DE OUDETWEEBAKSMARKT 't Kleine Krantsje jubileert en gaat nu (zie pagina 3 ÉIS VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE VADAAG OP DE VOORPAGINA VAN T KLEINE KRANTSJE EEN OEROUDE FOTO VAN DE DRUIF STREEK EN DE TWEEBAKSMARKT, DIE WAARSCHIJN LIJK OMSTREEKS DE EEUWWISSELING IS GEMAAKT. TOEN WAS HET GRACHTJE, DAT DEZE STRATEN EENS DOORSNEED AL GEDEMPT, ZOALS WE KUNNEN ZIEN. MAAR DE ZAKENPANDEN VAN NU BLUKEN OP DEZE FOTO NOG ALLEMAAL WOONHUIZEN TE ZIJN. HET IS EEN PLAAR OM LANG EN GEBOEID NAAR TE KUKEN, DACHTEN WE ZO. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Elfde jaargang 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor hel buitenland 30,per jaar (alles bij voor- uilbetaling) Losse nummers f.1,— 5-10-1974 Nummer 226 KOEKHAPPEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1