1975 DE BOLLEMAN IN BOLLEMANSSTEEG Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Elfde jaargang 'T KLEINE KEAHT5JE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Viesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: ƒ.17.50 per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1,- 54-1975. Nummer 239 stijgend succes van de Recreana zullen voor een deel toegeschre ven mogen worden aan de dege lijke opzet van deze tentoonstel ling, die letterlijk alles biedt voor de recreant. Dat betekent, dat er peperdure droomjachten zijn te zien, maar il|ar De Recreana-tentoonstelling, die dit jaar van zaterdag 5 tot en met woensdag 9 april in de Frieslandhal te Leeuwarden ge houden wordt, is de tiende in een reeks, die in 1966 begon. In dat jaar namen de vijf exploitanten (en watersportlief hebbers van de restaurants in de Frieslandhal (veemarkt) het initiatief tot deze tentoonstel- ling-voor-de-recreatie-in-de-al- lerbreedste-zin-van-het-woord. Daartoe vormden zij de Stich ting Recreana, die tot dusver op eigen benen bleef staan en de tentoonstelling zonder steun van de overheid kon blijven organi seren. Deze feestelijke foto is in 1935 gemaakt, toen de stad Leeuwarden vijfhonderd jaar bestond. De bewoners van de Bollemanssteeg haalden toen de Bolleman van weleer in hun straat terug. We zien hier de straat nog in volle glorie met verschillende bewoners van toen. Links de kruidenierswinkel van Van der Heide, rechts het pand van de eens zo bekende stadgenoot Burg. De eerste expositie was beschei den van opzet en besloeg een klein deel van de immense Frieslandhal. Het aantal bezoe kers - 15.000 in de vijf dagen die de tentoonstelling duurde - lag boven de eveneens bescheiden verwachtingen van de organisa toren en betekende een stimu lans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Een verkoopexpositie van deze aard in het hart van het Friese land bleek duidelijk in een behoefte te voorzien en zo kon de traditie van de Recreana-ten- toonstellingen ontstaan. Niet alleen de belangstelling van de standhouders, ook die van de bezoekers nam iedere keer toe, zodat al na enkele jaren de gehele Frieslandhal met een grondoppervlak van ca. 30.(XK)2 werd ingenomen door stand ruimte. Met meer dan 200 standhouders en een bezoekersaantal van rond 80.000 konden bij de tentoon stelling van 1974 nieuwe records worden bereikt. De Recreana werd daardoor veruit de grootste recreatie-tentoonstelling in het noorden van ons land. Voor de jubileumtentoonstelling van dit jaar leek het de organisa toren wenselijk de beschikbare tentoonstellingsruimte te gaan uitbreiden met een tijdelijk expositiegebouw, dat naast de Frieslandhal opgetrokken en met een sluis met de hal verbonden werd. De totale tentoonstellingsruimte komt hierdoor op rond 40.CXX)2. Het aantal deelnemende stand houders bedraagt nu bijna 300. De Stichting Recreana koestert de hoop, dat er ditmaal, voor wat het bezoek betreft, een score van tegen de honderdduizend kan worden bereikt. De voortdurende groei en het Een onzer abonnee's, zekere heer P.T. te Leeuwarden, is eigenaar van hoogst merkwaar dige hond. Dat is geen toeval misschien, want heer T. is schrijver van detectiveboeken. Hond, luisterend naar de naam Wardy, is vokomen normaal in zijn gedragingen, behalve ten aanzien van Groningen en Gro ningers. Het lieve dier zal iedere bezoeker-niet Groninger kwis pelstaartend begroeten; staat er echter een Groninger voor de deur. dat gaat het beest ver schrikkelijk tekeer. Hetzelfde verschijnsel valt waar te nemen, wanneer er in de loop van de dag (tal van) kranten in de bus worden gegooid. Komt het Friesch Dagblad, het dagblad Trouw of de Leeuwar der Courant, dan reageert de hond niet of minstens vriende lijk; valt het Nieuwsblad van het Noorden in de bus, dan barst het beest in een woedend blaffen uit. Een merkwaardige hond. Om niet te zeggen hoogstmerkwaar- dig. (Vervolg op pagina 2).

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 1