(Aé Jou f\&t Uw eigen bank Friesland Bank t 3^leme 3Cra>itóje leeet iedereen 's nachts Rijzen rijzen met verlangen Wil die aan 't roer vervangen Rijzen Rijzen in Gods-Naam Laat die man aan 't roer niet langer staan. Oorlog 1940. Een stuurman. Grote Vaart, geboren te Leeu warden, domicilie in Den Haag, reserve Officier bij de Marine, meldde zich aan een Bureau, officieel voor dienstname in Oorlogstijd. Daar de Officieren, zoals U wel zult weten daar met „Mijnheer" worden aangesproken zei hij tot de dienstdoende hoge functionaris: "Mijnheer" ik meld me voor Dienst bij de Marine. Ben die en die enz. "Wat heeft u voor mij te doen?" Officier: "Niets donder maar op!". Stuur man: "Mijnheer heeft u daar ook een ander woord voor Officier: "Ja, lazer maar op" Den Haag Mevr. F. Bijlsma-Zijlstra fauje..... RONDOM HET EMMAPLEIN Het artikel van de heer D. Nieuwénhuis over het Emma plein bracht ook bij mij allerlei herinneringen boven uit die tijd. Ik weet nog goed dat de "Harlingers" per schip aan kwamen. Ze woonden een paar huizen bij ons vandaan. Van omstreeks die tijd om en aan het Emmaplein wonenden, herinner ik mij o.a. de familie Martin, directeur van de Stanfries en wiens vrouw een Engelse was. Ze hadden twee dochtertjes, Vivian en Queenie. Tussen 1914 en 1918 kwamen er nogal eens geïnter neerde Engelse officieren op bezoek uit het grote kamp aan de M arsu merstraatweg. Dan woonde er de inspecteur van politie Plemper van Balen. Later trof ik deze commissaris in Harlingen. Verder een landmeter Bos met een zoontje Goosen. En dan natuurlijk Ir. van Dijk, directeur v.d. Elektrische centra le met twee zoons, Guitje en Jan. Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. We speelden vaak in de sleuven voor de electrische kabels langs de Emmakade en baggerden door de modder in die sleuven. Op het toen nog onbebouwde land tussen plein en Boterfabriek oefende soms de vrijwillige brandweer. Het was een leuk gezicht die heren in hun stijve kleding, soms een oud jaquet jasje aan en enkelen met een zwarte bolhoed op, te zien zwoegen aan de grote handpom pen. Er waren nog geen motor spuiten in die tijd en als er een klein brandje was bij ons in de buurt, dan holden een paar agenten vanaf het posthuis in de Kanaalstraat met een fraai gelakt handkarretje, waarop keu rig opgerolde slangen en blin kend gepoetste koperen standpij pen naar de plaats des onheils. Die agenten droegen lange uniformjassen met een korte rechte sabel, en op de sabelsche de was een met lood verzwaarde rotan stok bevestigd. Een voorlo per van de gummistok. We kenden ze allen van naam en wisten prcies hoe laat ze in de voorgeschreven afgemeten pas langs kwamen. Waarmee we ter dege rekening hielden bij het bedrijven van kattekwaad. Aan het Oranje Nassaupark woonde behalve de familie Sloep, ook een zekere Nauta, die daar een werkplaats had met een grote draaibank en waar we vaak naar zijn verrichtingen stonden te kijken. Hij reed op een grote motorfiets, iets bijzonders toen, en sprak vaak over "molens". Heel wonderlijk volgens ons jon gens, want we zagen nooit een molen. Nu staat in Haarlem "Nauta-Mix" een internationaal bekende fabriek van maalwerk- tuigen, gesticht door diezelfde Nauta van het Oranje Nassau park. Vlak daarbij woonde in de Gysbert Japickxstraat de onder wijzer Freerk Broersma, die zijn zoons Eelco en Wim altijd vanuit de deur op zijn vingers naar huis floot. Eelco is later op de grote vaart gekomen en Wim is naar de landbouwschool in Wagenin- gen gegaan, naar ik meen. Als ik bij hen kwam spelen, lazen we vaak in een jaargang van "Het Stuiversblad" naar ik meen. En daarin stond een serie onthullin gen over beroemde illusionisten. Door mijn goede geheugen was ik later in staat om toen ik zelf verbonden was aan een interna tionaal bekende goochelstudio deze onthullingen te gebruiken bij het geven van adviezen aan Vervolg op pagina 5 Lezers klommen in de pen Leeuwarden Th. Weda BEELDEN UIT MLJN KIN DERJAREN Ik was misschien 9 jaar jong. Zei mijn zusje tegen mij: "Froukje, je mutte thuuskomme". Zij was ruim één jaar