DER BREITE PLATZ IN 1909 VELE JAREN WAREN HEENGEGAAN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen DER BREITE PLATZ, JA ZEKER, DAT STOND ONDER DEZE FOTO GEDRUKT, WANT DEZE PRACHTIGE PLAAT VAN DE BREDEPLAATS WAS EEN VAN DE UITGAVEN VAN HET "NEUE FOTOGRAFISCHE GESELSCHAFT A.G. STEGLITZ" IN BERLIJN IN 1909. VAN MEER PUNTEN IN DE STAD HEEFT STEGLITZ IN DAT JAAR UITZONDER LIJK MOOIE FOTO'S GEMAAKT EN IN EEN KLOEK FOR MAAT VAN ACHTTIEN MAAL VIER EN TWINTIG OP DE MARKT GEBRACHT. ENFIN, VERZAMELAARS VAN PRENTBRIEFKAARTEN EN FOTO'S VAN HET OUDE LEEUWARDEN WETEN ER VAN MEE TE PRATEN. LINKS OP DE HOEK NOG NET ZICHTBAAR DE SMEDERIJ VAN STERK, OP DE ACHTERGROND DE HUIZEN VAN DE NIEUWEBUREN EN DE SMALLE OPGANG NAAR DE WISSEDWINGER. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang •T KLEINE KEAHTSJ Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 7-4-1973 Nummer 190 'k Liep oppe N ijs tad en hoorde ineens achter mie roepen: „hal loo! die nuvere Jaap"! Nou mutte je wete, dat dit mien troetel- naamke was uut mien schoolja ren en 'k was dus biezonder ver baasd, wie disse heraut wel weze kon. 'k Keek om en zei oprecht verrast: „Valdoód, Gerrit, leefst stou oek nog"? Gerrit en ik gongen indertied samen op school, d.w.z. de Herhalings school oppe Vieversburen. Inne winter van 1917-'18 en 'k weet nog, dattie niet lang daarna oppe bonnefooi naar Amerika gongen is. We hadden mekaar dus in gien 53 jaar sproken of siên. 'k Mocht Gerrit verrekte graag, 'n Vrolijke zorgelooze lachbek, met veul zin voor humor. Hij was o.a. diegene, die winteravonds bij van Dellen oppe Oostersingel, de winkeldeur opengooide en naar binnen riep: „bokkes met kuit hange van Dellen de kont uit". Van Dellen verkocht nl. oek gerookte vis. Ja, dat was toen. 'k Herinner mie oek nog dat Gerrit nou ten enenmale de wiskunde knobbel ontbrak. En an sommen, breuken en vooral rente- of inte restberekeningen, daar had ie een hele broederschool an dood. 5% van een kapitaal van 200.-- zei Gerrit, dat is 200 5 f 40,-. Met minder rente nam hij gien genoegen. Maar ja, oek dit was (verder lezen op pag. 2)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1