DE OUDE STAD NAAR SCH] Uit de stads» en dorps- kroniek van Dr. Wumkes wÊtÊÊBSSSB^mSBw^ÊBl tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊttKÊÊÊÊÊÊKÊÊÊ 'f 3Cleine ^Crantóje leeót iedereen In 1935 is op een grootse wijze het vijfhonderdjarig bestaan van Leeuwarden gevierd. De heie stad kwam in actie om aan historische optochten eir andere festiviteiten mee te doen. De saamhorigheid onder de bewoners van verscheidene wijken werd er aanzienlijk door versterkt en zo kop het gebeuren, dat de bewoners van "de Oude Stad", dat waren de mensen, die woonden in de omgeving van De Put, na het feest in Leeuwarden een uitstapje maakten naar Schiphol. Daar is toen deze foto gemaakt, waarop de oudere Lèeuwarders heel wat bekende gezichten zullen zien. Helaas kunnen we niet alle namen noemen, maar toch wel heel veel. Het is welhaast X ondoenlijk de juiste plaats van de gefotografeerden aan te duiden, maar we doen ons best. Helemaal achteraan staan Hoekstra (met hoed), paardeslager. mevrouw de Bruin, Rienk Visser en Duim, de slager. Daarvoor: Gosse Visser, mevrouw Schaaf, Baptist en z'n vrouw, Van Akker, de schoenmaker, Groen, Dijkstra, de kapper van de Put, Hettema, later geemigreerd, Van der Wees, slager en Smeding, pettenmaker uit de Slotmakersstrat. Daarvoor of er min of meer tussenin: mevrouw Tameling, mevrouw Span, Damhuis de slager, mevrouw Smeding, mevrouw Kok, mevrouw Van der Wees, een dochter van paardeslager Hoekstra, Verder, meer op de vo bakker met een zuster, m de muziekwinkel uit Sacrementstraat, de Bruii Kok. Tenslotte nog: Tam Schaaf, van de viswinl groentezaak had. 1805 19 dec. de Compagnons van Deeke- ma-, Cuik- en Fooisveenen la ten aanbesteden het maken van 4 sluisdeuren aan de sluis onder Jubbega. 1805 24 dec. Verkocht 13 pondematen greidland te Uitwellingerga geheten Het Hollingerland. 1805 28 dec. Verschenen bij G. Maarsman te Vlissingen: Verdediging der Classi^ van Walcheren tegen het stuk getiteld: De Geeste lijkheid ontmaskerd. 1806 2 jan. Nummer 1 verschijnt van de Bataafse Leeuw. Courant, bij Joh. Seydel etl Matthys Koon te Leeuwarden. 1806 7 jan. Aanbesteed het bouwen van een nieuwen toren te Wirdum, waarvan G.A. Hoogheimstra den eersten steen legt. (4 April). 1806 12 jan. De zathe Botnia Tichelwerk, groot 50 pondematen, aan den trekweg naar Harlingen onder Franeker, verhuurd voor 350 per jaar. Verkoop der bakkerij het Zwart Kruis in het eerste Oost te Franeker. 1806 5 febr. Te koop de chocoladefabriek en toortsmakerij der Wed. F.H. Munniks bij de Lange Pijp te Leeuwarden. Vergade ring van floreenplidhtigen in de kerk te Wolvega om te de- libereeren over verkoop van veengronden der pastorie en der kerkvoogdij aldaar. 1806 24 febr. Overleden te 'sHage Jr. Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers, Heer van Cammingaburg, old Grietman van Wijmbritseradeel. Flo- reenplichtigen te Oudwoude confereeren over reparatie der oude of opbouw eener nieuwe pastorie. 1806 15 febr. Gerben Boeles te Augustinus- ga wil heideveld te Harkema- Opeinde aanleggen tot bosch en akkerland, doch van eenige perceelen de naastlegers niet kunnende opsporen doet hij oproeping van de eigenaars.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 6