jonger dan ik. Ik ging naar huis. Moeke zei, "Je mutte voor Zetstra (Piet Zetstra, later Zetstra en Hiemstra, was destijds koetsier bij Wijbenga) even naar z'n meisje Achter de Hoven,(één huis vóór de Spoor wegovergang Leeuwarden-Gro- ningen) Het huis staat er nog. Daar woonde Mej. Miesje Zegel. "Je moet zeggen, dat Zetstra kaarten heeft voor de Harmonie en of ze er op wil rekenen om mee te gaan vanavond". Ik kon het niet vinden en kwam terecht op de Emmakade z.z. bij de Tweede Kanaalbrug. Daar waren twee grote zandbulten, veel kinderen speelden daar op en ik ging meedoen. Tot ik met schrik bemerkte dat het begon te schemeren. Ik ventre terre naar huis. Vader Buurtfeest voor het Emmaplein en omgeving, waarschijnlijk in 1916. Dit is de groep "Hansje in Besseniand". Op de eerste rij W J. Vinken,Hans Plemper van Balen,nu drogist,en Berend Nijhoit, nu predikant. Op de tweede rij Pim of Wim Gerbes en verder onbekend op het derde meisje na, dat Bosma heet. Oosterstraat vlak bij de Geertse- school, genoemd naar het hoofd van die school, de heer Geerts. Dat was gauw bekeken. Wanneer ik in 't Krantsje lees over de diverse leraren van de Rijks H.B.S. aan het Zaailand schiet mij een aardig geval te binnen. mi c DE JONGE WERKMAN Mag ondergetekende bij het onderschrift van de heldere foto van leden van de R.K. Ver. De Jonge Werkman uit Leeuwarden in het Kleine Krantsje nummer 225 een kleine correctie geven Derde van links is niet Hans Ferwerda, maar Johan Siesling uit Lemmer. Hij werkte in Leeuwarden. Voor de overtocht met de Nachtboot Lemmer-Am sterdam hebben wij bij zijn ouders koffie gedronken. Achter hem, het gezicht gedeelte lijk zichtbaar, (door u niet genoemd) Jullius Damsma een neef van Ign. Damsma (Kuiper). En tenslotte uiterst rechts, de heer met de door u genoemde fraaie hoed Jan de Rijk, broer van Bertus de Rijk. Toppe op het Oldehoofster kerkhof- was niet thuis, had dienst tot 11 uur 's avonds. Moeke: "Waar kom je vandaan "Van de zandbulten, ik kon Juffr. Zegel niet fiene, toen bin ik speulen gaan". Moeke: "Nóu 't is je geluk, dat Vader niet thuus is, anders kreeg je ervan langs". Een stukje brood, kopje melk en direct naar bed. Zondagmorgen half negen, toppe op't Oldehhofster Kerkhof. Daar komt Douwe Glas aan. "Froukje wil je mij helpe kerkebriefkes fut te bringen?" "O jawel", binne er feul?' "Nou sowat fieftig". Ik mee op pad. De top on 'e büse, Douwe droeg 't Swiepke. De briefkes moesten wij halen bij Broersma en Collet in de Oude Bij de familie Stibbe, leraar H.B.S. wonende aan de Emma kade was een meisje in betrek king. Ik kende haar wel. Ze is later getrouwd met een machinist van 't spoor. Een echt leuk meisje. Zij was boven aan de voorkant aan 't werk op een kamer, toen ze haar evenwicht verloor en uit 't raam viel van de eerste verdieping. O hemel, wat een schrik Even bekomme, om zich heen kieke, ja daar ging ze gewoon opstaan en belde aan. Mevrouw Stibbe opende de deur en keek haar zeer verbaasd aan. "Ik dacht dat je boven was". Zij: "Ja mevrouw dat was ik oek, maar ik bin uut 't raam vallen". "Gunst kind, mankeert je niks"? Zij: "Nee, ik gelooft niét". Ik bin alleen wat trillerig". "Kom maar gauw binnen. Even een glaasje drinken en wat uitrusten" Het meisje heeft mij het geval zelf verteld. Ik heb het niet gezien, maar 't is waar gebeurd. Vroeger hadden we in Nederland een Minister van Marine. Nu niet meer hé Wel een minister van Oorlog Bij de marine zongen ze een liedje, dat luidde: Een luitenant 2de van de Marine die beminde een schone blondine. Maar hij moest weg en ging toen zeer gezwind. Doch de blondine bleef zitten met een kind. Refrein: 2x Wat gaat het jou an. Het gaat je niks an Want jij bent maar een arme orgelman. Zoals men weet is de "Adder" gezonken. Daar is zo menig brave jongeling bij verdronken. Want hij ging uit bij storm en hoge zee. Maar de minister van Marine ging niet refrein: Wat gaat het jou aan enz. De "Adder" was een van de kleinere oorlogsbodems van H.M.S. Zeemacht. De hondewacht van 12 tot 4 uur

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 4