VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 20.-- per jaar KRAWT" (alles bij vooi uitbetaling) Losse nummers f.1,— Tiende jaargang 17-11-1973 Nummer 204 DE SINT IS IN AANTOCHT Stadgenoot E.G., Leeuwarden- Zuid. komt met geen mogelijk heid in slaap, wanneer hij zonder enige lectuur z'n sponde opzoekt. Hij leest dus een romannetje of een ander niemendalletje, terwijl z'n vrouw - al helemaal gewend aan deze wat zonderlinge ge woonte van haar man - zich door Morpheus laat omarmen. Maar dan komt, vroeg of laat, het moment, waarop ook de heer G. wegzinkt in de slaap en steevast iedere avond gebeurt er dan het volgende: de lectuur valt op het hoofd van mevrouw G„ die dan ontwaakt en zich opricht om het licht uit te knippen om daarna in haar kussen terug te vallen om haar slaap te hervatten.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1