GEEN VERKEER OP WIRDUMERDIJK SSÈSQv (alles bij i Drogisterij-Parfumerie „De Eenhoorn" STADSNIEUWS VAN VROEGER Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang. 'T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 30.per jaar uitbetaling) Losse nummers f.l^- 23-3-1974 Nummer 213 Jazeker: zo is het eens geweest - geen verkeer op de Wirdu- merdijk! We kunnen het ons haast niet indenken, maar deze foto bewijst het wel. De bevolking van Leeuwarden gaat nog te voet en loopt, waar ze lopen wil. Alleen zien we vaag op de achtergrond een doodenkele fietser nade ren en een klein handkarretje, maar daar houdt het dan ook wel mee op. Goeie ouwe tijd, maar wie zou die willen ruilen voor de rumoerige tijd van nu? IS ONS LEVEN DE MOEITE WAARD? Over dit onderwerp was het, dat ds. H. Stolk van Goutum, gister avond voor een talrijk gehoor in Zalen Schaaf sprak. Verder verleenden hun medewer king voor het welslagen van dezen avond de dames Zandleven en Bams en het Evang. Kerkkoor onder leiding van den heer T. Ferwerda. „De strijd is de vader van alle dingen", zegt een Grieksch woord uit de oudheid en dit is maar al te waar. Ons leven is im mers één strijd tegen zonde, ver derf e.d. Er is niets ter wereld dat zoo lijden moet dan de mensch. Een dier bezit niet die ontwikke ling; het begrijpt niet. De mensch ziet alles en begrijpt alles. Het heden is voor den mensch een donkere stip en de toekomst een zonnestraal. Zelfs het „Zondags kind" Goethe moet erkennen, dat hij in zijn geheele leven geen veer tien dagen volkomen gelukkig is geweest. Wanneer er in de wereld niet waren de staat, de regeering, de politiemacht enz., dan zou men hier leven in één groote ver schrikking. Degene, die alles om zich heen goed in oogenschouw neemt, moet zich wel afvragen, is het leven - is het leven de moeite waard? Wie weet er een antwoord? En als er een antwoord is, kunnen wij dan wel een antwoord geven? Waar het licht van Christus ont breekt, verschrikt ons de werke lijkheid. De verlossing van de zonde treedt eerst op, wanneer er geloof is aan God. Wie zich buigt onder het juk des Heeren, vindt de poort des Hemels. Voorde pauze gafmej.GréZand leven eenige nummertjes zang ten beste. Het meest viel te loven het laatste nummer n.I.: Heer, mijn hert is boos en schuldig. Na een kwartiertje pauze gaf het Evang. Kerkkoor een 3-tal num mers ten gehoore, waarvan vooral een avondlied mooi werd gezon gen. De Evang. Vereeniging kan ongetwijfeld bogen op een uitste kend zangkoor, waarvan de leiding in goede handen is. Om ongeveer half elf werd de bij eenkomst gesloten. 1936) A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN Jan van Scorelstraat 55 Telefoon 22495

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1