Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Elfde jaargang 'TKLEIHE KEANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor liet buitenland 30.— per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.i^ 14-12-1974 Nummer 231

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1