PRINS HENDRIKBRUG VERNIEUWD SPECIALE AANBIEDING ZIE PAG. 5 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM HEfcJ Een uitgave van Fenno Schoustra's P^bliciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: 15.- per jaar Voor het buitenland f.30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) 18-5-1974 Losse nummers Nummer 217 DE CURIEUZE FOTO, DIE VANDAAG OP DE VOORPAGINA VAN 't KLEINE KRANTSJE PRIJKT IS DEZE WEEK PRECIES ZEVEN EN ZEVENTIG JAAR GELEDEN GEMAAKT. OP DONDERDAG DE DERTIENDE MEI FOTOGRA FEERDE EEN VOOR ONS ONBEKENDE FOTOGRAAF DE VERBOUWINGS WERKZAAMHEDEN BIJ DE PRINS HENDRIKBRUG, TERWIJL HIJ EXACT OP DERTIEN METER AFSTAND TEN ZUIDEN VAN DE KANAALAS STOND, IN DE AS VAN DE BRUG. DIT LAATSTE WETEN WE ZO PRECIES, OMDAT DEZE TEKST ONDER DE FOTO WERD AFGEDRUKT EN DE HELE PLAAT, KEURIG IN LIJST ACHTER GLAS, IS DEZER DAGEN TE VOORSCHIJN GEKOMEN UIT EEN DONKERE PLAATS OP HET KANTOOR VAN DE CONSTRUCTIEFA- BR1EK MOHRMANN EN CO. TE LEEUWARDEN. DE VRAAG HOE DEZE FOTO DAAR IN EEN VER VERLEDEN TERECHT GEKOMEN IS, LAAT ZICH MAK KELIJK BEANTWOORDEN, WANNEER WE WETEN, DAT DIT OUDE LEEUWARDER BEDRIJF BIJ DE VERNIEUWING VAN DE BRUG BETROKKEN IS GEWEEST. DE FOTO IS IN ALLE OPZICHTEN INTERES SANT, WANT NIET ALLEEN IS DE FUNDERING VAN HET „NOORDELIJK LANDHOOFD" EN HET WERK DAARAAN ER OP TE ZIEN, MAAR OOK ZIEN WE DE OUDE TOESTAND VAN DE HUIZEN IN DE PRINS HENDRIKSTRAAT. TIENTALLEN LEEUWARDERS HEBBEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN DE FOTOGRAAF GEBRUIK GEMAAKT OM ZICH KEURIG BINNEN DE SCHUT TING OP TE STELLEN; GEEN WONDER, WANT ER WERD IN DIE TUD NOG NIET ZO HEEL VEEL AAN FOTOGRAFIE GEDAAN EN HET WAS DUS EEN EER OM OP ZO'N KIEK TE KOMEN, AL KREEG JE NAAR ALLE WAAR SCHIJNLIJKHEID DE AFDRUK DAN NOOIT TE ZIEN. DE EERSTE PRINS HENDRIKBRUG WAS IN 1868/69 GEBOUWD, NA HET RECHTTREKKEN VAN DE STADSGRACHT, DIE ZICH VOOR DE TIJD IN NET ZULKE FRAAIE BOCHTEN KRONKELDE, ALS DE GRACHT BIJ DE NOOR— DERSINGEL HET NU NOG DOET. ER IS TOEN EEN PRACHTIG STUK STADS- SCHOON VERLOREN GEGAAN, MAAR ONZE VOOROUDERS HEBBEN DAT ANDERS BEKEKEN - ZIJ VONDEN DE WIJZIGINGEN IN HET STADSBEELD TOEN EEN GEWELDIGE VERBETERING.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1