?jr>^ XS DE GEVELSTENEN SPREKEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KKANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 15.-- pe^jaar Voor het buitenland 20.-- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS EEN GULDEN Tiende jaargang 3-11-1973 Nummer 203

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1