KIJK, DAAR GAAT DE MEEL AUTO Man zonder naam. Koekhappen duurder. VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH TE SITTARD OEFENT EEN SCHARENSLU- PER ZUN BEROEP UIT, DIE IN GEEN REGISTER VAN DEN BURGERLIJKEN STAND IS INGESCHREVEN EN DUS GEEN NAAM HEEFT. ER IS NU EEN REQUEST TOT DE KONINGIN GERICHT OM EEN NAAM TE MOGENVOEREN (1925) Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE KRAHTSJE Elfde jaargang Eert uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen 19-5-1975 Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor het buitenland 30-per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^- Nummer240 JAZEKER, DAAR STOOMT DE MEELAUTO OVER DE "ELECTRISCHE" BRUG - EEN KOSTELIJKE FOTO UIT DE GOEIE OUWE TIJD. DE AL WAT OUDERE LEEUWARDERS HERINNEREN ZICH NATUURLIJK DEZE NOGALLA WAAIIGE VOERTUIGEN UIT EEN PERIODE TOEN ER IN DE STAD NOG MAAR WEINIG AUTO VERKEER WAS. DE FOTO ZAL WEL GEMAAKT ZIJN, TOEN DEZE OOSTERBRUG NET GEOPEND WAS EN NIET OM DIE VRACHTAUTO, MAAR OM DE NIEUWE BRUG MOET HET DE FOTOGRAAF TE DOEN ZIJN GEWEEST. VOOR DEZE VERBINDING TUSSEN OOSTERKADE EN OOSTERGRACHTSWAL ER KWAM, LAG ER EEN SMAL HOUTEN BRUGGETJE OP DEZE PLAATS, NOG VERDER TERUGTASTEND IN DE TIJD VINDEN WE HIER EEN PONTJE, ZOALS ER OP MEER PLAATSEN ROND DE STAD VAN DEZE PONTVEREN ZIJN GEWEEST. DIE PONTJES ZIJN INTUSSEN ALLE VERDWENEN, DE MEELAUTO'S VAN DE FORTUNA VERDWENEN OOK. STADSNIEUWS VAN VROEGER MEJ. H. BUYS. OVERLEDEN Gisteren is te 's-Gravenhage overleden mej. Hielkje Buys, oud-hoofd van gemeenteschool 3 alhier. De overledene werd te Gronin gen geboren op 9 januari 1847 en heeft dus den leeftijd van 94 jaren bereikt. Op 15 oktober 1872 kwam zij als hoofd van gemeenteschool no. 3 naar Leeuwarden, op 15 augus tus 1912 werd haar in die functie eervol ontslag gegeven, wegens het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd. Op 7 oktober van dat jaar vertrok zij naar de residentie en werd even later gevolgd door haar zuster Petronella, die ook te Leeuwarden, waar zij het pand Groote Kerkstraat 38 bewoonde, met haaf samen woonde. De Verassching zal plaats heb ben zaterdag 11 oktober a.s. te Westerveld. (1941). Door de gestegen portokosten hebben wij de prijs van het boekje Koekhappen over Oud Leeuwarden moeten verhogen tot fl. 1040 voor wie deze uitgave per giro bestelt. Afge haald van ons .kantoor naast Emmakade 39 (Vredeman de Vriesstraat 1) blijft de prijs voorlopig fl. 8,75.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 1