IFFIIWARH I J. DE TRIES Rz., j, 0 Tweehaksmarkt 51, Hoek Oosterstraat, c UIT DE D O O S MET SNIEPSN AREN 1874 6 plikll VIIIIIII 0 in GOUD en ZILVER, Horlogiën, Koralen enz. Inrichting voor Reparatie, Vergulden en Verzilveren. Q 1 Beleefd aanbevelend 't kleine ^Crantt>je leeót iedereen Hendrik Jan Nijland, wonende Oldegalileën, klaagt, dat hij aanhoudend last heeft van straatschending des avonds van jongens. De voornaamste belhamels zijn de beide jongens van Albert in het Klooster en Geert Drost. Klaas Zijlstra, Kleijenburg. klaagt dat Hedzer Laskewitz gisteravond twee schoten heeft gelost met een geweer, zodat de vonken bij hem in de kamer vlogen. Gezien door Peter Pel op Kleijenbrug en Kees van Asperen in de lange steeg op het Vliet. Weduwe Zondervan, wonende in de Wissestraat bij Jonkhof, klaagt dat zij hedenmiddag door een hond is gebeten in het been. Die hond heeft vroeger behoort aan Castelein, doch deze heeft hem verkocht aan zekere kermisreiziger Teuteberg, die zich op het oogenblik niet in de stad ophoudt. De hond ter beschikking gesteld, van den Commissaris de Politie, daar hij reeds meer personen heeft gebeten. (Hond afgemaakt) Er wordt veel geklaagd over een grote bruine hond van den zuupboer Wijbenga, dat die de andere honden aanvliegt en bijt. Hedenmorgen heeft hij op het Schavemek een klein hondje doodgebeten. De heer Miedema op het Vliet klaagt dat gisteravond deurtje gescheld is door middel van een touw aan de schel te binden. De hoofddaders zijn een jongen van Van Zurk op het Vliet en een jongen met een houten been, die in een steeg bij de ijzeren brug woont. Levie Drielsma wonende op de Groeneweg klaagt, dat hij gisteren namiddag toen hij op de Amelandspijp stond zonder enige aanleiding een slag op het hoofd heeft ontvangen van Jacob Velleman. wonende op de Breedeplaats. De aanleiding is waarschijnlijk, dat Velleman verstoord is op Drielsma, omdat deze geen handel meer met hem wil drijven, zoals vroeger geschiedde. Drielsma verlangt geen vervolging, doch verzoekt dat Vellema wordt onderhouden. Verloren door Mejuffrouw Van der Wielen, Sacrements- straat een juwelen doekspeld. Evert Tigchelaar, opperman wonende in de nauwe Gasthuis steeg bij zijne zuster, Vrouw de Vries, klaagt dat hij zonder enige aanleiding is geslagen op het hoofd door zijne zuster. Vrouw De Vries, bovengenoemd, klaagt dat zij door haren broeder Evert Tigchelaar is geslagen. Door agent Dammers gerapporteerd, dat een jongen van den Tandmeester Cohen, wonende in de Minnemastraat, heden namiddag eenige jongejuffrouwen, die uit de kostschool kwamen, heeft aangegrepen, volwassene personen voor de gek hield en meer dergelijke baldadighedenJAlexander Cohen, oud 1-5 jaren bekent dit en zegt dat andere jongens hem opgestookt hebben) Pekelsma. directeur der Brandspuit nr4, geeft kennis, dat uit het brandspuithuisje bij de Vrouwenpoort worden vermist het slangenwagentje, hetwelk vermoedelijk door jongens weg is gereden. Door agent Rienstra gerapporteerd, dat hedenmiddag 4 1/4 uur de barbier Barendsma uit de Koningsstraat op het Cambuursterpad in het water is gevallen, doch direct is gered. Een toeval is de oorzaak geweest. Sedert Dinsdag vermist Doeke H. Dijkstra, kruidenier, wonende op de Nieuwestad. althans men heeft sedert dien tijd niets meer van hem vernomen. Men vermoedt dat hem een ongeluk is overkomen. Uit een sloot bij het station het lijk opgevischt van boven genoemde persoon. Johanna Feenstra, huisvrouw van De Vries bij de Langepijp, klaagt dat haar dochter Veronica, oud 17 jaar, gisteravond door de St. Jacobsstraat gaande, door een gewezen dienstbode van haar, Sijbbelina de Jager, die nu bij den banketbakker Wigersma in het Naauw woont, is toegevoegd: "Zie, daar heb je haar, die haar moeder in de Wafelkraam heeft gezeten en zich naakt heeft uitgekleed De slachter Brada in de Boterhoek klaagt, dat hij zeer veel last heeft van de kar van Eelke Groothelm, die in de Gloppe achter zijne woning staat. Door Piet Attema, 9 jaar, wonende in de Poststraat is een ruit ter waarde van fl. 0,50 ingegooid bij Vossenberg in het Zaailand. Door agent Rienstra op verzoek van den Pastoor uit de