ROMANTIEK EN ARMOEDE GINGEN HAND IN HAND T GIROKAART In dit nummer: VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen Verhalen over oud Leeuwarden KOEKHAPPEN IS VERSCHENEN Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE KEANTSJE Elfde jaargang 16-11-1974 Abonnementsprijs: ƒ.17.50 per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers Li- Nummer 229 Wanneer er in de familiekring over Oud Leeuwarden wordt gepraat, wanneer we verhalen lezen over het ouwe Leewadden van toen en ouwe Leewadders, die eens onze goede stad stoffeerden, doemt er zo gemak kelijk een beeld op van een uiterst romantische tijd. Geen wonder, dat we daarom ook zo vaak spreken over "de goeie ouwe tijd", alsof die tijd van onze ouders, van opa en oma, zoveel beter was dan die van nu. Maar laten we ons niet vergis sen: de armoede en de roman tiek gingen vroeger hand in hand( en het waren juist de behoeftige omstandigheden van de mensen, die dikwijls verant woordelijk waren voor een vleug romantiek. In heel veel opzichten is de tijd van nu beter dan die van toen en misschien kunnen we over twin tig of over dertig jaar déze tijd met meer recht van spreken karakteriseren als een "goeie tijd", dan die welke nu zo'n dertig of veertig jaar achter ons ligt. Maar hoe het ook zij: in deze steeds zakelijker wordende we reld lijkt de romantiek wel meer en meer in gedrang te komen en wanneer we nu bijvoorbeeld de kostelijke verhalen over Oud Leeuwarden lezen in de pas ver schenen uitgave "Koekhappen", beseffen we weer eens goed, hoeveel er de laatste tientallen jaren veranderd is. Een van de foto's uit dit boekje Koekhappen hebben we voor deze voorpagina van 't Kleine Krantsje gereproduceerd; het is een plaat van de zogenaamde Witte Kousenbuurt, een nu ook al verdwenen stukje Oud Leeu warden (bij het Oldehoofster-, kerkhof) waar de romantiek en de armoede ook hand in hand zijn gegaan. Nog niet eens zo heel lang geleden, toen dit krottenbuurtje al lang op sterven lag, kon de passant, die hier toevallig ver zeild raakte, verrast worden door de bijzondere sfeer, die hier hing vooral in de avonduren, wanneer de oude straatlantaarn een mat licht verpreidde en de vleermui zen er langs de bouwvallen flad derden. Meer nieuws over het roman tische Leeuwarden van vroeger op pagina 13 in deze krant.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1