DE EERSTE SNEEUW IS GEVALLEN Voor den rechter VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE icrAN/t^l (alles bij vooi uitbetaling) DE EERSTE SNEEUW IS GEVALLEN EN OUD LEEU WARDEN LAAT ZICH VAN Z'N MOOISTE ZIJDE ZIEN. VOORAL OP DIE PLAATSEN, WAAR VEEL BOMEN STAAN, ZOALS HIER BIJ (RECHTS) DE STATIONSWEG EN (LINKS) HET ZUIDERPLEIN. DE FOTO IS IN DE TWINTI GER JAREN GEMAAKT EN DE STAD ZAG ER TOEN OP DIT PUNT NOG WEL WAT ANDERS UIT DAN NU. „DE KOE" WAS ER OOK NOG NIET, MAAR HET IS NET OF DIE BEIDE MANNETJES LINKS HET ER NET OVER HEBBEN: „NOU, DAN MOET IE HIER MAAR KOMEN - DIT LIJKT DE MEEST GESCHIKTE PLAATS". Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 20.- per jaar Losse nummers f.1,— 29-12-1973 Nummer 207 "V-itï," DE RECIDIVIST Een vaste klant, H.J., van beroep stoelenmatter en gedomicilieerd te Leeuwarden. Voor een korte pooze heeft hij het huis van bewa ring met de rechtzaal verwisseld. „Hoe lang zit je nu?", vraagt de ambtenaar belangstellend. „Ik bin an de laaste feertien dagen bezig, morgen weer üt". En inmiddels is de volgende straf al weer uitgesproken. Het betreft een herhaling van J.'s gewone te kortkoming, openbare dronken schap. Veertien dagen hechtenis en zes maanden rijkswerkinrich ting luidde het vonnis, waarvan J. heden in verzet komt. De hechte nis heeft hij geen bezwaar tegen, maar de opzending daar ziet hij tegen aan. De ambtenaar kan zich dat voor stellen, maar wijst op het herhaal de plegen van het feit. Volgens J. is het niet zoo erg als het lijkt. Het is zijn lichamelijke gesteldheid die hem hierbij parten speelt. Niet zijn keel die nogal dorstig is uitgevallen, maar zijn abnormale lengte. „Meneer mut denke, büten hew ik nooit gien last. maar in 'e stad kan ik niet een borrel kocht hew- we. of de pelissie denkt, daar komt de Lange an". Verder vindt J. den zomer geen geschikte tijd om in Veenhuizen te wonen. „En wat een rare tied om weer frij te kommen, in September". Ten slotte zwicht de ambtenaar voor de vele bezwaren en verandert den eisch in 3 weken hechtenis. Daar kan J. mee accoord gaan. „Maar dan geen herhaling meer, anders gaat de opzending door", luidt de waarschuwing. Blijkbaar zijn er hoogtijdagen, dat J. zichzelf niet vertrouwt voor deze herhaling te kunnen waken. „Mag ik ut dan met Leewadder kermis ütsitte, meneer?" Waarop de kantonrechter over eenkomstig den eisch vonnist, zonder nochtans een vasten datum voor tenuitvoerlegging in uitzichtte stellen. (1938) T KLEINE KRANTSJE leest iedereen... Ook in 1974! EEN WEEK EERDER Deze krant draagt de datum van de 29e december, maar komt een week eerder bij onze abonnee's in de bus. Dit in verband met de over grote drukte bij de PTT in de laatste weck van hei jaar, waardoor een bestelling op de juiste datum in gevaar zou kunnen komen. Het eerstvolgende nummer van 't Kleine Krantsje en dus ook het eerste in het nieuwe jaar, zal weer op „de goeie dag" bij onze abonnee's wor den bezorgd - dat nummer is gedateerd 12 januari en het komt, zoals gebruikelijk, op de dag ervoor bij de abon nee's in de bus.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1