HET KLEINE LEEUWARDEN VAN TOEN 1 VOLGENDE WEEK BEGINT DE RECREANA VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Abonnementsprijs Verkl&rinij DAT KUNNEN WE NU WEL ZEGGEN JA: HET KLEINE LEEUWARDEN VAN TOEN - EEN GOEIE TACHTIG JAAR GELEDEN SPEELDE HET STEDELIJKE LEVEN ZICH NOG VRIJWEL GEHEEL AF BINNEN HET WATER VAN DE OUDE VERDEDIGINGSGRACHTEN; ALLEEN ACHTER DE KLANDERIJ EN TER WEERSZIJDEN VAN HET BEGIN VAN DE SPANJAARDSLAAN WAREN TOEN NET NIEUWE WOONWIJKEN ONTSTAAN. DAT IS OP DIT KAARTJE, UITGEGEVEN IN 1889 DOOR DE BEKENDE HUGO SURINGAR, MOOI TE ZIEN. ENKELE SAILLANTE PUNTEN UIT DAT OUDE LEEUWARDEN ZIJN SPECIAAL AANGEGEVEN: DE (VERSCH) WATERVIJVERS, DE BROODFABRIEK AAN DE WESTERSINGEL, DE "HER BERGEN" BIJ DE GROENE WEIDE, DE PAPIERFABRIEK ENZOVOORT - U KUNT ZE ZELF WEL VINDEN. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland KRAVr^N f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 24-3-1973 Nummer 189 Gimmiss dJCotiuufS ZHaaclhuiS. 3 PotUxC bureau bUntil. adSkasudtong 5 Paleis varvJusiutic 6' Strafgevangenis 7 Sc turn voburg, 8 CmcertxauL. 9 PoSl-en. Telegr. kantoor. 10 Sociëteiten 11 Vischincu'kt. 12 Gouvernementsgebouw IJ Kerken, Hervormde 74 R. Katholieke iSSvnagoge ié Scholen-. 17 Wees7 Gost-en Armhui xer, 18 Hotel. KieuweDoelen 19 Gasfabriek loKaxerne, Stallen, enx. 2J Kans e lafy 22 Ziekenhuis 23 Hotel Wadmuu 24 Hotel Phautijc 25 2!ank v.leenino. Zó Elisabeths gesticht. tM Museum v. Oudheden WGun mastiek* dutiesi. 1 Kljyed.GerJdolj Kerk Hls roet. Go sticht SLAmbarhtsschool aJVieuwe.•- kade b. Oostèrkade c. GraphbfioaL. tLKcixersgracht e Kruisstraat, f Droefst reek-. g. Tweebaksmarkt h. Kbrfhtakers straat. i. Heer ens traat k Oóstei'S traat l. ~VfircLvjnerdyk~. tiL Groot Schavende riJTieume Stad. o.DeinumerZuupmarkt. p. Vleeschmarkt. (f. het Haauw. r. de Kelders s. Voorstreek., t. Ameland, straat u. Kewal v. Gro o te Hoogstraat xv. Kleine jc Speetnums traat yPut Z.Hieuwt buren' aa Groene weg. tb. Boterhoek cc. tireOte Kerkstraat deiforenstrcuzt. te. Kleine Kerkstraat: ff Bagyne straat, gg. de Wierdt. hk. SlJdcobstraat

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1