ALLEMAAL REACTIES OP FOTO VAN DE OUDE PAARDETRAM UIT DE DOOS MET SNIEPSNAREN 3 'f 3£/eine S^ranto/e leeat iedereen Het reproduceren op de voorpa gina van 't vorige Kleine Krantsje van een foto van de vroegere paardetram heeft wel heel wat tongen en pennen in beweging gebracht Van alle kanten kregen wij reacties van abonnee's, die ons wilden vertel len, waar de foto in werkelijk heid was gemaakt en nu zou je mogen verwachten, dat al die reagerende lezers wel eensgezind in hun mening zouden zijn, Maar nee hoor, de een dacht, dat de tram hier, de ander, dat hij daar was gefotografeerd en tenslotte leek het een spelletje te zullen worden van de meeste stemmen gelden. Alzo: Sint Anna Parochie, Makkum, Fra- neker, Stiens, Murmerwoude en Dokkum - al die plaatsen zijn genoemd als mogelijke punten, waar de foto is gemaakt. Laten we eerst even een wille keurige greep uit de doos met reacties doen. Onze abonnee de heer H. Hoitsma te Middelburg schreef ons het volgende. SINT ANNA "De fotoafdruk van de paarde- tram op de voorpagina van 't Kleine Krantsje nr. 230 is volgens mij genomen te St. Anna Parochie, het begin- of eindpunt van de paardetramlijn Berlikum- St. Anna Parochie v.v. Op de achtergrond op deze foto, dus achter en rechts van de remise, die aan het Westend van dit Bildtdorp stond, zien we de dubbele bomenrij, waartussen zich de dorpsvaart bevond. In Berlikum was het eindpunt van het trajekt bij Café v.d. Zee of bij de Noorderbrug. Een afdruk van een bladzijde uit de Zomerdienstregeling (1913) van de Spoor- en tramgids voor Friesland" laat zien dat men zesmaal' per dag (vrijdag acht maal) de rit v.v. kon maken. In Berlikum hadden de reizigers uit St. Anna Parochie aanslui ting op de stoomtram St Jacobi Parochie-Leeuwarden. In "Op reis door Friesland in grootmoeders tijd", uitgave de Noord-Westhoek, komt op bldz. 19 dezelfde paardetram voor en ook een stoomlocomotief van de N.T.M. Deze foto is in Berlikum bij het tramstation genomen. De eerste vijfhonderd meter zuidwaarts van Berlikum maak ten beide trammen gebruik van dezelfde baan, wanneer de paardetram in de richting St. Anna de lijn naar richting Leeuwarden verliet. De N.T.M. bezat zo'n 60 - 70 jaar geleden ook een paarde tramdienst op het trajekt Mak- kum-Witmarsum; de dienstrege ling hiervan ziet men ook op de afdruk. De lijn Dokkum-Sua- meer v.v. was toen reeds opgehe ven." Vanuit Leeuwarden kregen wij een reactie van een abonnee, die meende, dat de foto in Makkum is gemaakt. Het zou dan een opname van de laatste paarde tram in Friesland zijn geweest, die liep van Makkum naar Harkezijl. Zelfs dacht deze abonnee in een van de gefoto grafeerde heren een bekende te zien: de man met de grote snor, aldus onze zegsman, zou een Bonnema zijn. In een geheel andere richting zocht de lezer het, die in de 9_0ó> $~C? /- '/a/ 5" (zie pagina 10) afgebeelde plaats de Kruisweg te Murmerwoude meende te zien. „De foto zal een vijf en zestig jaar geleden zijn gemaakt" zo zei hij en dat zal wel aardig kloppen, dachten wij. Het moet de tram zijn geweest, die van Murmerwoude naar Dokkum en Veenwouden reed. De herberg, die we op de foto zien, staat er nu nog" aldus deze reactie. Weer een andere abonnee gokte op Stiens als de goede plaats "Ik zie het duidelijk" zei hij, "de foto is vlak bij het kerkhog gemaakt bij de herberg, waar vroeger Yde van der Woude woonde. Rechts af ging men naar Finkum, het kan niet missen". FRANEKER Opvallend was het, dat verschei dene abonnees voor Franeker stemden, in welke richting wij trouwens ook al iets hadden ver ondersteld en dan was er nog iemand, die aan Sint Anna Parochie dacht. Maar de meeste reacties wezen toch duidelijk in de richting van Dokkum en daaraan behoeven we nu niet meer te twijfelen: de foto is, zoals bijvoorbeeld de heer T. van Foeken te Leeuwar den ons schrijft, "bij het nu reeds lang verdwenen tramsta tion bij de Woudpoort gemaakt" Dat zag ook. in één oogopslag, onze abonnee, de heer H.W. Bijlstra te Leeuwarden. "De herberg" zo zei hij, "is er nog steeds, de huisjes op de achter grond staan op het bolwerk". En dat laatste bevestigde onze abonnee, de heer M. Lubberts te Haarlem, die van allen, die de foto onder ogen kregen, wel als de meest gezaghebbende kan worden beschouwd. De heer Lubberts woonde namelijk in vroeger jaren vlak bij het punt, waar de foto werd gemaakt en bovendien is hij nu een groot liefhebber van alles wat met het vroegere tramwezen te maken (Vervolg op pag. 10)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 3