SCHILDERACHTIGE BOERDERD Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE KEAHTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 30.perjaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1,— Tiende jaargang 26-1-1974 Nummer 209 PRECIES TWEE JAAR GELEDEN HEBBEN WE IN T KLEINE KRANT- SJE EEN FOTO AFGEDRUKT VAN DE BUITENGEWOON SCHILDER ACHTIGE BOERDERIJ, DIE IN DE GOEIE OUWE TIJD GESTAAN HEEFT TEN NOORDEN VAN HET NIEUWE KANAAL EN EVEN OOS TELIJK VAN DE TWEEDE KANAALBRUG. DAT WAS „DE BOERDERIJ VAN ANDRINGA" EN AAN DE KLEINZOON VAN DEZE BOER ANDRINGA, ONZE ABONNEE, DE HEER J. ANDRINGA TE UDEN HEBBEN WE HET TE DANKEN, DAT WE NU NOGMAALS EEN FOTO VAN DEZE BOERDERIJ KUNNEN AFDRUKKEN, MAAR DITMAAL EEN, DIE NOG VEEL ROMANTISCHER IS DAN DE VORIGE. DEZE FOTO MOET NOG IN DE VORIGE EEUW ZIJN GEMAAKT, WANT DE JONGEMAN, MIDDEN OP DE PLAAT, TOEN MISSCHIEN EEN VEER TIEN JAAR, ZOU NU EEN NEGENTIGER ZIJN GEWEEST - HET IS JOHANNES ANDRINGA, DE VADER VAN ONZE ABONNEE. LINKS IN HET BEELD ZIEN WE DE BOER ZELF, DIE JUIST BEZIG IS EEN KOE TE MELKEN. HIJ HEETTE SINNE EELTJES ANDRINGA, HIJ WAS VAN 1844 EN EEN GOEIE VIJFTIGER, TOEN DEZE FOTO WERD GEMAAKT. SINNE'S VROUW, ALDERTJE JORNA, IS JONG GESTOR VEN, NADAT ZIJ HAAR MAN VIER KINDEREN HAD GESCHONKEN, JANKE, JOHANNES, EELTJE EN JILDERT. VAN DIT KWARTET IS AL LEEN JOHANNES HET BOERENBEDRIJF TROUW GEBLEVEN - HIJ HEEFT LATER EEN BOERDERIJ OP KLEYENBURG GEHAD. BIJ HET BEKIJKEN VAN DEZE PRACHTIGE PLAAT MOETEN WE HET WEL BIJZONDER BETREUREN, DAT DEZE ONGEKEND MOOIE BOERDE RIJ VERLOREN IS GEGAAN. WANNEER DE PLAATS AFGEBROKEN IS WETEN WE NIET, MAAR DAT ZAL WAARSCHIJNLIJK IN DE TWINTIGER JAREN ZIJN GEWEEST, MOGELIJK NOG EERDER ZELFS. SINNE ANDRINGA, DIE NA DE VROEGE DOOD VAN ZIJN VROUW, DE BOERDERIJ JAREN MET EEN HUISHOUDSTER HEEFT BEWOOND, OVERLEED OP DE HOGE LEEFTIJD VAN ZEVEN EN TACHTIG JAAR IN DECEMBER 1931, MAAR TOEN WOONDE HIJ AL NIET MEER OP DEZE PLAATS. WAT ER TENSLOTTE VOOR IN DE PLAATS GEKOMEN IS, IS MINDER PITTORESK; HET IS EEN GARAGE VOOR DE GROTE TANKAUTO'S VAN DE COÖPERATIEVE CONDENSFABRIEK.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1