rA'm uiiyfta't&fiwnéeH ^KOopto I i 7 tit n HAVENGA-KOOI-VAN DER MADE Glasbedrijf „GLASWACHT" FIRMA JAN HUIZIN6A N.V. v/h FIRMA KWINT Ewald RITSKO VAN VLIET 10 „Fedde Dykstra" D. A rends - Leeuwarden - Harlingen voorspoedig 1975 S. van der Meer £5' JvtEl? VooHll Drogisterij „De Eenhoorn" ate reitsma SCHRANS 2 6- GRONINGERSTRAATWEG 1 tel.05100-21947 en tel. 05100-23290 LEEUWARDEN t T^-leine 3^-rantóje leeet iedereen Wij wensen allen een Ook voor het komende jaar zijn wij u gaarne van dienst dekkleden zonwering regenkleding tenten Zuidergrachtswal 24 Telefoon 05100—25315 LEEUWARDEN GRONINGEN - ROTTERDAM FIRMA LAAGLAND Elektriciteit - Radio - Verlichting Voorstreek 73 - Telefoon 25404 - Leeuwarden Voor een- ieder een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar Electro-tech. bureau NIEUWE BUREN 112 A in 1975 al 46 jaar uw warme bakker, wenst vrienden en clientèle gelukkig nieuwjaar. Ruysdaelstraat 2, hoek Frans Halsstraat Telefoon 23986 DE LAMPENKONING en Personeel wensen geachte clientèle en kennissen een voorspoedig 1975 Slotmakersstraat 5 p.f. OFFSETDRUKKERIJ J. J. TOUWEN Iewal 51 b - Telefoan 26684 Ljouwert Werkplaats: James Wattstraat Telefoon 26806 Telefoon 05100-25067 Telefoon 05178-2895 Fabriek voor marmerbewerking Steenhouwerij Grafwerken wenst vertegenwoordigers, agenten en cliëntèle een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar SLAGER IJ VELSTRA Nieuwe Oosterstraat 2 A - Leeuwarden wenst zijn geachte cliëntèle een voorspoedig 1975 Wij wensen aan allen een gelukkig nieuwjaar RINZBMA'S AMEBIC AN SHOP VOORSTREEK 4 - Telefoon 84898 wenst geachte cliëntèle en kennissen een voor spoedig 1975. - Bleeklaan 71 - Telefoon 24450 RUITERSKW ARTIER 107 TELEFOON 05100 22556 LEEUWARDEN WD WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1975 HET KLOKHUIS zo noemden de Leeuwarders na 1691 de niet meer in gebruik zijnde parochiekerk van Nije- hove, toen die tot een giethuis werd bestemd. In dit giethuis werden voornamelijk klokken gemaakt. Alleen al voor Fries land zijn er in het klokhuis in een periode van ongeveer een eeuw meer dan honderd klok ken gegoten. In 1763 is het Klokhuis afgebroken en daarmee verdween ook de laatste tastba re herinnering aan de kerk van Nijehove. HET ORANJEKLOOSTER waren zestien woninkjes rond een bleekveld in de Boterhoek - het hofje dankte zijn naam aan het huis de Oranjeboom, er vlak bij. In r8s9 heeft de Israëlitische Gemeente het Oranjeklooster aangekocht en er het Hofje Goossen van gemaakt. HET HOF VAN FRIESLAND was vroeger een logement aan de Tweebaksmarkt tegenover de Kanselarij. Een reisboek van 1689 spreekt over het Hof van Friesland' als een logement met „vele groote kamers en civil tractement". Het logement is natuurlijk genoemd naar het Rof van Friesland, het hoogste rechtscollege, dat tot 1811 in de Kanselarij resideerde. I t/tü DRIE KRAMERS heette een kroeg in de Foxsteeg, die gelopen heeft evenwijdig aan de Eewal tussen de Grote Hoogstraat en de Minnema- straat. De Drie Kramers had een uithangbord met dit fraaie vers: „Die hier wil drinken en wil borgen - Die Jroom morgen - Want heden is*'t een dagh - Dat ik niet borgen magh". OOSTERBURG is een andere naam voor Oos- terbuurt. De Oosterburg of Oos- terbuurt is sedert 1852 ontstaan achter de Oostersingel. ANDRIN G AHUIS heette omstreeks 1580 een hoek huis bij de Blokhuispijp. Ook in dé Grote Kerkstraat heeft - op Camminghahome - een Andrin- gahuis gestaan. Dan was er in vroeger tijden onder de rook van Leeuwarden nóg een An- dringahuis, waarvan de plaats evenwel voor latere geslachten onbekend gebleven is. DE MAGERE WEIDE was de aanduiding van een boerderij met weiland ten noor den van het Schapedijkje en ten westen van de straatweg naar Stiens. In stukken van 1534 is er al sprake van „die Mager- weyde". Zeer onlangs is de boerderij De Magere Weide af gebroken. De naam blijft be waard in het sportterrein, dat hier nu is aangelegd. DE HAVEN was tot voor een vijftien jaar een straatje tussen het Zuidvliet en het Molenpad. Als zoveel stegen in het oude Leeuwarden is ook de Haven nu geheel ont volkt. HET MINNEMAHUIS was oorspronkelijk de stins van het adelijk geslacht Miimema. Tot voor kort kenden we het Minnemahuis nog als Hotel De Nieuwe Doelen. Door het over haaste slopen van het oude ho tel zijn de restanten van het Minnemahuis helaas verloren gegaan. DE ONDERNEMING was in het laatst van de vorige eeuw een glazenwasserij van M. van Heeswijk en Co. met zaken op de Wirdumerdijk en aan de Tuinen. DE AREND was de met riet ge dekte stellingmolen, die op de Vrouwenpoorts dwinger heeft gestaan, achter de huidige bar De Plantage. De Arend moet in 1621 als stan- dermolen zijn gebouwd. In december i90r is de molen op afbraak ver kocht - in het jaar daarna is ze helaas ge sloopt. DE JAN DER HEULE- STEEG moet ten noordoosten van de Nieuweburen gelegen hebben, dichtbij de vroegere stadswal. Wie Jan van der Heule was We weten het niet. CAMBUUR nu de naam van de Leeuwarder beroepsvoetbalclub, is een sa mentrekking van Cammingha- buur; dat was een buurtschap nabij de Camminghaburch, die in r8io verdween. DE BLOKHUISFENNE was in vroeger tijden een per ceel weiland achter het Blok huis. Jan van Scorelstraat 55 - Leeuwarden Wij wensen U allen een gelukkig 1975 BLEEKLAAN 105—169 LEEUWARDEN BOTEN EN MOTOREN wenst geachte clientele vrienden en kennissen een voorspoedig 1975 Bouwbedrijt C TA DEM A Gron strw 208 tel 24B7Ü Tevens snelle bouwkundige service en loodgieterswerk Wij wensen al onze vrienden en cliënten een gelukkig 1975. GOOCHELAAR - CONFERENCIER wenst U, wat U hem toewenst WU WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1975 Et*-» _F makelaars o.g.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 10