Uw eigen bank Friesland Bank 't 3Cleine 3£rantóje leeót iedereen Lezers klommen in de pen BRIEF UIT CHICAGO. In 't Kleine Krantsje nr. 235 zie ik een foto van Hub Adema's slotbal. gestuurd aan U door mevrouw Kok-Balk. Ja, ik herin ner mij die avond erg goed. ik was daar met mijn twee nichtjes, beiden Henny van Aken geheten. Ik zit op de vloer, de vierde van links. Ik herinner mij erg veel van de lui op de foto, want ik was op de Julianaschool met hen en werkte eerst bij V. D. en later in Amicitia bij Herman Feldhaus en in het Friesche Koffiehuis bij Zurk. Ik woon nu al twintig jaar in Amerika, meest in Chicago, maar ook drie jaar in Perto Rieo. Ik lees Uw krantje geregeld en stuur het door naar oud-Leeuwarder, die in Elkhart, Indiana wonen en er oók altijd veel plezier in hebben om het te lezen. Mijn vader. Jan Overdijk, werkte vroeger als oberkelner in de Klanderij voor O. de Vries, later ging hij werken vóór Café de Beurs naast Amicitia. Het is leuk om dit alles weer eens over te praten. De Beste groeten, Chicago, U.S.A. D(oukie) Jan Overdijk. Aan boord had ik zwaar werk, ik liep met mem voor het schip te trekken tot Bolsward, Harlingen, Ylst, Sneek en Dokkum; ja, ik zou nog de strijkpaaltjes kunnen vinden; er stond verleden jaar nog één aan de Stroobosservaart, waar wij in '25 nog een paard voor het schip hadden. Ik verdiende dan een gulden per lading en moest dan ook nog 16000 stenen met vier tegelijk over een post, een plank, naar de wal brengen. Dus dat veel lichter werk op de Bontekoe vond ik mooi. Mijn zuster kreeg verkering met de kelner zijn zoon. Die kelner (grote) Wipke Stienstra is daar wel meer dan dertig jaar geweest. Omstreeks 1900 woonde er familie van die kelner op de Bontekoe en die heette Jan de Vries. Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. GROOTMOEDER Wat is er veel veranderd in de buurt van de Fabriekssteeg, Zo zag eens het hoekhuis van Achter de Hoven er uit. En wie staat daar op de drempel van haar winkeltje Mijn grootmoe der. Aukje Klazes Kingma, geboren in 1851. Zij was getrouwd met Johan Diderik van Nimwegen. Ze was vijf en veertig jaar oud toen hij stierf. En geen pensioen (hij was opzichter bij de gemeente). Daarom is ze toen een kruidenierswinkel begonnen. Een aantal jaren later kwam er wel een pensioenregeling. En als ze, oud geworden, hoorde, dat er iemand weduwe was geworden, vroeg ze altijd: "Pen sioen "Ja, kien", zei ze dan, '"t verlies is hetzelfde, maar het leven is met wat geld wel gemakkelij ker." Mijn vader kon in het Burger weeshuis komen. In materiëel opzicht had hij het goed, maar men was niet "lief' voor de kinderen. Toen mijn grootmoeder twee en negentig jaar oud was is ze overleden. We hebben haar begraven bij de toren van Deinum. Toen ze achttien was ging ze naar Leeuwarden "die nen". Maar soms verlangde ze erg naar huis. Ze liep net zo ver tot ze de toren van Deinum zag "en dan kreeg ik weer moed". Wat zou ze het zelf enig gevonden hebben om in 't Kleine Doukie Overdijk nu: Director of Catering the Sheraton-Chicago Hotel. Krantsje te staan. Als ze vroeger op de foto kwam vroeg ze altijd: "Zit mijn muts recht Ze droeg nog een oorijzer met een witte muts. "Dat is mijn kapitaal". En bij haar overlijden (midden in de oorlog) was het opeens veel waard Ik zou werkelijk uren over haar kunnen vertellen. Toen ik zes tien was heb ik aantekeningen over haar leven gemaakt. "Ze schrijft later een boek over me", zei ze tegen dominee Wagenaar. Ik geneerde me, want ik dacht: "je weet maar nooit, misschien kom ik er wel niet toe". En nu geneer ik me