kerk op de Vleeschmarkt gehaald Dominicus Draper, blauverver, wonende in de Bagijnestraat. die bij den pastoor in huis was gedrongen en bij het zien van Rienstra in de kerk is gevlucht. (Dominicus Draper zegt, dat hij ongenoegen had met den pastoor en dat hij dit nu wilde terecht brengen. Hij erkent dat hij eenigzins beschonken was) li We hebben weer eens een greep in onze Doos met Sniepsnaren gedaan en wat we naar boven haalden was een exemplaar van de Evangelische Courant, uitge geven door de Evangelische Vereniging Leeuwarden op 14 juni 1912 - zevende jaargang nummer 129. De redactie van deze krant werd gevormd door de predikanten P. Buck, G. W. Heesen, W. Pothoven en B. Klein Wassink en de uitgave werd gedrukt door C. van der Vlerk. De Evangelische Courant verscheen, net als 't Kleine Krantsje nu, eenmaal in de veertien dagen; een abonne ment voor een heel jaar kostte slechts vijftig cent en wie zich een enkel exemplaar wilde aanschaf fen hoefde niet meer dan drie centen op tafel te leggen. De inhoud van het uit vier pagina's bestaande blaadje lijkt ons nu, meer dan zestig jaar later, voor de lezers van onze krant volstrekt oninteressant, maar wel zouden we het even over de adverteerders willen hebben en dat waren er twintig op de kop af met inbegrip van het echtpaar Tj. de Vries-A, Koopal, dat de geboorte op 12 juni van zijn zoon Rinze Jacobus aankondigde. Interessant is het nu te zien, dat er van al die adverteerders maar een overgebleven is, die nu nog steeds bestaat en nog altijd een goede naam heeft in de stad en dat is de Grafsteenhouwerij van D. Arends, die toen nog in de Breedstraat gevestigd was. De heer Arends sprak in zijn advertentie van een "nette afwer king" en van het "billijkst adres". Alle andere adverteerders heb ben intussen hun zaken opge doekt en zijn al of niet uit het gezichtsveld verdwenen. Wan neer we hun namen noemen, zijn er stellig veel oudere Leeuwar ders, die zich hun zaken herinneren. De firma P. van den Brul, Nieuwestad G 94 ("3e huis vanaf de Oude Doelesteeg") berichtte, dat deze zaak "geheel naar de eischen des tijds" was ingericht. "Onze coupeurs" aldus Piet, "zijn met stalen en modellen door het geheele rijk te ontbieden" en als dat werkelijk waar was, beteken de het nogal wat, want het Nederlandse rijk was in die dagen heel wat groter dan nu. P. Barends van de Noorderweg had een ruime keuze in "solied" schoenwerk", z'n reparatie was "net en sterk" en verder garan deerde hij "een vlugge uitvoe ring". Bij J. de Vries Rzn, Tweebaks- markt 51hoek Oosterstraat, konden de Leeuwarders van toen goud en zilver inkopen, maar ook ruilen en W. H. Kooistra en de Machinale Boek- en Kantoor boekbinderij uit de Breedstraat berichtte de lezers, dat hij "het soliedst adres" was voor fijn en gewoon boekbindwerk. Boven dien zei hij "een vertrouwd adres" te zijn voor het onderhou den van bibliotheken. Overigens volstonden de meeste adverteerders in deze krant met het zich beleefd aan te bevelen, een merkwaardige gewoonte in die ouwe tijd. "H. Goedemoed, kleermakerij en confectiemaga zijn, St. Jacobsstraat 4 - Beleefd aanbevelend" - P. Boonstr Timmerman en Aannemer, Gr. Hoogstraat L.40 houdt zich beleefd aanbevolen voor alle voorkomende werkzaamheden" - Behangerij en Stoffeerderij G. Vaas, Eewal 82 - Beleefd aanbevelend" - C. Barends Stoffeerder, Bollemansteeg K 11 - Beleefd aanbevelend" - Boek handel C.A.J. Luitingh - Beleefd aanbevelend" - "H. H. Rookers wordt beleefd aanbevolen Vin- ken's Sigarenmagazijn, Twee- baksmarkt 19." Fa. J. Plet Meubelfabriek Nieuwestad 91 houdt zich beleefd aanbevolen" - Brood- beschuit- koek- en ban- ketfabriek De Hoop Fa. Dalen oord en Co houden zich beleefd aanbevolen". De enige die deze traditionele kreet uit z'n advertentie liet was J. van Keulen Hzn, Kelders 167 en Lombardsteeg, die trots aan kondigde, dat hij Pfaff naai machines verkocht, "de beste ter wereld" Nu zullen we zo'n zinnetje "beleefd aanbevelend" niet gauw meer in een advertentie tegenko men. Maar waarom zou het ook? Het feit, dat een zaak adverteert wil toch al zeggen, dat ie zich aanbeveelt.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 6