Automobielbedrijf Engelsma en Wijnia N.V. a r J J. Monsma 8 POSTMA en ZN. VERHUIZINGEN Firma J. W. Westra Zn. BOELENS - Glas - Best Glas, N. T. Kuipers Schoenhandel „Dronrijp" SINDS 1914 Ons Meubeltransport strekt zich uit tot over de grenzen ALEEN BLEEKLAAN 25-27 If*dlrelclh CWiin9fouH>én vlensm iedereen em cjèlukkdcj en voorspoedig Numjaar! WihdiMérdijk Leeuwarden Slagerij Fa. J. S. de Vries VAN DENE Tjerk Hiddesstr. 29 tel. 26265 m 't ^Cieine 3drcmtóje leeót iedereen 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN DAAROM IN PLAATS VAN KAARTEN: Veel arbeids- en levensvreugd toege wenst in het nieuwe jaar door: Directie en Personeel van FENNO SCHOUSTRA'S Publiciteitskantoor 'T KLEINE KRANTSJE Technisch Installatiebureau WESTERMANN N.V. Noordvliet - Leeuwarden - Telefoon 26641 Onze geachte clientèle, vrienden en kennisen de beste wensen voor 1975 LEEUWARDEN Groningerstraatweg 10-14 Telefoon 05100 - 21341 p.f. DE SLEUTEL SPECIALIST FIRMA W. FABER - KLOKSTRAAT 13 Telefoon 28824 - Leeuwarden wenst geachte cliëntèle, vrienden en kennisen een voorspoedig 1975 K. VAN WIEREN Container- en Transportbedrijf Harlingertrekweg 86, naast Schuurmans - Tel. 29190 wenst familie, vrienden en cliëntèle een voorspoedig nieuwjaar. RICHARD EN JACOBA HOEKSTRA wensen alle oude bekenden in Leeuwarden vanuit Canada (Chatham Ontario-122 Grans Ave East) een gelukkig 1975 Onze kennisen en geachte clientèle de beste wensen voor 1975 S. BERGHUIS - Huishoudelijke artikelen Korfmakersstraat 11 - Leeuwarden AUTQ ELECTRICITEIT J. ROORDA Marowijnestraat 8 Leeuwarden - Telefoon 32318 wenst allen een voorspoedig nieuwjaar wenst zijn afnemers een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar Wij wensen U een voorspoedig 1975 Voorstreek 13 - Leeuwarden - Tel. 24552 REEDS MEER DAN 100 JAAR MODERNE WAGENS GARANTIEWAGENS Leeuwarden, telefoon 24781, b.g.g. 28782 v.h. RINSUMAGEEST Noordvliet 161—169, Leeuwarden wenst cliëntèle, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1975 FA. S. HEMPENIUS, Grossier in groenten en fruit, Oosterkade 12 wenst haar familie, vrienden en begunstigers een gezegend 1975 Beheerder Gebouw „IRENE" Nieuweburen Leeuwarden ook voor 1975 uw adres voor: Vergaderingen, Bruiloften en Partijen overdekte rijwielstalling G.V. KLOPMA Grote Hoogstraat SO TeL 23727 Sinds 1862 fijne vleeswaren, jaar in, jaar uit... Wij wensen U een voorspoedig 1975 toe. Fam. W. Schaafsma BARENDSMA'S SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ Gysbert Japixcstraat 21 wensen geachte cliëntèle, familie, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar elektro technisch bureau Schrans 65, Leeuwarden, tel. 24078-22730, wenst allen een voorspoedig nieuwjaar Wij wensen onze cliëntèle, vrienden en kennisen een voorspoedig 1975 SLAGERIJ DE KLASSE C. Fabritiusstraat 19 L. Hemmelder wenst kennisen 'en cliëntèle een voorspoedig 1975 LEEUWARDEN Wij wensen onze geachte cliëntèle een voorspoedig 1975 toe. TROMP'S AUTOMATIEK tegenover de Harmonie - Telefoon 22402 F A. B. HO OGEVEEN EN ZN. RIJWIELEN, HAARDEN EN KACHELS wenst geachte cliëntèle een gelukkig 1975 Mendelsohnstraat 25-7 Telefoon 24643 BOOTCENTRUM GEERTSMA Tijnjedijk 27, Leeuwarden Midsbuorren 26b, Wartena A-dealer Johnson - Yamaha motoren wenst kennisen en cliëntèle een gelukkig en voorspoedig 1975 toe. Verhuizingen en Expeditie W. DE BOER Schalsumerstraat 14, Tel. 05100-29063-38016 wenst zijn cliëntèle en vrienden een gelukkig 1975 ■IL'1 II 1 li. Mede namens de ruim 90 aangesloten Bode- en Lijndiensten wensen bestuur en directie van het Coöp. Vervoerscentrum te Leeuwarden, hun relaties een gelukkig en voorspoedig 1975 Maak Uw vervoer tot ons probleem ook in 1975

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 8