFT VASTGELEGD EN HET AARDIGE IS, DAT EEN KNAPPE Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 10-2-73 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen DE NIEUWE HOEKSTERPDP Heden voor het verkeer openges teld Na maandenlang afgesloten ge weest te zijn, is thans het verkeer van den Noorderweg maar de Oostzijde van de Voorstreek via de Hoeksterpijp weer mogelijk geworden. Hoewel deze stagnatie, welke noodig was met het oog op de verandering van de Hoek- sterbrug in de Hoeksterpijp, door den langen winter en andere tegenwerkende omst andigheden, langer geduurd heeft d an werd verwacht, is thans een aanmer kelijke verkeersverbetering tot stand gebracht. De rijweg- breedte is gelijk aan die van den Noorderweg, n.l. 7 m. dén heeft men aan weerszijden trottoirs, elk van 3 M breed. Voorts is de helling voor het verkeer langs de Noorderweg praktisch verdwe nen. Zoo is Leeuwarden dan weer een nieuwe aan alle moderne eischen voldoende brug rijker geworden De nieuwe pijp. die van een gewapend betonlaag is voorzien, is gebouwd onder architectuur van gemeentewerken door de aannemers Hoekstra en Terp stra. (1941) BERGUMERDAM, Toen he denmorgen alhier de vrachtauto van Noordmans passeerde, werd een vreeselijke angstkreet ge hoord. Wat was het geval? Een ongeveer tienjarig jongetje uit deze omgeving had zich aan de wagen vastgeklampt en nu de auto full speed liep, werd het den knaap te angstig. Zijn positie was dan ook volstrekt niet benijdens waardig. Met opgetrokken bee- nen, zich krampachtig aan het wagenschut vasthoudend gaf de jongen gillen die tot in alle hoeken doordrongen. Gelukkig voor de waaghals bleef de auto, wellicht had de bestuurder ook iets gehoord, bij den bakker De Vries alhier staan, en kwam de blinde passagier weder vrij. Laat het voor de jeugd een waar schuwing zijn. Niet altijd loopt het zoo goed af.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1