DE OUDE SINT JACOBSSTRAAT Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KEANT5JE Nummer 214 Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers Li- 64-1974 EEN TYPEREND BEELD VAN HET OUDE LEEUWARDEN: DE SINT JACOBSSTRAAT, EEN VAN DE DRUKSTE WINKELSTRATEN VAN DE STAD, KORT NA DE EEUWWISSELING GEFOTOGRAFEERD. NET ZO ALS OP DE WIRDUMERDIJK, WAARVAN WE EEN VORIGE MAAL EEN OUDE FOTO OP DEZE PLAATS AFDRUKTEN, BEPERKT HET RIJDEND VERKEER ZICH TOT EEN ENKELE FIETS. VERDER ZIEN WE HIER EN DAAR EEN HANDKAR GEPARKEERD EN ER LOOPT EEN SCHAARSE WANDELAAR. ZO WAS HET, IN WAT WE DAN ALTIJD MAAR BLIJVEN NOEMEN, DE GOEDE OUDE TIJD. VOOR WIE NIET OP HET EERSTE GEZICHT KON ZIEN, WAAR PRECIES DE FOTO GRAAF VOOR HET MAKEN VAN DEZE PLAAT HEEFT GESTAAN, ZIJ OPGEMERKT, DAT WE DE SINT JACOBSSTRAAT HIER ZIEN VAN DE KANT VAN DE WIRDUMERDIJK AF. RECHTS DUS HET PAND, WAARIN NU HET FRIESE SCHATHUIS ZIT, HELEMAAL OP DE ACHTERGROND DE PANDEN DIE ER NU NIET MEER ZIJN, OP DE HOEK VAN DE SINT JACOBSSTRAAT HET GOUVENEURSPLEIN.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1