Tandarts V an Kollem De goeie ouwe tijd BEDELARES KREEG EEN CENT: DRIE JAAR WERKINRICHTING r TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN 10 J Deze foto van de vierde of vijfde klas van de Arendstuinsehool 7 moet omstreeks 1925 zijn gemaakt. Boven ste rij van links naar rechts: Klaas Stavorinus, twee onbekenden, Ghris van der Meulen, Klaas Noordhof, Lubbe Beetsma, ene Albert, twee onbekenden, Willem Sloot, Paulus Akkerman en meester Noordhof. Dan een rij meisjes: eerst twee onbekenden, Wietske van der Hoop, nog eens twee onbekenden, Hilly Bouma, Els Braaksma, Griet Paron, Antje Kiestra en Jikke Venema. Nog een rij meisjes, geknield: Annie Hettema, Sjoeke de Vries, drie onbekenden en Griet Mebius. Tenslotte de jongens vooraan: eerst weer drie onbeken den, Albert Looyenga, Sjoerd Binnerts, een Appy en verder onbekend. De foto is ons toegezonden door Hilly Bouma, die nu mevrouw Kruythof heet en woont in de Briljantstraat nummer 349 in Groningen. Graag zou ze de namen willen weten van de leerlingen, die wij niet hebben kunnen noemen. Inderdaad staan er nogal wat onbekenden op en wij zouden onze abonnees wel willen verzoeken ons alleen schoolfoto's toe te zenden, wanneer minstens negentig procent van de leerlingen met name genoemd kunnen worden. Plaatsen we foto's met groepen, waarvan wij maar enkele kunnen noemen, dan zullen wij er ook slechts enkele lezers van onze krant een genoegen mee kunnen doen. Dus: graag schoolfoto's, maar dan wel met zoveel mogelijk namen en een paar onbekenden, nou ja, dat mag 't leine H^rantAje leeót iedereen Den 26 September vroeg Trijntje M., 49 jaar, wonende te Leeuwar den, aan de deur van de herberg van S. Buruma om een cent, dien ze kreeg. De politie zag dit en maakte proces-verbaal. Beklaag de was in Juni uit de rijkswerk inrichting te Leiden ontslagen en leefde tot bovengenoemde datum van haar uitgaanskas. Toen deze uitgeput was, moest ze wel be delen, daar ze tengevolge van een beroerte niet in staat schijnt den kost te verdienen. Gescheiden van haar man, verlaten van haar kinderen, wegens verschillende misdrijven herhaalde malen ver oordeeld, eens wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf, mag men haar met recht een ongelukkige noemen. De Officier vordert tegen haar 3 dagen hechtenis en daarna op zending naar eene rijkswerk inrichting voor den tijd van 3 jaar. (1901) Jacob (de Toko in de Oude Oosterstraat) Woudstra. De (enige) dochter van het echtpaar Van Kollem trouwde met de tandarts Dr. Goslinski, die op de Groningerstraatweg woonde en op de eerste dag van de oorlog, 10 mei 1940, in de Leeuwarder Courant een adver tentie plaatste met de veelzeg gende aankondiging "Tijdelijk afwezig". Dat "tijdelijk" heeft tot de dag van de bevrijding geduurd: toen kwamen de Gos- linki's gezond en wel weer te voorschijn om, net als het echtpaar Van Kollem, spoedig daarna naar Amerika te emi greren. Daar, in Californië, heeft Dr. Goslinski nog steeds een tand artsenpraktijk, evenals zijn zoon, die de voetsporen van papa heeft gevolgd. In correspondentie met oude kennisen in Leeuwarden schreef de heer Goslinski het vorige jaar het in Amerika zeer naar de zin te hebben. "Maar alles is hier wat anders, dan in Leeuwarden. Ik heb een office in een groot gebouw, waar ook onze zoon zijn drukke praktijk heeft". De heer Van Kollem schreef in diezelfde tijd: "Wij wonen in een soort tuinstad tpi daar mag men in de woonbuurten niets aan huis hebben, zelfs geen gewoon kan toor, de doktoren hebben hun praktijk in grote gebouwen, waarin minstens twintig dokto ren, tandartsen en specialisten praktijk uitoefenen". Slechts enkele weken na het heengaan van zijn vrouw is onlangs op hoge leeftijd in Amerika overleden de heer Maurits van Kollem eens een zeer bekende verschijning in Leeuwarden. De heer Van Kol lem heeft vele jaren als tandheel kundige gewerkt in het hoekhuis van het Ruiterskwartier en de Oude Doelesteeg, waarin nu het reisbureau van Hoogstins geves tigd is. In de dertiger jaren heeft de heer Van Kollem voor de S.D.A.P. zitting gehad in de I^eeuwarder gemeenteraad; ook maakte hij zich o.a. - verdienstelijk bij het organiseren van autotochtjes voor de bejaarden, die in die tijd nog "ouden van dagen" heetten. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 bevond het echtpaar Van Kollem zich in Nederlands Indië, waar het na de bezetting door de Japanners werd geinterneerd. Na de bevrijding keerden de heer en mevrouw Van Kollem naar Leeuwarden terug om spoedig daarna naar Californië te emi greren. Mevrouw Van Kollem was een dochter van Marcus Woudstra, die op de Voorstreek een sigarenzaak heeft gehad en een zuster van de bekende broers Mannus (manufacturier op de Voorstreek), Nathan (winkelier in schoenen op de Nieuwestad) en Dame (tot bede laar) En is die flesch de eenige troost, die het leven u gela ten heeft? Bedelaar: Nee; in m'n zak heb ik er nog een.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 10