DANSINSTITUUT De koude Herinneringen aan dansinstituut t HERM. LEVIET's UIT DE DOOS MET SNIEPSNAREN Gr. Kerkstraat 71 - Tel. 1650 LEEUWARDEN PROSPECTUS 1929-1930 'i kleine ^rantóje ieeót'iedereen "x"' v'; Erich en mevrouw Groen. Fietje Been, Granada, de Tichelaar met z'n vrouw van (rsstraat, Gorter uit de de vis, Barend de Wilde en Lichtbron", Smit, de bakker, Jukke Dijkstra, die een Vannacht heeft het weer enorm gevroren. Nu echter de wind wat is gaan liggen is de vorst heel wat beter te dragen. Intusschen hebben de menschen, die op straat moeten verkeeren, zoals politie-agenten, loopjon gens, de mannen van de ge meentereiniging e.d. het nog hard te verduren zoodat dege nen, die in hun warme huizen kunnen blijven, goed doen 'n extra kopje thee of koffie te zetten, en dit aan te bieden aan ieder, die koud en verkleumd aan hun deur komt, alsook aan den politie-agent, die het verkeer in de straten regelt. En dan, gedenk de vogels! Strooi voedsel en vooral: zet af en toe een bak warm water buiten, opdat de dieren kunnen drinken. Gisteren zijn ook in onze stad enkele menschen door de koude bevangen. Een conducteur der brievenmalen, die 's morgens heel in de vroegte, in den trein bezig was, raakte ook door de koude bevangen, doch kwam gelukkig spoedig weer bij. Wat 't treinverkeer betreft, dit is ook vandaag nog danig in de war. In 't huishouden veroor zaakt de strenge vorst heel wat ongemak: de eieren in het rek bevriezen en knappen, de melk krijgt men brvroren thuis. Water is er niet. De bloemen die zoo prachtig stonden, hangen slap van de vorst en zullen er wel nooit weer bovenop komen. In de buitenwijken kan men de bloemen niet van de ramen stoken, zoodat, ondanks de prachtige ijsbanen buiten, me nigeen verzucht: regende 't maar warm'water In de stad Groningen wees de thermometer vannacht om drie uur -16 graden C. aan. Zondag nacht om dien tijd was het nog kouder. Toen is daar een temperatuur van 19 graden C. waargenomen. De hevige koude is onder meer (W> DE TOONAANGEVENDE INRICHTING te dezer stede 83= een gevolg van de buitengewone droogte van de lucht, die heden een record heeft opgeleverd. He denmorgen was de dampspan- ning slechts 0.6 m.M., zoodat de lucht eerst bij -25 gr. C. verzadigd zou zijn. De laagste vroeger voorgekomen damp- spanning was ruim m.M., op 25 Januari 1881 en 27 No vember 1890. 1929 Er komt vandaag uit de Doos met Sniepsnaren een herinnering aan het Dansinstituut van Herman Leviet aan de Grote Kerkstraat en wel een prospectus voor het seizoen 1929-1930. Leviet noemde zijn instituut toen "de toonaangevende inrichting te dezer stede" en dat zal dan wel waar zijn geweest, hoewel: als we ons niet vergissen was Hub Adema er toen ook al; de dansschool van Van Stratum kwam mogelijk in opkomst in een wat latere tijd. "Hiermee heb ik de eer" aldus Tenslotte berichtte dè heer VOOR DE RECHTER (Vervolg van pagina 3 „Geen beroep." (Dus rentenier Nu zoo is het ook al weer niet. „Zou je niet eens naar het vliegveld gaan?" „Né hoor, dan krijg ik blaren op m'n vingers". Voor deze bekentenis k'on leiden tot onaangename conclusies, er kende M„ dat hij een particulie re besteldienst exploiteerde, die hem wekelijks het bedrag der boete opbracht. Het vonnis werd daarna bepaald opf. 2.50of2d.h. (1940) de hoge leeftijd van negentig jaar is twee weken geleden overleden onze stadgenoot, de heer Faas Faber, "een echte ouwe Leeuwarder", die stellig heel velen hebben gekend. De heer Faber heeft het grootste deel van z'n lange leven in de schaduw van de Bonifatiustoren aan het Hoeksterpad gewoond, waar hij een rijwielzaak had. Voorbijgangers konden hem daar voor z'n zaak vaak bandenlappend in actie zien, ook nog, toen hij al over de tachtig was. Hij kon veel en smakelijk vertellen over de markante bewoners, die vroeger in zijn omgeving hadden gewoond. schreef de heer Leviet, "U mijn prospectus te doen toekomen, met beleefd verzoek mij met Uw deelname, eventueel die Uwer kinderen, wel te willen vereeren. Met vrijmoedigheid meen ik te mogen beweren, dat mijn inrich ting zich op het gebied van Dansonderwijs een goed reputa tie heeft weten te verwerven, getuige het zeer groote aantal leerlingen, dat jaarlijks mijn cursussen bezoekt." Ronduit kostelijk is de laatste alinea van Leviet's aanbeveling: "Daar ik persoonlijk dezen zomer het Buitenland heb be zocht, is U in één cursus de tegenwoordige Engelsche stijl volkomen meester." Aldus Herman, die er nog aan toevoegt: "Bestuurslid van en Instructeur aan het Neder- landsch Genootschap van Be- roepsdansleeraren (Koninklijk Goedgekeurd), Leerling van de Hoogeschool voor Danskunst te Berlijn en Diploma's Den Haag, Londen, Parijs, Berlijn, Brussel en Alexandrië" Verder zegt de heer Leviet in z'n prospectus, dat er in Fox Trot (Quick en slow), Tango, Engel sche Wals en Blues weer vele nieuwe variaties zijn, die alle gepaard gaan met Contrary Body Movement en Outside-fi- guren. "De schlager van het seizoen zal worden onderstaande zes eenvoudige figuren: The Walk, Open chassé's, The chassé Step, Natural Turn, The Reverse turn en The Side Step." Het lesgeld bedroeg per leerling fl. 17,50 en voor Oud Leerlingen (klassieke lessen) vijftien gulden. Leviet, dat er in Zalen Schaaf al drie data waren besproken voor bals: "21 december TusschenBal, 22 maart Kinder Slot-Bal en 29 maart Groot Slot Bal." En nu zijn er natuurlijk abon nees van 't Kleine Krantsje, die een of meer van deze balavon den hebben meegemaakt en die zich deze jeugdpret nog goed kunnen herinneren. En die zich nu weemoedig afvragen waar de tijd gebleven is Vervolg van pagina 4 Eerste klas 1, tweede klas 2 enz. Gymnastiek, toneel en muziek waren er in mijn tijd niet bij. Er is door ouders nog wel eens voor geijverd maar dat had geen resultaat. De lessen van Bonne- ma vond ik fijn. We hebben met hem nog eens een fietstocht gemaakt naar 't Bergumermeer. Daar groeide van alles. Namen van leerlingen weet ik ook nog. Maar niet allemaal: Harmens later ambassadeur in Parijs; Harinxma, de Buck, Brennikmeyer, Smeding, Hup- kes, Algra en Aba Roegholt. Aan de lesmethode van moderne talen had je uiteindelijk niet veel. Toen ik later in Zwitserland les moest geven aan een muziek school gaf dat eerst grote moeilijkheden maar na 4 tot 6 weken niets anders horen dan duits had ik 't volledig onder de knie. Dat leerde je op school niet. Toch was 't een leuke tijd om op terug te zien. Haarlem mevr. M. v. Eden.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 7