omdat ik er niet toe kwam. Maar de aantekenin gen heb ik bewaard. En mis schien heb ik op deze manier iets van mijn schuld kunnen inlossen. Groote Bontekoe, een wit schort je voor. Er stond een heel mooie tapkast met spiegels in het Café; ik was er vaak en mocht soms ook zo'n wit schortje voor om ouders met kinderen een kogel flesje of ranja te brengen in het speeltuintje. Vaak waste ik af, stapels romers en glazen en die moesten glimmend in de kast. Je moest eerst in het licht er door zien of er ook nog een streepje of stofje aan zat. Ik kan mij niet herinneren er ooit een cent verdiend te hebben, maar kreeg er wel eten en dat was in die ja ren een verdienste. Later woonde er een Buwalda en toen kwam er een Dokkumer, Ids Jansma, een kaatser, die heel veel prijzen won. Vroeger was de Bontekoe een bijzonder hotel. Er waren zon dags vaak gegoede mensen met kinderen voor een uitstapje. Daarnaast was er veel vereni gingswerk. Vriendenkring, een toneel- en zangvereniging, die er het 75-jarig bestaan gevierd heeft en nu nog bestaat. Er was op zaterdag 's avonds sociëteit van de Wassenaars, er werd gebiljart, er werden boelgoed en verkopingen gehouden. Ook heel belangrijk waren de vrachtrij ders en veedrijvers, die 's nachts al lopend uit het Bildt en de Kleidorpen kwamen en daar op de Bontekoe even pleisterden. Veel boeren met tilbury of sjees kwamen er ook. De paarden stonden dan in de doorreed op de stal en kregen er voer terwijl de baasjes lekker zaten te pimpelen. De Breedijk heette toen de Harddraversdijk. Er werden harddraverijen gehouden van sjezen. En dan die grote prijsuitdeling, waarbij de prijzen door de Wassenaars werden uitgereikt, 's Winters werd er veel gefeest van het ijs, er werd veel geschaatst en gedanst op de grote zaal boven met zijn houten uitgesleten trap, maar met open slaande deuren om dan op de waranda te zitten met veel klimop. In die zaal was een grote spiegel, waar je je zelf in zag dansen. Smit van Broek was later de prijsuitdeler, die er bijzonder geschikt voor was voor iedereen. Ook was er een gymnastiekclub. Lekkum G. val. Veen- val. Meulen. HET RODE DORP Gaarne wil ik voldoen aan het verzoek van "Aid Ljouwter" om aanvullende inlichtingen op zijn schrijven in het "Kleine Krant- (Vervolg op pagina 10 Roden W .RKraayenga- van Nimwegen. DE GROOTE BONTEKOE In een vorig Kleine Krantsje zag ik een foto van de Groote Bontekoe. Och heden ja, ik was nog jong, twaalf of dertien jaar, toen ik er wel kwam. Ik ben een schippersmeisje. Wel heb ik een jaar of vijf op school gegaan bij pake en beppe in Oostdongera- deel. Mijn ouders waren steen- schipper in die dertiger jaren. Mijn zus diende als meisje op de U weet het toch nog wel SLAGERD SWART voor droge worst en speciale vleeswaren gemaakt naar eigen 100 jaar oud recept. Ook voor speciale dagen het adres voor rollades en specialiteiten. Nieuwestad 16 - Leeuwarden Deze foto van een dansclub is gemaakt op de bovenzaal van het eens zo vermaarde Café De Groote Bontekoe. We kunnen bijna alle namen noemen en we beginnen op de voorste rij: R. Althuizen, dansleraar Jacques Westra, H. Prosée, L. Kingma, mevrouw H. Jousma, de vrouw van de topkaatser, Ids Jousma, die hier kastelein is geweest, P. Stellingwerf, een onbekende en de pianist. Op de tweede rij: A. Porte, J. Brinkman, Anske en Griet Schotanus, een onbekende, KI. Stellingwerf, B. de Jong en H. Schotanus. Tenslotte de achterste rij: eerst een onbekende, dan een Boukje, R. Brouwer, A. Bekkema, J. Boersma, I. Bos en B. Stienstra.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 4