EN NU: DE KERMIS OP VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h, buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 14-7-1973 Nummer 197 HiJKM rgMimgpi. HET IS EIGENAARDIG, MAAR FOTO'S VAN DE KERMIS UIT DE OUDE TIJD IN LEEUWARDEN ZIJN ER NIET VEEL. KENNELIJK HEBBEN DE "PHOTOGRAFEN" UIT VROEGER JAREN ZICH NIET GRAAG TEMIDDEN VAN HET DRUKKE KERMISGEDOE GEWAAGD. DE BEIDE PLATEN, DIE WIJ HIERBIJ REPRODUCEREN MOETEN WE DAN OOK WEL ALS UNIEKE OPNA MEN BESTEMPELEN. ZE ZIJN KORT NA DE EEUWWISSELING DOOR DIJK STRA'S BOEKHANDEL ALS PRENTBRIEFKAARTEN UITGEGEVEN EN DRAGEN DE POSTSTEMPELS 1905 EN 1906. DE ENE IS OP EEN STIL MOMENT GEMAAKT OP HET RUITERSKWARTIER, WAAR WE EEN LANGE RIJ GEBAKKRAMEN ZIEN, VOOR HET MAKEN VAN DE ANDERE HEEFT DE FOTOGRAAF ZICH ONGEVEER TER HOOGTE VAN HET HUIDIGE AUTOBUSSTATION OPGESTELD; HET GEBOUW LINKS OP DE ACHTERGROND IS DE RIJKS H.B.S."GEBROEDERS VULSMA" STAAT ER OP HET UITHANGBORD VAN DE WAFELKRAAM EN OOK KUNNEN WE MET EEN LOUPE NOG ONTCIJFEREN WAT ER STAAT OP HET UITHANGBORD VAN EEN ANDERE SOORTGELIJKE KRAAM: "J.B. WERK-HUIZINGA - WA FELBAKKER - GRONINGEN". SMULLEN KONDEN DE KERMISGANGERS VROEGER IN IEDER GEVAL WEL!

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1